ไอทีในชีวิตประจำวัน # 382 บล็อกช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ()
บล็อก (Blog) คือเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้ และเป็นเครื่องมือเพื่อบันทึกเรื่องราว แล้วนำบันทึกที่เขียนล่าสุดมาแสดงผลเป็นอันดับแรก การเขียนบันทึกในบล็อกต้องใช้บริการผ่านเครื่องบริการ (Web Server) ซึ่งมีทั้งแบบในเครื่องบริการของตน (Personal Server) กับเครื่องบริการสาธารณะ (Public Server) แล้วระบบบล็อกก็ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้พัฒนาเว็บไซต์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนเริ่มเข้ามาทดแทนระบบเว็บไซต์แบบอื่น เนื่องจากเนื้อหาในระบบบล็อกมีความสมบูรณ์ ระบบมีความเป็นมาตรฐาน และรองรับการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเข้ากับระบบอื่นได้ง่าย
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเกิดจากระบบบล็อกกำหนดว่าการเขียนบันทึกต้องประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบที่ต้องลงทะเบียน และล็อกอินเข้าระบบเพื่อเขียน แล้วบันทึกต้องมีรายละเอียดครบถ้วน อาทิ หัวข้อ (Subject) เนื้อหา (Content) รูปประกอบ (Image) คลิ๊ปภาพ (Video) แฟ้มเสียง (Sound) กำหนดกลุ่มเรื่อง (Category) และคำสำคัญ (Keyword) เป็นผลให้การเข้าถึงบันทึกได้หลายวิธีทั้งผ่านเลขบันทึก ระบบสืบค้น คำสำคัญ หรือกลุ่มเรื่อง ซึ่งการเขียนบันทึกมักคล้ายกับการเขียนข่าว หรือบทความทั่วไปที่มักมีรายละเอียดสำคัญ 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป แต่การเขียนบล็อกมีข้อเด่นกว่าคือ กลับไปแก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยได้
ประเด็นการท่องเที่ยว (Tourism) มีมุมให้เขียนบันทึกได้หลากหลาย อาจเขียนในมุมของนักท่องเที่ยว เจ้าของพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่กำลังหาข้อมูล อาจเขียนก่อนไปเที่ยว ขณะเที่ยว หรือหลังเที่ยว หัวข้อมีทั้งที่พัก ที่กิน ที่ชม ผู้คน หน่วยงาน สภาพอากาศ การเดินทาง ความปลอดภัย ความสะดวก และความรู้สึก ซึ่งภาพถ่ายและคลิ๊ปวีดีโอเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในการเขียนบันทึก เพราะช่วยให้นำเสนอมีความชัดเจน มุมมองของนักท่องเที่ยวแต่ละคนนำเสนอผ่านภาพที่แตกต่าง แต่ละภาพแทนคำพูด ความรู้สึกที่เกินกว่าจะบรรยายด้วยถ้อยคำได้หมด แต่การมีบันทึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักเริ่มต้นจากคนเขียนที่มักถูกเรียกว่าบล็อกเกอร์ที่สวมหมวกเป็นนักท่องเที่ยว แล้วท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นบล็อกเกอร์ (Blogger) ได้เช่นกัน