ไอทีในชีวิตประจำวัน # 157 ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (6 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2551)
กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานด้านการศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพ ที่แสดงหรือสะท้อนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินตามระเบียบ ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดจากหน่วยงานต้นสังกัด เพราะเป็นภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา ส่วนหน่วยงานเอกชนที่ต้องการแข่งขันในระดับสากลมักขอรับการรับรองคุณภาพจากองค์กรรับรองมาตรฐานสากล (ISO = International Organization for Standardization) สรุปได้ว่าองค์กรที่มีคุณภาพย่อมมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI = Key Performance Indicator) และปฏิบัติไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มักให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูล เพราะระบบที่มีคุณภาพจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อน มีความถูกต้อง มีความปลอดภัย สืบค้นได้ง่าย เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงงานเข้าหากันอัตโนมัติ นำเสนอรายงานช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รายงานในรูปกราฟทำให้เข้าใจได้ง่าย แปลงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแล้วนำเสนอผ่านเว็บไซต์สู่สังคมได้ง่ายและมีประสิทธิผล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development) จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ถ้าหากทีมผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการนำระบบฐานข้อมูลหรือเอ็มไอเอส (MIS = Management Information System) มาใช้ในองค์กรก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ระบบดังกล่างจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ดังคำโบราณที่ว่า “ถ้าหัวไม่ส่าย จะให้หางกระดิกได้อย่างไร” เพราะระบบฐานข้อมูลมีปัจจัยต่อความสำเร็จหลายประการ เช่น ข้อมูลนำเข้าที่ต้องถูกต้องต่อเนื่อง การประมวลผลที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ การนำเสนอผลที่ช่วยการตัดสินใจอย่างถูกเงื่อนไขถูกที่ถูกเวลาและถูกคน และประเมินระบบเพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาระบบต่อไป ดังนั้นองค์กรที่มีคุณภาพย่อมมีบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลในแบบบูรณาการและเสริมรับสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน