การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
 
# 252 การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม (16 – 22 สิงหาคม 2553)

    ที่โรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง จัดให้มีการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้โปรแกรม Windows Movie Maker ตัดต่อภาพยนต์ โดยออกไปถ่ายทำจากสถานที่จริงตามความสนใจให้อยู่ในรูปสื่อวีดีโอที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม หรือสถานที่สำคัญในจังหวัด ด้วยต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ต่ำลง ทำให้เยาวชนสามารถซื้อกล้องดิจิทอลสำหรับบันทึกวีดีโอในราคาไม่กี่พันบาท ซึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีกำลังพอที่จะซื้อให้บุตรหลานได้นำมาใช้ประกอบการเรียนรู้

    การจัดทำวีดีโอด้วยตนเอง หรือร่วมกันจัดทำในกลุ่มเพื่อน ที่เรียกว่าโฮมวีดีโอมีระบบ และกลไกที่ไม่ซับซ้อนมากนัก อาจมีระบบที่เริ่มจาก กำหนดชื่อเรื่อง วางโครงเรื่อง กำหนดสถานที่และผู้แสดง จัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการถ่ายทำ ตัดต่อ ถ่ายซ่อม ประเมินผล และเผยแพร่ ส่วนกลไกมักประกอบด้วยผู้แสดง ผู้กำกับ ผู้ถ่ายทำ ผู้อำนวยการสร้าง และผู้ชม ดังนั้นการเรียนรู้ในการถ่ายทำวีดีโอ จึงสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เยาวชนสามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะ

    ที่มหาวิทยาลัยโยนกจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ได้ฝึกบันทึก และตัดต่อวีดีโอ โดยกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สถานที่ เหตุการณ์ หรือตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ จากการสอนนักศึกษาทำให้ทราบว่าการสอนนักเรียนใช้กล้องดิจิทอล หรือโทรศัพท์บันทึกวีดีโอนั้นจะต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มิได้มีประสบการณ์ในการตัดต่อวีดีโอมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการถ่ายวีดีโอ การออกแบบโครงเรื่อง การแปลงไฟล์ที่มีปัญหา เครื่องมือตัดต่อ การทำงานเป็นทีม และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้วีดีโอที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามสายวิชาชีพของตน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
258. ติดละครทีวีในยูทูป
257. โทรจันกับไซเรนแบงค์เกอร์
256. วีดีโอออนดีมานต์
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC