สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
 
#400 สารสนเทศระดับอุดมศึกษา

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาที่สอนผู้ใหญ่ในประเทศไทย ส่วนสถาบันการศึกษาที่สอนเด็กนั้นกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แม้อันดับของระบบการศึกษาไทยในเวทีโลกจะทำได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่ามีความพยายามรวบรวมข้อมูลของสกอ. ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษารวมร้อยกว่าแห่งทุกภาคการศึกษา แล้วจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนำไปประกอบการตัดสินใจ ในเว็บไซต์สารสนเทศอุดมศึกษา (Information) มีข้อมูลสถิติการศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคลากรที่ถูกรวบรวมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบันก็เกือบ 10 ปีแล้ว

    กว่าจะมาเป็นสารสนเทศอย่างทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการเตรียมข้อมูล (Data) อาทิ งานบุคลากร งานทะเบียน งานงบประมาณ งานผู้สำเร็จการศึกษา งานหลักสูตร โดยมีรูปแบบตาราง (Template) ที่ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาออกแบบให้สถาบันการศึกษากรอกข้อมูลแล้วส่งเข้าระบบฐานข้อมูล โดยการอัพโหลดข้อมูล (Upload) แล้วมีการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ถ้าจำนวนความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งก็จะยืนยันการส่งข้อมูล แล้วข้อมูลทั้งหมดจะนำไปรวมกันเป็นข้อมูลระดับประเทศ เพื่อประมวลผลเป็นกราฟ (Graph) หรือตารางที่ผ่านการประมวลผล แล้วนำเสนอในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

    ในความเป็นจริง การได้มาของข้อมูล และส่งเข้าระบบของสกอ. ยังไม่ครบถ้วนด้วยหลายสาเหตุ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทั้งในระดับสถาบันและส่วนกลางที่ดูแลข้อมูล ความเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่สารสนเทศ และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการ ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องการข้อมูลหลักสูตรไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม กรมแรงงานใช้ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา หรือสกอ.ต้องการใช้ข้อมูลวันเกิดของนักศึกษาจากกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาทั้งระบบและกลไกกันต่อไป เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และเชื่อถือได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
410. พลังในการชี้นำของสื่อ
409. ดิจิทอลทีวีคืออะไร
408. การใช้เครือข่ายสังคมส่งเสริมท่องเที่ยว
407. จุดตรวจสอบการเข้าระบบเฟสบุ๊ค
406. คลิ๊ปวีดีโอในงานแต่งงาน
405. หวังว่าคุณธรรมจะหยุดความคิดชั่ววูบได้
404. สั่งบล็อกเว็บไซต์หนังชนโรง
403. ระบบปฏิบัติการล่าสุดของแอปเปิ้ล
402. การสื่อสารคือศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติ
401. การตรวจสอบ และการทวนสอบ
400. สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
399. ใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลการสาย
398. คุณภาพการศึกษากับธุรกิจการศึกษา
397. ทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
396. งานประชุมวิชาการระดับชาติที่กรุงเทพ
395. สร้างทางตัน หรือทางออก
394. สะท้อนภาพจังหวัดผ่านคำขวัญ
393. เฟสบุ๊คไม่ใช่ที่ส่วนตัวอีกต่อไป
392. แรงขับการแบ่งปันในเครือข่ายสังคม
391. ความสำเร็จในการจำหน่ายเฟอร์บี้
390. ไซเบอร์โฮมหนุนการศึกษาไทยจริงหรือ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC