ไอทีในชีวิตประจำวัน # 424 เครื่องบริการกลุ่มเมฆ ()
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud server) คือ เครื่องบริการแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เป็นผลพวงจากความเร็วของเครือข่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากแปลคำต่อคำก็จะเรียกว่า เครื่องบริการกลุ่มเมฆ ซึ่งผู้ให้บริการมีให้เลือกหลายแบบทั้ง Dedicate server คือ การยกทั้งเครื่องให้กับลูกค้าแต่ละราย หรือ Virtual Private Server คือ การแบ่งหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องหนึ่งให้กับผู้ใช้หลายคน เสมือนว่าผู้ใช้แต่ละคนมีทรัพยากรข้างต้นเป็นของตนเอง แต่ถ้าเป็นการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ก็จะเป็นเพียง Webhosting ที่แบ่งพื้นที่ หรือหน่วยเก็บข้อมูลให้ผู้ใช้แต่ละคนได้ใช้ร่วมกัน
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลักษณะเฉพาะของบริการนี้คือ การผูกเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ประหนึ่งว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว การแบ่งการทำงานกำหนดเป็น 2 ชั้น คือชั้นประมวลผล และชั้นเก็บข้อมูล สำหรับชั้นประมวลผลประกอบด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) และหน่วยความจำหลัก (Memory หรือ RAM) ที่จะมีอยู่หลายเครื่องหากมีเครื่องใดหยุดให้บริการ หรือทำงานมากพอแล้ว ก็จะมีเครื่องอื่นทำงานแทนทันที ส่วนชั้นเก็บข้อมูลจะมีอย่างน้อย 2 หน่วยที่มีข้อมูลเหมือนกัน (Replicate) หากหน่วยใดหยุดให้บริการ อีกหน่วยหนึ่งก็จะทำงานแทนในทันทีไม่หยุดชะงักไป
ต้นทุนของคลาว์เซิร์ฟเวอร์จะสูงกว่าบริการแบบอื่น แม้อุปกรณ์ทำงานหนักกว่า แต่ก็แลกมาด้วยความคงสภาพของระบบที่เป็นจุดเด่นของคลาวด์ ผู้ใช้บริการมักเป็นองค์กรใหญ่ที่ไม่อาจยอมรับความเสี่ยงหากเครื่องบริการจะหยุดทำงาน แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีปริมาณการอ่านเขียนข้อมูลสูงมักเลือกใช้แบบ Dedicate Server เพราะต้องการความเร็วในการตอบสนองผู้ใช้เป็นสำคัญ ส่วนองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก หรือระดับบุคคลก็มักใช้บริการแบบ VPS หรือ Web hosting แบบแบ่งทรัพยากรตามบัญชีผู้ใช้ เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ และยอมรับความเสี่ยงเรื่องการหยุดทำงานของเครื่องบริการได้ในระดับหนึ่ง หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ปัจจุบันจึงต้องเลือกใช้บริการบนความสมเหตุสมผล

http://www.thaihosttalk.com/showthread.php/70060-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-Dedicated-server-VPS-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-Cloud