ไอทีในชีวิตประจำวัน # 206 ความเชื่อที่แสนงดงาม
14 กันยายน – 20 กันยายน 2552
มีโอกาสฟังบรรยายเกี่ยวกับพุทธศิลป์ที่มีในวัดปงสนุก รวมถึงความเป็นมา ความเชื่อ และที่มาของสถาปัตยกรรมแต่ละชิ้น โดย อ.อนุกูล สิริพันธ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และสรุปข้อค้นพบที่ทำโดยสถาบันการศึกษาหลายแหล่ง เพื่อให้ชุมชนนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงต่อไป ท่านนำเสนอโบราณสถาน และโบราณวัตถุแต่ละชิ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตามการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ สังคม การปกครอง และวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นย่อมสึกกร่อนไปตามฝน แดด ลม และความชื้น จึงมีความจำเป็นต้องทำการบูรณะเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้ทุกอย่างยังรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุด สามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบต่อไปถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษอย่างภาคภูมิใจ
เป็นที่น่าเสียดายที่ความสนใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้รับความสนใจโดยคนเฉพาะกลุ่ม การไม่เห็นคุณค่าของโบราณวัตถุหรือสถาปัตยกรรมโบราณตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา เป็นผลให้เหลือวัดโบราณเพียงไม่กี่แห่งจาก 673 วัดในลำปางที่พร้อมรับการบูรณะ เพราะชุมชนส่วนใหญ่ที่มีความเจริญทางวัตถุ สังคม และการปกครอง มองเห็นโบราณสถานที่ทรุดโทรมเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข จึงดำเนินการรื้อถอดโบราณสถาน และแปรสภาพไปจนไม่เหลือสภาพเดิม ด้วยคิดไปว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่า
โบราณสถานมากมายที่ถูกรื้อถอนไปแล้วถูกพบเห็นได้แต่ในภาพถ่าย โบราณวัตถุพบในพิพิธภัณฑ์ หรือพบภาพถ่ายในเว็บไซต์ เป็นที่น่าเสียดายว่าทั้งข้อมูล และภาพถ่ายก็ยังหาได้ยากจากอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีวัดในประเทศไทยมากกว่า 29,000 วัด แต่มีวัดเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถนำเสนอเรื่องราวของวัดด้วยความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตน สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธศิลป์แต่ละชิ้นอย่างงดงาม มีการศึกษาค้นคว้า สามารถถ่ายทอด สร้างสื่อผสมนำเสนอโดยคนในชุมชนที่มีหัวใจมีความรักและพร้อมอุทิศตน เพราะสิ่งที่มีคุณค่าต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของคนในชุมชนผู้เป็นเจ้าโบราณสถานเหล่านั้นเป็นสำคัญ นี่คือสิ่งที่งดงามในโบราณสถาน