ไอทีในชีวิตประจำวัน # 214 อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
2 พฤศจิกายน – 8 พฤศจิกายน 2552
ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ใช้เลขบัตรประชาชน และรูปถ่ายบนบัตรเป็นสิ่งยืนยันตัวตน เช่น การเข้าสอบเป็นข้าราชการ การเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเปิดบัญชีธนาคาร การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ส่วนโลกไซเบอร์มีความชัดเจนขึ้นในการยอมรับอีเมลให้เป็นสิ่งยืนยันตัวตน เช่น การขอใช้อีเมลโดยไม่ต้องใช้หลักฐานใด การใช้อีเมลเป็นรหัสผู้ใช้ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม การใช้อีเมลเป็นเครื่องแสดงตัวตนในการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การพบอีเมลในนามบัตร เป็นต้น ดังนั้น gravatar.com ได้ให้บริการเชื่อมโยงภาพอวตารเข้ากับอีเมลของผู้ใช้ แล้วถูกแสดงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอัตโนมัติ
อวตาร คือ การแบ่งภาคของเทพมาเกิดบนโลกมนุษย์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ด้วยการแบ่งพลังงานส่วนหนึ่งลงมาเกิด เพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น พระนารายณ์อวตารลงมายังโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ ส่วนอวตารในคอมพิวเตอร์ (Computer Avatar) คือ สัญลักษณ์แสดงตนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งนิยมใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ส่วนใหญ่ผู้ใช้อวตารมักใช้ภาพถ่ายที่ดูดีกว่าปกติหรือใช้ภาพดารานางแบบ
ปัจจุบันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทุกแห่งสามารถรับภาพถ่ายไปแสดงตัวตนของผู้ใช้ที่เรียกว่าอวตาร ส่วนระบบเว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็ให้การยอมรับภาพอวตารเพิ่มขึ้น เช่น wordpress drupal หรือ joomla เป็นต้น โดยการเชื่อมโยงภาพอวตารจาก gravatar.com (Globally Recognized Avatar) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการภาพอวตารแก่บรรดาเว็บไซต์ที่เจ้าของอีเมล หรือผู้เป็นเจ้าของอวตารได้กำหนดการเชื่อมโยงไว้ หากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้ระบุอีเมลตรงกับใน gravartar.com ภาพอวตารก็จะถูกนำไปแสดงในทุกเว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนภาพใน gravatar.com ภาพในเว็บไซต์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดเช่นกัน