การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
 
# 291 การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร

    ปัจจุบันการใช้บริการของเฟซบุ๊กดอทคอม (Facebook.com) แพร่หลายไปในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท และคนทั่วไป ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนต่างเพศต่างวัย ทั้งเพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ หรือเพื่อนของเพื่อนสะดวกขึ้น การใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงมิไม่เรื่องผิดปกติที่จะเห็นบุคลากรในองค์กรทั่วไปใช้เฟซบุ๊กในเวลางาน หรือเวลาราชการอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน แต่มีคำถามว่าที่ใช้อยู่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง การศึกษา การสื่อสาร การค้า หรือตอบกิจกรรมโครงการขององค์กร

    การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงาน หรือโครงการ/กิจกรรม อย่างได้ผลนั้น ต้องมีแผนดำเนินงาน และการวัดผล หากผลการทำงานบรรลุตัวบ่งชี้ของกิจกรรมโดยใช้อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือ การวัดผลการใช้เครือข่ายสังคมที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรก็สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ เพราะผู้ใช้เฟซบุ๊กมักเข้าเครือข่ายในเวลางาน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ไฟฟ้า และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้เกรดกับผู้ใช้เฟซบุ๊กย่อมนำรายงานสรุปผลการให้เกรดมาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ในระดับหนึ่ง

    ต่อไปนี้คือข้อเสนอในการจัดเกรดของผู้ใช้เฟซบุ๊กระดับบุคคล ที่เสนอให้จำแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยเกรดเอเป็นระดับดีที่สุด และเกรดเอฟเป็นระดับต่ำที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้เกรดดังนี้ เกรดเอถูกให้สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เกรดบีถูกให้สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นประจำแต่พบพฤติกรรมตอบวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น เกรดซีถูกให้สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นครั้งคราวและมีประเด็นที่เกี่ยวกับงานไม่สม่ำเสมอ เกรดดีถูกให้สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นประจำแต่ไม่พบว่าใช้เกี่ยวข้องกับงาน และเกรดเอฟหมายถึงตก ถูกให้สำหรับผู้ไม่ใช้เฟซบุ๊ก หรือไม่พบพฤติกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสังคม แล้วท่านคิดว่าในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่มีผู้ใช้อยู่ในเกรดใดกี่มากน้อย เมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยแล้ว แต่ละหน่วยงานมีผลเป็นอย่างไร
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
299. การเดินทางกับสมบัติทัวร์
298. ห้องเครื่องคือเขตอันตราย
297. ความเร็วที่ไม่มีวันพอ
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
286. ฮอทสพอทที่นครลำปาง
285. รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
284. ภาพยนตร์ 2012 กับหายนะวันนี้
283. สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง
282. ทันโลกทันเหตุการณ์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC