# 336 อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1

    ปลายเดือนมีนาคม 2555 พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อแท็บเล็ตพีซีจาก บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมแนบสัญญาจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งเดิมใช้คำว่า จีทูจี (G2G = Government to Government) แต่คำว่า "จีทูจี" ของแต่ละประเทศ มีรายละเอียดและความรับผิดชอบภายหลังการส่งมอบไม่ตรงกัน จึงเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาซื้อขายแทน โดยเดือนเมษายน 2555 นี้จะจัดซื้อมาก่อน 2,000 เครื่องจากเป้าหมายที่จะซื้อทั้งหมด 560,000 เครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และจะเร่งให้นักเรียนได้รับแท็บเล็ตทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 นี้

    การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้ออุปกรณ์ตามมาด้วยการเสนอจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารสื่อการเรียนการสอน 3) กลุ่มบริหารจัดการระบบสารสนเทศและโครงข่าย 4) กลุ่มบริการและดูแลรักษา และ 5) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เพราะแท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเพียงสื่อการเรียนรู้ (Learning Media) ที่จำเป็นต้องมีแผนการสอน เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้สื่อที่มีความพร้อม

    อีกประเด็นคือการทดสอบแท็บเล็ตจากจีน ที่มีแผนให้ส่งมาทดสอบว่ามีคุณภาพก่อนจำนวน 2,000 เครื่อง ถ้าผลการทดสอบพบว่าเครื่องทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเครื่อง ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อตามแผนต่อไป แต่ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านในขั้นที่รับไม่ได้ อาทิ เครื่องหยุดการประมวลผลในเปอร์เซ็นที่สูง (Hang) การแสดงผลมีข้อบกพร่องสูง ก็อาจส่งผลให้นักเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ทันเปิดภาคเรียนต่อไป ถ้าเครื่องยังไม่ได้คุณภาพก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซื้อหามาใช้ ดังคำว่า ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม เป็นคำสอนที่ดีมาก