บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
 
# 434 บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่

    มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเนชั่น และกลุ่มเครือเนชั่น ช่วงปลายเดือนมกราคม 2557 มีกิจกรรมทางวิชาการทั้งปาฐกถา Keynote เสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ผลงานของบัณฑิต และนักวิชาการจากหลายสถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Massachusetts Amherst มีหัวข้อเสวนาสำคัญ 2 เรื่อง คือ วางยุทธศาสตร์เมืองลำปางรับ AEC และบูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิใหม่

    คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำเสนอยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือกลุ่มล้านนา ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดย 3 ยุทศศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสร้างฐาน เศรษฐกิจใหม่ ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ สนับสนุน ทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน แล้วเล่าถึงผลงานการพัฒนาจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ หากผู้สนใจ หรือภาครัฐทราบข้อมูลเหล่านี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

    การพัฒนาจังหวัด หรือประเทศ ไม่อาจทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง จึงเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาจากหลายสาขาอาชีพ หลายกลไกได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการประชุมจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยหาแนวทาง ซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายองค์กร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเศรฐกิจและสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สภาอุตสาหกรรม บริษัทเซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด บริษัทธนบดีอาร์ต เซรามิค จำกัด หอการค้า ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้มิใช่เวทีแรก หรือเวทีสุดท้าย เพราะการพัฒนาจะต้องอาศัยการพูดคุย ทำความเข้าใจ วางแผน ดำเนินการร่วมกันในบางกิจกรรม แยกกันทำในกิจกรรมที่มีความถนัด การทำให้จังหวัดลำปางบูมกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่คงต้องติดตามการพัฒนากันต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
444. ไวรัสคอมพิวเตอร์
443. การเลือกลำโพงรอบทิศทาง
442. ชุมชนต่างจังหวัดใช้สื่อสังคมน้อยมาก
441. เวิลด์ไวด์เว็บเข้าเบญจเพส
440. ทวิตเตอร์บล็อกสื่อลามกของไวน์
439. นวัตกรรมสมาร์ทโฟนชะลอตัว
438. ข่าวสารจากสายลับสองหน้า
437. จริยธรรมที่ควรปกปิดหรือเปิดเผย
436. สารสนเทศสาธารณภัย
435. อุปกรณ์ควบคุมยุคทีวีดิจิทอล
434. บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
433. รูดปรื้ดเร็วไปกฎหมายคุ้มครอง
432. ยอดขายพีซีตกลงต่อเนื่อง
431. ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง
430. อุปกรณ์สวมใส่คือความหวังใหม่
429. ประสบการณ์ของตากล้องมืออาชีพ
428. การควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์
427. บันทึกของชาวโลกที่เปลี่ยนไป
426. ม็อบการเมืองกับโซเชียลมีเดีย
425. ไอพีทีวีของทีโอที
424. เครื่องบริการกลุ่มเมฆ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC