ไอทีในชีวิตประจำวัน # 280 อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง ()
ห้องสมุดคือสถานที่ที่มีหนังสือให้อ่าน เคยเป็นแหล่งความรู้หลักของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด หาข้อมูลอะไรก็ต้องไปที่ห้องสมุด เพราะเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ผู้คนในอดีตนึกถึง สำหรับห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดเชื่อว่าสร้างในสมัยของกษัตริย์ Ashurbanipal แห่งอาณาจักรอัสซีเรีย ประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความรู้ถูกเปิดเผยเพิ่มขึ้น องค์ความรู้ใหม่ถูกค้นพบ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือ ในสื่อที่หลายหลาย อาทิ เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย โปสเตอร์ และโมเดลเสมือนจริง
ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลโดยนักเรียน นักศึกษา มักอาศัยการสืบค้นจากเว็บไซต์ google.com ซึ่งผลการค้นหามักได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ แม้จะตอบความพึงพอใจของผู้สืบค้นได้ไม่ถึง 100% แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และมีปริมาณมากที่สุด เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลำปางมักได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานปีละหลายชิ้น ก็ใช้บริการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตและคัดลอกข้อมูลมาใส่ใน word หรือ powerpoint หรือบอร์ดนำเสนองาน อาจกล่าวได้ว่ามีข้อมูลในรูปสื่อผสมที่นอกเหนือจากห้องสมุดแล้วก็ยังมีให้เข้าถึงได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต แต่ระดับความลึก และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในบางหัวข้อก็เชื่อมโยงกับลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ของเจ้าของข้อมูล อาทิ ประวัติส่วนตัวของท่าน โปรแกรมที่ท่านพัฒนาขึ้น หรือข้อมูลการเงินของลูกหนี้ธนาคารแต่ละแห่งที่ไม่เหมาะจะเผยแพร่แบบไม่มีการควบคุม
สารสนเทศ สื่อผสม หรือหนังสือที่มีอยู่ใน google.com อาจพัฒนาให้อยู่ในรูปของหนังสือเสมือนจริง หรืออีบุ๊คที่ถูกเปิดอ่านได้คล้ายกับหนังสือจริง สามารถพลิกไปทีละหน้า มีที่ขั้นหนังสือ มีป้ายแถบสีเน้นข้อความสำคัญ ซึ่งอุปกรณ์ที่พัฒนาให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน iPad จาก apple.com ที่รับคำสั่งผ่าน touch screen น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถอ่านหนังสือจาก SD Memory หรือดาวน์โหลดหนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์โดยตรง อาทิ อ่านหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จาก thedaily.com มีค่าใช้จ่าย $39.99 ต่อปี เชื่อว่าในอนาคตห้องสมุดจะมีบทบาทลดลง และถูกแทนที่ด้วยห้องสมุดเสมือนจริง ดังที่พบว่าห้องสมุดที่ทันสมัยจะจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว