ไอทีในชีวิตประจำวัน # 166 ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
8 ธันวาคม 2551 – 14 ธันวาคม 2551
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคในอดีตกล่าวว่าบาปมี 7 ประการ (Seven Deadly Sins) ประกอบด้วย ราคะ (Lust) ตะกละ (Gluttony) โลภะ (Avarice) เกียจคร้าน (Sloth) โทสะ (Wrath) ริษยา (Envy) อัตตา (Pride) ส่วนศาสนาพุทธกล่าวว่าหนึ่งในกิเลสสี่นั้นมีความโลภ (Greed หรือ Avarice) คือ ความไม่รู้จักพอ หรือความอยากที่เกินความต้องจำเป็นพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งความโลภมักเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเรา และสังคมได้ชัดเจน แม้คนไทยจะโชคดีที่ได้รู้จักกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ที่เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ยึดความพอประมาณในแต่ละกรณี เป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือเป็นทางออกที่ประยุกต์ใช้ได้จริง แต่ผู้มีความโลภเป็นฐานคิดมักปล่อยตัวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างไม่คิดควบคุมก็จะสร้างเงื่อนไขมาเป็นเหตุผลในการทำสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลมากมาย ดังเห็นตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากความโลภในหนังสือพิมพ์ตามคอลัมภ์ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวดารา ข่าวกฎหมาย เป็นต้น
เทคโนโลยีในปัจจุบันถูกพัฒนาตามกระแสความต้องการของผู้มีกำลังซื้อที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและแปลกใหม่ แม้สินค้าบางอย่างจะเคยมี เคยดีอยู่แล้ว แต่ก็มีสินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่า แปลกใหม่กว่า สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านไปพร้อมกันมาให้เลือกซื้อ ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนตนเองไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าทันในสังคม จะหยุดไล่ตาม หรือปฏิเสธก็จะกลายเป็นปัญหาต่อตนเอง เช่น ในอดีตเคยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์95 ที่เคยใช้ดูหนังฟังเพลงได้ แต่ปัจจุบันต้องซื้อหาวินโดว์วิสต้ามาใช้ ในอดีตมีโมเด็มต่อเน็ตครั้งละ 3 บาทผ่านบริการอินเทอร์เน็ตฟรี แต่ปัจจุบันมีเอดีเอสแอลเดือนละไม่กี่ร้อยบาท สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งวันทั้งคืนดูวีดีโอคลิ๊ปของคนที่ไม่รู้จักแสดงให้เราดูได้อย่างไม่กระตุก ในอดีตมีทีวีขาวดำ แต่ปัจจุบันมีทีวีจอแอลซีดีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่า
มักมีคำถามผุดมาในเวทีต่าง ๆ ว่าเราจะไล่ตามกระแสสังคมไปถึงเมื่อไร จะลดการอุปโภค บริโภคอย่างไร จะลดเงื่อนไขการปรุงแต่งอย่างไร เพื่อลดการใช้พลังงาน และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน จะแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากตัวเรา โยนความรับผิดชอบให้คนอื่น หรือเลือกไล่ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงไปตามที่เป็นอยู่ ทุกอย่างถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราก็จะมีทางออกเสมอ ดังคำว่า ทุกปัญหามีทางออก แต่เราจะเลือกทางออกใด ก็ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละคน