# 486 วันซ่อมปะเกิดขึ้นก่อนซีโร่เดย์

    วันออกแผ่นปะซ่อมซอฟท์แวร์เป็นอังคาร (Patch Tuesday) แล้ววันที่ศูนย์หรือซีโร่เดย์เป็นวันพุธ (Zero-Day Wednesday) ทั้งสองคำเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ หลังจากขายซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าทั่วโลก แล้วทราบภายหลังว่ามีช่องโหว่ที่อาจทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยง และเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่าแพท (Patch) เพื่อมาคอยปะซ่อม หรืออุดช่องโหว่ไม่ให้ถูกโจมตี ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทุกวันอังคาร เพื่อให้ระบบของตนมีความปลอดภัย ซึ่งมีโปรแกรมแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ซอฟท์แวร์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีวิศวกรคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา ไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าเสี่ยงภัยเพียงลำพัง

    ในอีกมุมหนึ่ง เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีทราบว่าจะมีโปรแกรมซ่อมปะช่องโหว่ของซอฟท์แวร์ออกเผยแพร่ในวันอังคาร ก็จะไปรอดาวน์โหลด แล้วนำมาแกะหรือมองกระบวนการทำงาน ที่เรียกว่าวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) เพื่อหาว่าจุดใดที่มีการซ่อมปะ หรือเป็นข้อบกพร่องของซอฟท์แวร์ เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีพบเข้าก็จะหาทางเข้าไปยังช่องโหว่นั้น อาจเขียนซอฟท์แวร์สำหรับเข้าไปทำความเสียหายขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมซ่อมปะ จึงมีคนเรียกวันต่อมาคือวันพุธว่าซีโร่เดย์ เพราะเป็นวันที่ยังไม่ได้เริ่มต้น หรือยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมซ่อมปะจะมีระบบในการพัฒนาคือ เกิดช่องโหว่ ค้นพบช่องโหว่ ผู้ผลิตทราบและประกาศเตือน ผู้ผลิตออกโปรแกรมซ่อมช่องโหว่ ช่องโหว่ถูกซ่อมโดยผู้ใช้ ซึ่งความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหลังผู้ผลิตออกโปรแกรมซ่อมช่องโหว่ ถ้าผู้ใช้ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมซ่อมช่องโหว่

    ผู้ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สนใจทบทวนวรรณกรรมอ้างอิงอยู่ตลอดเวลา แต่เป้าหมายของคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่การใฝ่รู้นั้นเป็นคุณสมบัติของนักพัฒนา นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เช่น ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดแอพ (Application) จาก Google Play หรือ App Store เพื่อนำมาใช้แล้วเห็นกระบวนการทำงาน ก็สามารถเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของตนเองได้ วันที่ศูนย์เป็นคำที่ใช้สะท้อนพฤติกรรมของผู้ไม่ประสงค์ดี แต่กลับเห็นได้ถึงความมุมมานะที่จะพยายามทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ ดังโบราณว่า จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา

   https://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/1500/