ที่มาของห้องเรียนในอนาคต
 
#573 ที่มาของห้องเรียนในอนาคต

    ได้อ่านหนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช เขียนโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี หากต้องจินตนาการห้องเรียนที่เหมาะสมและจะถูกใช้ในอนาคตก็มักมองหาแนวโน้มที่ใช้ข้อมูลจากอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาในกระแสโลกมีหลายรูปแบบ และเรามักดูแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศหรือโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ (Good Practice) เป็นที่ยอมรับกันว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ และการใช้อินเทอร์เน็ตในห้องเรียนแห่งอนาคตก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนหน้านี้ภาครัฐแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ป.1 ต่อมาก็ขยายการติดตั้งจุดบริการอินเทอร์เน็ตฟรีเพิ่มขึ้น (Free Wi-Fi) แล้วเปลี่ยนจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน

    มีระบบการศึกษาที่ถูกลองใช้ พัฒนา วิจัย และนำเสนอว่าได้ผลในหลายรูปแบบ หากแบบใดได้รับการยอมรับก็จะกลายเป็นรูปแบบที่จะถูกนำไปใช้ในห้องเรียนแห่งอนาคต ซึ่งระบบการศึกษาจะเป็นอย่างไรต้องผ่านการกำกับติดตามโดยภาครัฐ แล้วในปี 2559 ได้มติ ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี พบว่าสนใจเรื่องการใช้มุกในระบบการศึกษา (MOOC : Massive Open Online Course) ปัจจุบันภาครัฐสนับสนุนการทำคลิ๊ปวีดีโอสอนหนังสือผ่านเว็บไซต์ dlit.ac.th คือ คลังเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร มีบริการหลายรูปแบบ อาทิ คลังสื่อการสอน (DLIT Resources) ที่ถ่ายทอดการสอนเป็นคลิ๊ปสอนหนังสือโดยครูต้นแบบจากโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง สนับสนุนห้องเรียนที่มีครูปลายทางไม่ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเป็นหัวข้อที่ยากในการสอน

    การสอนรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจแบบหนึ่ง คือ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ถูกใช้แล้วที่โรงเรียน Clintondale High School ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนชั้นนำ เมื่อใช้รูปแบบใหม่ที่มีหลักสำคัญว่าเรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน ทำให้การสอนในห้องเรียนต้องเน้นการสอนแบบสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน พบว่าผลการเรียนดีขึ้น และกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าดูงานมากมาย ในระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ MOOC บางหลักสูตรพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคล (Personalized Curriculum) ที่ผู้เรียนเลือกเรียนในวิชาที่ตนสนใจด้วยตนเองได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
583. ความเชื่ออาจไม่ใช่ความจริง
582. ประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59
581. พบลิงค์ในเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้
580. นักพัฒนาต้องปรับตามหลายจอ
579. จับผู้ร้ายจากข้อมูลการโหลดข้อมูล
578. สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่
577. ความเป็นส่วนตัวในโลกโซเชียล
576. ปัญญาประดิษฐ์อาจยังไม่แย่งงานมนุษย์
575. การเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัย
574. ไว้ทุกข์หนึ่งปีและการปรับเว็บไซต์
573. ที่มาของห้องเรียนในอนาคต
572. คาดหวังเพื่อนสนิทในสื่อสังคม
571. เขียนโน๊ตบนสมาร์ทโฟน
570. เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที
569. สมาร์ทซิตี้ในอนาคต
568. ธนาคารดิจิทัล
567. การเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
566. อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
565. ปัญหาของโปเกมอนโก
564. สตาร์ทอัพไทยแลนด์
563. ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC