การประชุมวิชาการด้านไอที 2558
 
# 507 การประชุมวิชาการด้านไอที 2558

    เพื่อนเก่าเคยถามว่าทำงานคอมพิวเตอร์นี้ ทำเกี่ยวกับอะไร คงตอบยากเพราะทำกันหลายเรื่อง โดยปกติคนไอที (Information Technology) จะทำงานอยู่ 3 ลักษณะ คือ การติดตามตรวจสอบ (Monitor) เหมือนฝ่ายสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ว่ามีใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน เมื่อไรที่เกี่ยวข้องกับคนและอุปกรณ์ขององค์กร ลักษณะที่สองคือ การบริการ (Service) แก้ปัญหา ช่วยเหลือ พัฒนาระบบแก่หน่วยงาน หรือประชาชน รวมถึงงานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร ส่วนลักษณะสุดท้าย คือ นวัตกรรม (Innovation) เป็นงานที่ยากที่สุด เพราะไม่เพียงแต่ไล่ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันให้ทัน แต่ต้องคิดให้ไกลกว่า กิจกรรมแบบนี้มักพบในสถาบันการศึกษาที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่นักศึกษาต้องทำวิจัย แล้วนำเสนอผลงาน หากไม่ใหม่ ไม่มีประโยชน์ ไม่สมบูรณ์ ก็จะไม่ผ่านการพิจารณา

    มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 มีแม่งานคือ รศ.ดร.พยุง มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมกว่า 20 เรื่อง มีที่จะนำมาแบ่งปัน ดังนี้ การพัฒนาแบบจำลองพื้นผิวทะเล ที่คุณณัฏฐนันท์ พิพิธพัฒนาปราปต์ ต้องไปสำรวจความลึกของทะเลด้วยตนเองด้วยวิธี sounding แล้วนำมาบันทึก เชื่อมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วประมวลผลร่วมกับระดับน้ำทะเลแต่ละวัน เพื่อสร้างแบบจำลองสองมิติ และสามมิตินำเสนอผ่านเว็บไซต์ให้เรือเลือกเส้นทางเข้าเทียบท่า

    การประยุกต์ใช้เครือข่าย Tor ซึ่งเป็นช่องทางเสมือน (Virtual Tunnel) เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่ระบุตัวตน คุณสิทธิชัย ชุ่มใจ อธิบายว่าระบบนี้มีประโยชน์สำหรับระบบรับแจ้งรายงานสินบนของตำรวจจราจร ซึ่งทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าประชาชนผู้ที่รายงานนั้นมาจากเครือข่ายใด ช่วยให้ผู้รายงานอุ่นใจขึ้น และสามารถรายงานผ่านสมาร์ทโฟนของแอปเปิ้ล ส่วนคุณอัยพรรณ เอโกบล ได้อธิบายการประยุกต์ใช้ JSON (Java Script Object Notation) ด้วยโนเอสคิวแอล (NoSQL) บนมอนโกดีบี (MongoDB) ว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่า เมื่อเทียบกับการใช้กับมายเอสคิวแอล (MySQL)

   

   

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
517. สอดส่องกลุ่มคนที่เรารัก
516. แหกคอกบนโทรศัพท์มีปัญหาแน่
515. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
514. เดินสายไฟเบอร์ออฟติกเข้าบ้าน
513. การดูแลสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้าง
512. ความเป็นเพื่อนขึ้นกับเป้าหมาย
511. ตั้งจอทัชสกีนไว้ให้ข้อมูลหน้าร้าน
510. บางครั้งงานไอทีจ้างให้ก็ไม่ทำ
509. อุปกรณ์เล็กลงบริษัทก็ต้องปิดลง
508. หุ่นยนต์คิดแบบในหนังคงยังไม่มี
507. การประชุมวิชาการด้านไอที 2558
506. หลอกตนเองว่าปลอดภัยขึ้น
505. แท่งคอมพิวเตอร์ของอินเทล
504. มองหลังคาบ้านจากดาวเทียม
503. ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี
502. ขั้นตอนการจัดการความรู้
501. เลือกสมาร์ทโฟนอย่างไรดี
500. เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499. สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498. เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497. เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC