#525 การเชื่อมต่อไร้สายแบบหลายผู้ใช้

    เมื่อเริ่มต้นที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ก็น่าจะเริ่มคิดจากคำว่า Single-User Single-Input Single-Output หรือ SI-SIMO คือหนึ่งผู้ใช้ หนึ่งข้อมูลนำเข้า หนึ่งผลลัพธ์ แล้วพัฒนาไปเป็นแบบ Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output หรือ MU-MIMO คือหลายผู้ใช้ หลายข้อมูลนำเข้า หลายผลลัพธ์ ทำให้สามารถรองรับการทำงานได้มากกว่าแบบเดิมในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลักษณะนี้ คือ Wireless Router ที่เป็นอุปกรณ์ในการบอกเส้นทางที่พัฒนาให้รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซี คำว่า Single หมายถึงทำงานแบบเดี่ยวที่รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งคนในแต่ละช่วงเวลา แต่สามารถสลับการให้บริการไปมาให้กับทุกคนได้ใช้ในหนึ่งหน่วยเวลา ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนว่าอุปกรณ์ให้บริการได้หลายคนพร้อมกัน แต่เมื่อใดที่การสลับนั้นช้าเกินกว่าความต้องการ ก็จะเกิดปัญหาขาดการเชื่อมต่อเป็นบางช่วง

    เทคโนโลยี MU-MIMO จะทำให้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการพัฒนาความเร็วในการเข้ารหัสข้อมูล และการรับส่งที่เร็วขึ้น การทำให้อุปกรณ์สามารถรับส่งกับผู้ใช้หลายคนก็เป็นความพยายามของผู้ผลิตอุปกรณ์บอกเส้นทาง ทำให้ Router รุ่นใหม่จะมีเสารับหลายต้น เพื่อรับส่งผ่านเสาในหลายคลื่นความถี่ และแยกการเชื่อมต่อได้หลายช่องทาง ทำให้บริการผู้ใช้ได้มากขึ้น และผู้ใช้แต่ละคนก็จะเชื่อมต่อได้หลายช่องทางอีกด้วย

    เทคโนโลยีนี้เริ่มนำมาใช้กับ Wireless Router ที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ ส่วนอุปกรณ์อื่นที่สนใจจะใช้เทคโนโลยีนี้อาจต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง จึงจะขยายความสามารถให้รับการเชื่อมต่อแบบใหม่นี้ การเพิ่มช่องสัญญาณย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเปรียบเทียบได้กับถนน 2 เลนกับถนน 8 เลนที่บริการยานพาหนะได้จำนวนมากกว่าในหนึ่งหน่วยเวลา เมื่อพิจารณาในประเด็นการอัพโหลดหรือดาวน์โหลด พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการดาวน์โหลดมากกว่าอัพโหลด ดังนั้นประสิทธิภาพที่จะทำให้เห็นได้ว่า SU-MIMO ต่างกับ MU-MIMO ก็ต้องเปรียบเทียบกับความเร็วจากการดาวน์โหลดนั้นเอง

   https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-user_MIMO