ไอทีในชีวิตประจำวัน # 186 ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2552
ได้ฟังบรรยายในหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน โดย รศ.สมพงษ์ บุญเลิศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านใช้เทคโนโลยีประกอบการบรรยาย ถ้าเป็นเทคโนโลยีเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้ก็คงต้องใช้แผ่นใส คอยพลิกไปพลิกมาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้ฟังและผู้บรรยาย แต่วิทยากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือในการนำเสนอหัวข้อประกอบการบรรยายแล้ว ปัจจุบันครูอาจารย์ในสถานศึกษาทุกระดับตื่นตัวกับการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิผล ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนเมื่อ 20 ปีก่อน เราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่านวัตกรรม แต่ปัจจุบันเรียกว่าเทคโนโลยี แล้ววิทยากรก็ปรารภว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง อายุมากขึ้นมองอะไรก็ไม่เหมือนสมัยเป็นหนุ่ม ถ้าผู้ที่ยังเป็นหนุ่มก็ควรรีบใช้สังขารให้เต็มที่ เพราะถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปสังขารอาจไม่รองรับกับสิ่งที่ต้องการทำและยังไม่ได้ทำอีกมากมาย
ความแตกต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมีอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ คือ เวลา และสถานที่ หากสิ่งใดที่ถูกใช้ในสถานที่หนึ่งเป็นเวลานานและเกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย มักเรียกสิ่งนั้นว่าเทคโนโลยี เพราะใช้ประโยชน์ในที่นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งจนทุกคนในกลุ่มรู้สึกคุ้นเคย แต่ถ้านำสิ่งนั้นไปใช้ในพื้นที่ใหม่เป็นครั้งแรกเกิดการเรียนรู้ใหม่ มีการตื่นตัวภายในกลุ่ม และเริ่มยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่านวัตกรรม
วิทยากรได้ยกตัวอย่างเรื่องการใช้แฮ้วซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับตักน้ำขึ้นจากบ่อน้ำในภาคเหนือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้มานาน แต่เมื่อนำไปใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกก็จะเรียกว่านวัตกรรม จนมีการยอมรับและแพร่หลายเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะเรียกว่าเทคโนโลยี หากจะเรียกการใช้ Microsoft PowerPoint เป็นนวัตกรรมในยุคแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมก็ย่อมได้ เพราะอาจารย์ในอดีตที่ใช้แผ่นใสเป็นเทคโนโลยีประกอบการสอน เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับช่วยสื่อสารในชั้นเรียนก็จะเรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office มีกำเนิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 ถูกใช้มาแล้วกว่า 20 ปี โปรแกรมนี้แพร่หลายไปทุกระดับ และทุกสายงาน จึงสมควรเรียกว่าเทคโนโลยี แต่ถ้าครูอาจารย์ใช้ e-Learning หรือ CAI ในวันนี้ก็จะเรียกว่านวัตกรรม เพราะเป็นเรื่องใหม่ อยู่ระหว่างพัฒนา และยังมีการถกเถียงถึงผลข้างเคียงของการใช้สื่อเหล่านี้ในหลายเวที