อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 
#566 อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

    ภาครัฐได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2550 แล้วมีนโยบายอัพเกรดเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อ 5 เมษายน 2559 จากผลการจัดอันดับ Digital Economy Rankings เมื่อปี 2010 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 49 จาก 70 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลทั้งการผลิต การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลที่ยังมีไม่มาก จากการสำรวจในเวลาต่อมาก็พบข้อมูลสนับสนุนว่าประเทศไทยยังพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้ไม่รวดเร็วเมื่อเทียบเคียงกับประเทศที่เป็นผู้นำด้านนี้ แล้วในปี 2559 ได้มีการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนผ่านชุดโครงการที่เน้นการอบรมพัฒนาผู้ดูแลศูนย์ และขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของชุมชน

    เป้าหมายการตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 2000 แห่ง แล้วผลประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ A, B, C และ D พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (A) มีร้อยละ 14.3 ระดับดี (B) มีร้อยละ 40.8 และระดับ C มีร้อยละ 34.4 และระดับ D มีร้อยละ 0.1 ซึ่งระดับ C และ D ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

    นอกจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านแล้ว ยังมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ที่มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็จะต้องดำเนินการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในฐานะที่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) ได้รับการขับเคลื่อน เกิดการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

   http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1456995658

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
576. ปัญญาประดิษฐ์อาจยังไม่แย่งงานมนุษย์
575. การเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัย
574. ไว้ทุกข์หนึ่งปีและการปรับเว็บไซต์
573. ที่มาของห้องเรียนในอนาคต
572. คาดหวังเพื่อนสนิทในสื่อสังคม
571. เขียนโน๊ตบนสมาร์ทโฟน
570. เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที
569. สมาร์ทซิตี้ในอนาคต
568. ธนาคารดิจิทัล
567. การเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
566. อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
565. ปัญหาของโปเกมอนโก
564. สตาร์ทอัพไทยแลนด์
563. ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล
562. ระบบของใครครองโลกในปัจจุบัน
561. การทำคลาวด์ในองค์กร
560. แหล่งความรู้ใหม่ทางวิชาการที่อยู่นอกตำรา
559. ส่งต่อจดหมายขอเป็นส่วนตัว
558. อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งไม่พึงประสงค์
557. ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง
556. คนกังวลว่าคอมพิวเตอร์จะแย่งงาน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC