ไอทีในชีวิตประจำวัน # 95 สมัครงานทั้งทีให้มีมาด
15 กรกฎาคม 2550 – 21 กรกฎาคม 2550
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ย่อมไม่มีประสบการณ์ในการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกับสถานประกอบการ มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปสอบเข้าทำงานด้านไอทีในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง แล้วผิดหวังกลับมา เพราะเธอมีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความสูง และน้ำหนักตามที่สถานประกอบการกำหนด แม้เธอคนนี้จะมีผลการเรียนสูง กิจกรรมเด่น และบุคลิกดี แต่ไม่เข้าใจว่าการทำงานด้านไอทีต้องกำหนดส่วนสูง และน้ำหนักไปทำไม เป็นเหตุให้เธอขาดโอกาสที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการใกล้บ้าน สถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญเรื่องบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการออกไปทำงานในสังคม เช่นการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมให้นักศึกษาเข้าสู่ภาคธุรกิจ มีหลักสูตรลดน้ำหนัก เสริมความสามารถพิเศษ แม้นักศึกษาคนดังกล่าวจะพลาดงานที่มุ่งหวังเพราะส่วนสูงเป็นเหตุ แต่เชื่อว่าคงมีสถานประกอบการไม่มากนักที่คัดเลือกบุคลากรจากส่วนสูง และน้ำหนักมากกว่าความสามารถทางวิชาชีพ
สถานประกอบการมากมายให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพของบุคลากร การแต่งหน้าทำผม กริยามารยาท และการตอบคำถามที่ตรงประเด็น การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจากผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวนมาก และมีความสามารถทางวิชาชีพใกล้เคียงกัน ดังนั้นการมีบุคลิกที่ต้องตากรรมการ หรือถูกชะตาต่อผู้พบเห็นย่อมทำให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีโอกาสถูกคัดเลือกมากกว่า ผู้เข้าสัมภาษณ์ควรสนใจข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา บันเทิง รวมถึงข่าวต่างประเทศ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็เป็นได้
คำว่ามาดหมายถึงบุคลิกภาพ (Personality) ที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญอย่างพอประมาณ นักศึกษาหญิงมากมายมีค่าใช้จ่ายกับเครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย และเข้าร้านเสริมสวยต่อเดือนสูงกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำของคนไทย เพียงเพื่อให้ตนเองดูดี และเตรียมตัวเป็นสาวออฟฟิสตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่ง บางคนเชื่อว่าการไม่แต่งตัวอาจทำให้ตนต้องไปเป็นหนึ่งในสถิติการเพิ่มขึ้นของสาวโสด และผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานก็เป็นได้ ปัจจุบันมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อาจช่วยให้เข้าใจ และทำใจยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นที่นักศึกษาต้องซื้อเครื่องสำอาง เข้าร้านทำผม ใส่เสื้อเบอร์ห้าเอสในเวลาที่ยังไม่สมควร แต่ยึดทางสายกลางที่ไม่ตึง หรือหย่อนจนเกินไป เชื่อว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบกุลสตรีไทย ไม่โชว์ขาอ่อนจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพราะโบราณท่านว่าผ้าขี้ริ้วห่อทอง กับข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ แต่สถานประกอบการบางแห่ง หรือบางคนอาจหลงลืมไปบ้างเท่านั้นเอง