ไอทีในชีวิตประจำวัน # 325 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ()
นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Sphere ที่มนุษย์ได้แก้วสารพัดนึกมา 1 ลูก แต่คนกลุ่มหนึ่งเป็นระดับหัวกะทิของโลกได้สัมผัสแก้วนี้แล้วพบว่าขาดความพร้อม หรือใช้ไม่ถูกวิธี จนเป็นภัยต่อตนเองและกลุ่ม ในบทสรุปของภาพยนตร์พบว่ากลุ่มที่เหลือรอดพร้อมใจกันทิ้งลูกแก้วนี้ออกไปนอกโลก เพราะมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะใช้แก้วสารพัดนึกอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วทำให้นึกถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมากมายในปัจจุบันว่ามีคุณอนันต์ และโทษมหันต์ ตัวอย่างของโทษเช่นอาวุธร้ายที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำลายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน อินเทอร์เน็ตที่ผู้คนมากมายหลงใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจนเสียการเรียน เสียคน เสียเงิน หรือเสียงาน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นชัดเจน เพราะเราใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจมีประเด็นให้พูดคุยกันหลากหลาย ตัวอย่างปัญหาของการใช้เทคโนโลยี อาทิ การใช้เครือข่ายสังคมในเวลางานจนทำให้ผลงานลดลง ผิดพลาด หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ การติดเกมในรูปแบบใหม่ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้พ้นสภาพการศึกษา หรือผลการเรียนตกต่ำ การแสดงความคิดเห็นเชิงลบผ่านเครือข่ายสังคมอาจทำให้ตนเองหรือครอบครัวเสื่อมเสีย ซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ปัญหาใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เกิดจากการมีอัตตาในตัวบุคคลที่ไม่นิยมแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการจัดการความรู้ทั้งในกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย แต่การใช้งานก็ยังเป็นความนิยมในระดับบุคคลมากกว่ากลุ่มองค์กร และมักไม่พบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่จะนำไปใช้เป็นข้อสรุปประกอบการตัดสินใจขององค์กร พบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก (Blog) หรือเครือข่ายสังคมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมที่มีสมาชิกไม่เกินสิบคน แม้เครือข่ายสังคมจะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับจำนวนคนได้พร้อมกันจำนวนมาก กลับพบว่ามีน้อยครั้งที่จะเห็นการใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อสรุปจากประเด็นกำหนด แต่ถ้ามีการรวมกลุ่ม กำหนดเป้าหมายตรงกันชัดเจน มีบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคน ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน