ไอทีในชีวิตประจำวัน # 304 สัมมนา Admin 2011 ()
การให้บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ผู้จำหน่ายสินค้าให้ความสำคัญ และเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Admin 2011 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 จัดโดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านความพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ต และเทคนิคการบริหารเครือข่ายภายในแก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับบริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานระดับองค์กร
ในการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการให้ความรู้กับลูกค้า เป็นบริการหลังการขายเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้เข้าใจเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ได้ทราบถึงแผนพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีอยู่ และอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวการออกแบบระบบเครือข่ายแบบวงแหวน และจำนวนเส้นทางการเชื่อมต่อออกนอกประเทศที่ลดความเสี่ยงต่อการขาดหายด้วยเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำรองขึ้นทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจล ทำให้ผู้ใช้บริการทั้งประเทศเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจ และการสื่อสารจะไม่หยุดชะงักอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
สำหรับหัวข้อในการอบรมมี 5 หัวข้อหลัก คือ 1) ความพร้อมด้านโครงข่าย Network เพื่อรองรับการให้บริการ Cat Corporate Internet 2) เทคนิคการออกแบบระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานให้แข็งแรง 3) ความพร้อมการให้บริการ Internet Data Center 4) แนะนำบริการ Web Hard และ Cat Conference 5) Update ข้อมูล IPV6 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการสัมมนาครั้งนี้มิใช่ครั้งแรก หรือครั้งสุดท้าย การพัฒนาด้านเทคโนโลยียังต้องดำเนินต่อไปควบคู่กับการให้บริการหลังการขาย ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อได้เรียนรู้ที่จะเลือก และผู้ขายนำข้อคิดเห็นไปประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป