#455 ยุติโครงการแท็บเล็ตเด็ก

    โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เริ่มเปิดโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 แล้วยุติโครงการในเดือนมิถุนายน 2557 จากที่ได้ศึกษาผลกระทบหลังดำเนินโครงการไประยะหนึ่ง แล้วกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารประเทศชุดใหม่ จึงได้มีมติร่วมกันว่าควรจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแท็บเล็ตที่เหลือทั้งหมด ไปใช้ทำโครงการอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากกว่า เพราะสื่อที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีหลายประเภท และอาจมีสื่อที่ดีกว่าแท็บเล็ตพีซี

    มีผลการศึกษามากมาย บางเรื่องระบุว่าแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่ให้ทุกอย่างแก่เด็กโดยอัตโนมัติ ทั้งความฝัน ความหวัง และจินตนาการ ยิ่งสะดวกเท่าไรเด็กก็จะเลิกใช้สมองส่วนบนของเขาเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ แต่จะไปใช้สมองสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทนมากขึ้น เช่น การหายใจ การเป็นสัตว์สังคม การรักพวกพ้องที่เป็นส่วนของสมองที่ถนัดกว่า สอดคล้องกับที่ ร.ศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ชี้ว่าแท็บเล็ตไม่ได้ทำลายเฉพาะลูกคนรวย แต่ยังขยายไปถึงลูกคนจน เพราะภาวะเล่นเกมของเด็กจะขยายจากมัธยมลงไปถึงระดับประถม หากพ่อแม่บางคนยังฝากลูกไว้กับเกมก็จะยิ่งน่าเป็นห่วงยิ่งขึ้น

    สื่อที่จะใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กมีอยู่มากมาย ที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ การปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมีความพยายามกันอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการพัฒนาเกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากเดิมที่ใช้เกณฑ์เดียวกันวัดคุณภาพของระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ก็เปลี่ยนไปโดยกำหนดเกณฑ์ของแต่ละระดับให้แตกต่างกันไป ซึ่งเดิมนั้นหลักฐานชิ้นเดียวกระทบขึ้นมาใช้ในทุกระดับก็เปลี่ยนเป็นใช้เฉพาะในระดับนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อน แล้วเพิ่มความเข้มข้นในระดับนั้นแทน ส่วนแท็บเล็ตพีซีที่ถูกยกเลิกไปก็จะถูกแทนที่ด้วยโครงการใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่า ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของภาครัฐต่อไป

   

   http://www.otpc.in.th/

   http://www.csip.org/csip/autopage/show_page.php?h=119&s_id=222&d_id=222

   http://www.youtube.com/watch?v=kzFNeDDyI08