ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 
# 287 ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง

    มีโอกาสฟังบรรยาย และอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวคิด GRC (Governance, Risk and Compliance) ของ อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยสารสนเทศ พบว่าบุคลากรที่ควรเข้าใจเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกคือผู้บริหาร ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสำคัญมี 3 เสาหลัก คือการกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเริ่มมีผลบังคับใช้

    แนวคิด GRC ต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นคนแรก และเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร (Board of Director) ที่มีหน้าที่ดำเนินการ 3 องค์ประกอบนี้ให้สัมพันธ์ สอดคล้อง แบ่งปันข้อมูล ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมจากทุกระดับ และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ โดยนิยามได้ดังนี้ 1) Governance หมายถึง การกำกับดูแลนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 2) Risk Management หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กร 3) Compliance หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยขององค์กรอย่างถูกต้องได้ตามมาตรฐาน

    กฎหมายด้านเทคโนโลยีที่เริ่มประกาศใช้แล้วนั้น เป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญ ดังนั้นแนวคิด GRC จึงมีองค์ประกอบให้องค์กรใช้พิจารณา และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีตัวอย่างกฎหมายด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ 2) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 4) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ การเป็นคนไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย มีข้อพึงระวังคือ ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิด
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
286. ฮอทสพอทที่นครลำปาง
285. รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
284. ภาพยนตร์ 2012 กับหายนะวันนี้
283. สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง
282. ทันโลกทันเหตุการณ์
281. วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร
280. อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง
279. ยอดขาย super car และ camera
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC