ไอทีในชีวิตประจำวัน # 232 ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
15 มีนาคม – 21 มีนาคม 2553
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ดำเนินธุรกิจในรูปของไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีจำนวนสาขามากถึง 67 สาขา มีการจำแนกสินค้าออกเป็น 5 กลุ่มคือ อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน การส่งสินค้าไปยังสาขามี 2 แบบคือส่งโดยรถของบิ๊กซีจากสำนักงานใหญ่ในแต่ละวัน และส่งโดยผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภท ด้านบุคลากรมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะพนักงานบิ๊กซีจะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอย่างเด่นชัด มีการจัดฝึกอบรม สวัสดิการ และโอนย้ายตามครอบครัวได้
ด้านระบบสารสนเทศแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับคือสำนักงานใหญ่มีฝ่าย MIS เป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมให้สาขานำไปติดตั้ง และทุกสาขาจะมีแผนก EDP เป็นหน่วยให้การสนับสนุนการใช้โปรแกรมในสาขาเพื่อให้ระบบงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน สำหรับเครื่องบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่รองรับการทำงานระบบ GOLD และเครื่องที่ตั้งอยู่ในแต่ละสาขารองรับการทำงานระบบ POS ดังนั้นก่อนปิดทำการทุกสิ้นวันสาขาจะปิดยอดขายจัดเก็บในแฟ้มสรุปข้อมูลรายวัน แล้วสำนักงานใหญ่จะเข้ามานำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังทั้งในระดับสำนักงานใหญ่ และสาขาต่อไป
บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาทิ ชื่อกลุ่มสินค้า ชื่อหน่วยงาน ชื่อตัวเลือกในโปรแกรม และชื่องานที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ที่เข้ามาร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ ได้ขยายสาขาไปประเทศเวียดนาม และเป็นมาตรฐานที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงกันเมื่อพบป้ายกลุ่มสินค้าในบริษัทคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้ามีการปรับปรุงทุกวัน และการสื่อสารข้อมูลถึงผู้บริโภคมีหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ bigc.co.th ที่จัดกลุ่มให้เห็นได้ชัดเจน สามารถดาวน์โหลด หรือพิมพ์โบรชัวร์ได้ มีการแยกกลุ่มข้อมูลโปรโมชั่นไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ถูกชัวร์ หรือ ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ถูกสุดสุด หรือ ซื้อ 2 ชิ้นถูกลงอีก หรือ ทั้งถูกทั้งแถม หรือมาใหม่ ข้อมูลทั้งหมดข้างตนจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง และพัฒนาเป็นระบบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ถ้าสัปดาห์ใดไฟฟ้าดับก็คงเป็นช่วงเวลาที่โกลาหลที่สุดของประเทศเป็นแน่