ไอทีในชีวิตประจำวัน # 301 การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด ()
มีโอกาสฟัง ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ บรรยาย ในประเด็นการตัดสินใจเลือก โดยท่านยกตัวอย่างว่าถ้าผู้คนที่ยังมีปัจจัยสี่ไม่ครบ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ก็มักจะเลือกผลประโยชน์เพื่อตนเองก่อนเลือกผลประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งเป็นความสมเหตุสมผลที่เข้าใจได้ เพราะใช้ฐานคิดบนความอยู่รอดโดยมองความเป็นอยู่เป็นที่ตั้ง เมื่อผู้เขียนนำคำว่าตัดสินใจเลือกมาพิจารณา ก็พบว่าการเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้คนในปัจจุบันมีฐานคิดที่หลากหลาย บางคนตัดสินใจเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้แสดงถึงฐานะหน้าตา ที่วัดกันด้วยความรู้สึกของคนอื่น อาทิ เลือกซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่สุด รูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนใคร ราคาสูง เพื่อแสดงถึงระดับทางสังคมที่สูงกว่า เป็นการวัดคุณค่ากันที่วัตถุเป็นสำคัญ
เคยได้ยินข่าวว่าพนักงานบริษัทจำนวนไม่น้อยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหลังจากธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ปล่อยเงินกู้ หรืออนุมัติบัตรเครดิตโดยลดเงื่อนไขการอนุมัติที่เข้มงวดลง ทำให้ผู้ที่มีเงินเดือนไม่สูง สามารถนำเงินในอนาคตมาใช้ได้ การได้เงินมาง่าย และมีบริษัทที่อนุมัติเครดิตง่ายจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้คำว่า รูดปื้ดถูกใช้ เพื่อให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ แล้วเหตุการณ์ที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังตามมาอย่างรวดเร็ว จนเป็นข่าวให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง เพราะไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือศักยภาพของรายรับไม่เพียงพอในการชำระหนี้ที่ก่อไว้
การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีของแต่ละคนมีความแตกต่าง อาจมาจากความชอบส่วนบุคคล คำนึงถึงสายตาของผู้อื่นรอบตัว บางก็เลือกตามอารมณ์ที่เหนือเหตุผลใด บางคนต้องเลือกเพราะจำเป็นต้องใช้ บางคนมีผู้กำหนดนโยบายขององค์กรเป็นผู้เลือกรุ่นของโทรศัพท์ในบริษัท ในอนาคตนักเรียนอาจมี Tablet PC ใช้ทั้งประเทศ ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจได้รับ IPAD หรือ Notebook อีกเครื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน เป็นต้น ไม่ว่าจะเลือกด้วยวิธีใด หรือใครเป็นผู้เลือก แต่ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจนั้นตอบตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจก่อนตัดสินใจเสมอ