ไอทีในชีวิตประจำวัน # 251 สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา (26 – 1 สิงหาคม 2553)
ผลสำรวจการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งไปแล้วหนึ่งเดือน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาทุกคณะวิชาจำนวน 60 ตัวอย่าง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อศึกษาความเข้าใจในการใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์สำหรับงานนำเสนอ แล้วนำมาปรับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน โดยคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคือการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแบบโน๊ตบุ๊ค หรือแบบตั้งโต๊ะ แม้ผลสำรวจนี้จะมีกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก แต่สามารถนำเสนอสถานภาพด้านการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาไทยในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งได้ในเบื้องต้น
นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานร้อยละ 76.67 โดยนักศึกษาในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์มีร้อยละ 80 ซึ่งไม่แตกต่างกันนัก แสดงให้เห็นว่าค่านิยมในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใหม่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะพบว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คร้อยละ 71.74 และแบบตั้งโต๊ะร้อยละ 28.26 ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับยอดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คือมียอดขายแบบโน๊ตบุ๊กจะสูงกว่าแบบตั้งโต๊ะ
เมื่อพิจารณาความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม PowerPoint ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่านักศึกษามีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนเข้าศึกษามีอยู่เพียงร้อยละ 35 แต่ปัจจุบันมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่งสอนการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ทั้ง Word , Excel , PowerPoint จนถึงการตัดต่อวีดีโอ บางโรงเรียนมีการแข่งขันสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงแสดงให้เห็นว่ามิใช่ทุกโรงเรียนที่จะมีมาตรฐานการศึกษาในทิศทางเดียวกันที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แล้วพบว่าผู้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมิได้มีความรู้เรื่อง PowerPoint มากกว่าผู้ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว แสดงว่าแม้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในครอบครองแล้ว นักศึกษาใหม่ก็มิได้ใช้ศึกษาการงานโปรแกรมนี้ จึงเป็นคำถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามีใช้งานนั้น ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของตนอย่างไร