เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 246 เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที (21 – 27 มิถุนายน 2553)
ต้นเดือนมิถุนายน 2553 ได้ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติที่โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยโยนกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอีกหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี ในชื่องาน The 6th National Conference on Computing and Information Technology โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ในเวทีประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามักให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความจากการวิจัยที่แสดงถึงนวัตกรรมที่ได้จากการค้นพบและถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านว่ามีคุณภาพ ในงานประชุมนี้มีขอบเขตการประชุมประกอบด้วยหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์และการจัดการ ชีวสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการพิจารณาและนำเสนอบทความวิจัยในเวทีประชุมวิชาการของแต่ละบทความ ต้องผ่านขั้นตอนที่เริ่มจากการส่งบทความให้กรรมการกลางพิจารณาเพื่อจัดส่งให้สัมพันธ์กับความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา และพิจารณาให้ความเห็น แล้วส่งให้กับผู้นำเสนอได้แก้ไข แล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการกลางพิจารณาอีกครั้ง หากแก้ไขตรงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะแจ้งให้กับผู้นำเสนอได้ทราบผล และลงทะเบียนเข้านำเสนอตามขั้นตอนต่อไป หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะตีพิมพ์ในรูปของ Proceeding และผู้นำเสนอเข้านำเสนอบทความในเวทีวิชาการที่มีหัวหน้าห้องประชุมกำกับการนำเสนอและเปิดให้มีการซักถามแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องทำนองเดียวกัน และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงงานวิจัยของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223