ปรับปรุง : 2555-07-04

ต้องใส่รหัสผ่านที่เป็น ความลับ และใช้เวลาประมวลผลนาน ถ้า net ไม่เร็วก็จะได้มาไม่ครบ