ไอทีในชีวิตประจำวัน # 183 เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ (6 เมษายน – 12 เมษายน 2552)
เครือข่ายสังคม (Social Network) คือ บริการของเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้าไปพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เกิดการสื่อสารในเรื่องราวที่สนใจร่วมกัน ซึ่งเว็บบล็อก (Weblog หรือ Blog) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนให้เขียนบันทึกเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของตนได้ง่าย ปัจจุบันเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือหลักของเครือข่ายสังคมจนทำให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ละคนสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้หลายกลุ่ม สร้างกลุ่มของตนเองได้ เกิดกลุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้าง เปิดรับเฉพาะสมาชิก หรือเปิดให้เข้าได้ทุกคน เช่น กลุ่มของชุมชนบ้านไหล่หิน กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ กลุ่มนักศึกษาโยนก กลุ่มบริษัทลิสซิ่ง กลุ่มศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง หรือกลุ่มธรรมะชนะกิเลส เป็นต้น
ประโยชน์สำหรับกลุ่มคนที่สมาชิกส่วนใหญ่มีเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง มองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน ย่อมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้บนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีงามพร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกในตนเอง (Tacit Knowledge) ให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ อาทิ การรวมกลุ่มของร้านบริการอินเทอร์เน็ตก็จะแลกเปลี่ยนเรื่องข้อมูลซอฟท์แวร์ ราคาซอฟท์แวร์ การคุกคามของมิจฉาชีพ หรือการรับมือกับลูกค้าไม่พึงประสงค์ นำไปสู่การป้องปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การรวมกลุ่มของโรงแรมก็เพื่อประโยชน์ในการผ่องถ่ายลูกค้า แก้ปัญหาโรงแรมเต็มเมื่อมีอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ แลกเปลี่ยนทรัพยากร การรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวรองรับ และให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางแต่ละเส้น เกิดการจัดการทรัพยากร และข้อมูลร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมากมาย เช่น กลุ่มทำงานที่บ้าน (Work at home) ใช้เว็บบอร์ดนำเสนอสินค้าและโอกาส ทุกคนจึงมีโอกาสทำงานอิสระเป็นอาชีพเสริมอยู่ที่บ้าน หรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าราคาขาย การเขียนสิ่งที่รู้จากประสบการณ์ การเพิ่มบันทึกหรือเนื้อหาเข้าไปในอินเทอร์เน็ต ทำให้สมาชิกหรือเยาวชนสืบค้นข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์และแก้ปัญหาของตนได้ง่าย โบราณว่าการให้ความรู้เป็นทานเป็นกุศลที่แรงมาก ซึ่งการทำบุญด้วยการให้ความรู้ง่ายกว่าการไปทำบุญที่วัด ถ้าทำบุญด้วยจตุปัจจัยเป็นทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนาแล้ว การทำบุญด้วยการให้ความรู้ก็เป็นการเพิ่มกุศลที่สามารถทำได้นอกวัด เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ชาวพุทธส่วนใหญ่ถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีน้ำใจมาแต่เล็กแต่น้อย นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนิยมใช้งาน hi5.com อยู่ในอันดับต้นของโลกก็เป็นได้