ไอทีในชีวิตประจำวัน #475 นักเรียนไทยรั้งท้ายด้านไอซีที ()
ตามข่าวผลการวิจัยของ International Computer Information Literacy Study (ICILS) ที่มีประเทศเข้าร่วมเก็บและส่งข้อมูลผลสอบของนักเรียนจำนวน 14 ประเทศในปี 2013 และไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นของประเทศตุรกี โดยวัดผลด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างทุกระดับจำนวน 3,646 คน โดยคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยได้เพียง 373 คะแนน แต่กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 518 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสากลคือ 500 คะแนน สาเหตุที่คะแนนเด็กไทยต่ำ เพราะมีปัจจัยด้านลบ 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ หลักสูตรที่ไม่ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีไม่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนมาตรฐานสากล อาจเป็นเพราะโรงเรียนเหล่านี้มีนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนสูง มีงบประมาณสูง มีครูผู้สอนที่เก่ง มีบริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุม มีห้องปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกข้อ หากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ทั้งโรงเรียนอาจมีครูไม่กี่คน ก็คงไม่ผิดปกติที่จะถูกจัดอันดับรั้งท้าย ถ้ายังแก้ปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ ก็คงหลีกเลี่ยงกลุ่มบ้วยไปไม่ได้ อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐเช็กได้ 553 คะแนน ปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่ 13 ได้คะแนน 373 ใกล้เคียงกับตุรกีที่ได้คะแนน 361 แต่ห่างจากอันดับที่ 12 คือ ชิลีที่ได้คะแนน 487 ถ้าดูจากคะแนนแล้ว ไทยมีโอกาสน้อยมากที่จะขึ้นมาแซงชิลี แต่มีโอกาสสูงที่อาจถูกตุรกีไล่ทัน
เคยฟังเพลงนักเลงคีย์บอร์ด ทำให้รู้สึกว่าเด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงการใช้ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค หรือวัดความเร็วในการพิมพ์อักษรผ่านสมาร์ทโฟน ประเทศไทยอาจอยู่ในอันดับ top ten ก็ได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ประเมินในระดับนานาชาติเขาไม่ได้วันที่ความเร็วในการพิมพ์ หรือความสามารถในการพูดคุยผ่านแป้นพิมพ์กับคนที่ไม่เคยพบปะ แล้วผลวิจัยยังพบว่าพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับคะแนน ซึ่งจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สามารถนำไปปฏิรูปการศึกษาของประเทศได้
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf#sthash.g3gA8CNX.vfr4smHL.dpuf
http://news.voicetv.co.th/thailand/135707.html
http://www.bangkokpost.com/news/general/444715/study-finds-students-ict-skills-lacking
http://www.thairath.co.th/content/464819