เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
 
# 246 เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที (21 – 27 มิถุนายน 2553)

    ต้นเดือนมิถุนายน 2553 ได้ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติที่โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยโยนกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอีกหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี ในชื่องาน The 6th National Conference on Computing and Information Technology โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

    ในเวทีประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามักให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความจากการวิจัยที่แสดงถึงนวัตกรรมที่ได้จากการค้นพบและถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านว่ามีคุณภาพ ในงานประชุมนี้มีขอบเขตการประชุมประกอบด้วยหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์และการจัดการ ชีวสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    กระบวนการพิจารณาและนำเสนอบทความวิจัยในเวทีประชุมวิชาการของแต่ละบทความ ต้องผ่านขั้นตอนที่เริ่มจากการส่งบทความให้กรรมการกลางพิจารณาเพื่อจัดส่งให้สัมพันธ์กับความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา และพิจารณาให้ความเห็น แล้วส่งให้กับผู้นำเสนอได้แก้ไข แล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการกลางพิจารณาอีกครั้ง หากแก้ไขตรงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะแจ้งให้กับผู้นำเสนอได้ทราบผล และลงทะเบียนเข้านำเสนอตามขั้นตอนต่อไป หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะตีพิมพ์ในรูปของ Proceeding และผู้นำเสนอเข้านำเสนอบทความในเวทีวิชาการที่มีหัวหน้าห้องประชุมกำกับการนำเสนอและเปิดให้มีการซักถามแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องทำนองเดียวกัน และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงงานวิจัยของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
236. เทคโนโลยีปิดตัวไปซะก่อนตามไม่ทัน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC