งานประชุมวิชาการระดับชาติที่กรุงเทพ
 
# 396 งานประชุมวิชาการระดับชาติที่กรุงเทพ

    ในประเทศไทยมีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมากว่า 10 ปีแล้ว โดยส่วนใหญ่จัดโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับจังหวัดลำปางมีการรวมตัวกันของสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดเวทีให้นักวิชาการ และนักศึกษาได้นำผลงานที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมานำเสนอในเวทีที่มีผู้สนใจในเรื่องคล้ายกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน แต่เวทีแบบนี้มักเกิดที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 - 10 พ.ค.2556 ผู้เขียนได้ร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยมีรศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

    มีบทความเข้ารับการพิจารณาจำนวน 265 ผลงานที่มาจาก 40 สถาบัน ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน หากได้รับการตอบรับอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่านก็ถือว่าผ่านและเข้านำเสนอปากเปล่าในเวทีได้ ซึ่งปี 2556 มีบทความผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 161 ผลงาน จะบรรจุในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจัยงานประชุมวิชาการ Proceedings of NCCIT 2013 บทความเหล่านี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะผ่านการวางแผน ทบทวน ทดสอบ และสรุปผล รวมทั้งมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้สนใจที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด

    การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็นห้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังจะมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท ส่วนผู้นำเสนอมีค่าลงทะเบียน 4000 บาท แต่ผู้เข้าฟังไม่สามารถฟังทุกเรื่อง เพราะแบ่งห้องนำเสนอเป็นหลายห้องและทุกห้องนำเสนอพร้อมกัน จึงต้องเลือกหัวข้อในแต่ละห้องตามตารางนำเสนอ ซึ่งแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ Data Mining and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing และ Information Technology and Computer Education ในปีนี้ผู้เขียนสนใจเรื่อง Ontology และ Semantic keyword ทำให้ได้เทคนิคในการพัฒนาระบบสืบค้นโดยใช้คำค้นที่ผ่านการทำออนโทโลยี ส่วนจะนำไปใช้กับข้อมูลระบบใดก็คงต้องเป็นคำถามใหม่ที่ต้องขบคิดกันต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
406. คลิ๊ปวีดีโอในงานแต่งงาน
405. หวังว่าคุณธรรมจะหยุดความคิดชั่ววูบได้
404. สั่งบล็อกเว็บไซต์หนังชนโรง
403. ระบบปฏิบัติการล่าสุดของแอปเปิ้ล
402. การสื่อสารคือศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติ
401. การตรวจสอบ และการทวนสอบ
400. สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
399. ใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลการสาย
398. คุณภาพการศึกษากับธุรกิจการศึกษา
397. ทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
396. งานประชุมวิชาการระดับชาติที่กรุงเทพ
395. สร้างทางตัน หรือทางออก
394. สะท้อนภาพจังหวัดผ่านคำขวัญ
393. เฟสบุ๊คไม่ใช่ที่ส่วนตัวอีกต่อไป
392. แรงขับการแบ่งปันในเครือข่ายสังคม
391. ความสำเร็จในการจำหน่ายเฟอร์บี้
390. ไซเบอร์โฮมหนุนการศึกษาไทยจริงหรือ
389. กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต
388. ชีวิตที่ต้องเปรียบเทียบตลอดเวลา
387. เลื่อนแจกแท็บเล็ตปี 2556
386. กดไลค์มากไปมีความหมายเป็นลบ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC