ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 201 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
10 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2552

    ระบบคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบหลายส่วน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ผู้ใช้และกระบวนการ โดยมีกิจกรรมคือการส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลจนได้สารสนเทศออกมา ตัวอย่างการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การส่งยอดขายของพนักงานเข้าระบบแล้วได้รายงานสรุปค่านายหน้า การส่งผลการเรียนนักศึกษาเข้าระบบแล้วได้รายงานสรุปรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา การส่งรายการรับจ่ายเข้าระบบแล้วได้รายงานงบดุลขององค์กร การส่งข้อมูลการจ่ายภาษีของประชาชนเข้าระบบแล้วได้รายงานสรุปรายรับจากภาษีของประชาชนแยกตามพื้นที่เพื่อใช้จัดสรรลงไปพัฒนาพื้นที่ตามสัดส่วนอย่างสมเหตุสมผล

    สารสนเทศสามารถถูกใช้ประโยชน์ในองค์กรได้หลายระดับ แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรมีตัวแปรสำคัญคือความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่ต้องส่งต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นนโยบายลงไปยังผู้บริหารระดับรองลงไปจนกลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งองค์กร เพราะสารสนเทศที่ดีควรรวมศูนย์ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์เดียวกันขององค์กรด้วยความสามัคคี ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทสและถูกใช้ร่วมกันเชิงบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือการเข้ามาเอาจริงเอาจังของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม และกระบวนการเชิงบูรณาการจากบุคลากรทุกระดับ

    ปัญหาที่พบได้บ่อยในการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศคือ ผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าใจความสำคัญของสารสนเทศ ผู้บริหารระดับรองลงมาไม่ใส่ใจการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติไม่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขาดบทบาทในการร่วมกำหนดนโยบายที่จะนำสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารองค์กร และยังมีคนอีกไม่น้อยยึดคติที่ว่า “พูดไป สองไพเบี้ย นิ่งเสีย ตำลึงทอง” ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ทำให้มนุษย์เรามีความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจไปกันคนละทาง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
211. ถึงยุคของ CATCDMA
210. อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
209. หนทางการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์
208. การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC