#503 ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี

    การจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการเขียนไดอารี่ก็เพื่อเก็บข้อมูลไว้ทบทวนในภายหลัง มีเหตุการณ์มากมายที่เป็นตัวอย่างประโยชน์ของการจดบันทึกที่ดี ในทางทฤษฎีมีการจัดตั้งสาขาวิชาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นการพัฒนาความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ในทางคอมพิวเตอร์ก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุให้ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไว้อย่างน้อย 90 วันตามรายละเอียดในมาตรา 26

    ในด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ซึ่งกำหนดให้การศึกษาระดับหลักสูตรในประเทศไทยที่มีหลายพันหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องเขียนระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการทำงาน อย่างน้อย 7 เรื่องจาก 14 ตัวบ่งชี้ไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการประเมินระบบหรือกระบวนการ ต้องปรับปรุงตามผลประเมิน นำกระบวนการใหม่ไปใช้ จึงจะได้คะแนนในระดับดี ถ้าหลักสูตรไม่ได้เขียนระบบหรือกระบวนการไว้ในอดีต ก็คงจะไม่มีอดีตมาให้ประเมิน แล้วจะนำกระบวนการที่ไหนไปใช้ในอนาคต ถ้ายังไม่มีระบบหรือกระบวนการในปัจจุบันก็จะต้องสร้างขึ้นมาในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่เป็นระบบ

    ในทางคอมพิวเตอร์มีซอฟท์แวร์สำหรับให้บริการมากมาย แต่ที่นิยมกันมากคือเว็บไซต์ อาจใช้ apache หรือ nginx ซึ่งการเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์จะบันทึกใน access.log หรือ error.log เมื่อเวลาผ่านไปผู้ดูแลก็ต้องเข้าไปตรวจสอบติดตามว่ารายการที่บันทึกไว้มีความปกติหรือไม่อย่างไร เช่นการเข้ามาผ่านช่องทางที่ไม่ได้คาดคิดก็อาจเกิดจากความพยายามของแฮกเกอร์ที่จะเข้าทางประตูหลัง ในบ้านที่สร้างไว้หลายปีแล้ว เมื่อเดินสำรวจตรวจสอบก็จะพบร่องรอยการเสื่อมสภาพ เช่น ผนังร้าว เสาร้าว หลังคารั่วซึม พื้นดินทรุด ซึ่งการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันก็จะไม่นำไปสู่หายนะ ซึ่งการติดตามตรวจสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกระบบ ไม่ว่าจะตรวจสภาพบ้าน ตรวจการเข้าใช้เครื่องบริการ ตรวจผลการดำเนินงานเพื่อยืนยันความมีคุณภาพของหลักสูตร เป็นต้น

   http://www.thaiall.com/article/law.htm

   http://www.thaiall.com/iqa

   http://variety.teenee.com/foodforbrain/69370.html

   http://www.flagfrog.com/cartoon-mermaid-teach-human/

   https://www.facebook.com/WeAfricanNations/posts/877523445653098