ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 287 ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง ()
มีโอกาสฟังบรรยาย และอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวคิด GRC (Governance, Risk and Compliance) ของ อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยสารสนเทศ พบว่าบุคลากรที่ควรเข้าใจเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกคือผู้บริหาร ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสำคัญมี 3 เสาหลัก คือการกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเริ่มมีผลบังคับใช้
แนวคิด GRC ต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นคนแรก และเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร (Board of Director) ที่มีหน้าที่ดำเนินการ 3 องค์ประกอบนี้ให้สัมพันธ์ สอดคล้อง แบ่งปันข้อมูล ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมจากทุกระดับ และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ โดยนิยามได้ดังนี้ 1) Governance หมายถึง การกำกับดูแลนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 2) Risk Management หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กร 3) Compliance หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยขององค์กรอย่างถูกต้องได้ตามมาตรฐาน
กฎหมายด้านเทคโนโลยีที่เริ่มประกาศใช้แล้วนั้น เป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญ ดังนั้นแนวคิด GRC จึงมีองค์ประกอบให้องค์กรใช้พิจารณา และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีตัวอย่างกฎหมายด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ 2) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 4) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ การเป็นคนไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย มีข้อพึงระวังคือ ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิด


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223