การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 191 การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2552

    บ่ายวันหนึ่งผู้เขียนไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คือการตรวจเยี่ยมนักศึกษาและผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานหลังจากศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ติดตัวไปส่วนหนึ่ง จากการฝึกงานจะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับงานจริง และฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น หลังฝึกงานต้องนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และเพื่อน ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ สำหรับอาจารย์จะพิจารณานำประเด็นที่ได้เรียนรู้ไปปรับหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ นำไปจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาที่ยังมีเวลาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหลังกลับจากการฝึกงาน

    บ่ายวันนั้นได้เข้าไปที่บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด พบกับคุณพิมพ์ศิริ จันทรราช สำนักงานบริการลูกค้า และคุณวสุพล พวงสุวรรณ ผู้ดูแลงาน CAT2Call & e-Auction ซึ่งดูแลลูกศิษย์ และนำออกไปทำงานนอกสำนักงานหลายครั้ง จึงได้รู้ว่าส่วนราชการในปัจจุบันนำการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไปใช้อย่างจริงจังตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อความสะดวก โปร่งใส ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า โดยกสท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม 2549

    บริษัทจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปติดตั้งในที่ทำการของส่วนราชการ สำหรับการคัดเลือกผู้เสนอราคา (ฺBidder) แบบ Real Time โดยเปิดให้เสนอราคาได้ทั้งแบบประมูลซื้อ และประมูลขายตามแต่กรณี ในช่วงเวลาที่นัดหมายผู้เสนอราคาสามารถส่งราคาของตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้เข้าไปยังเครื่องบริการที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ กสท. ส่วนคณะกรรมการจะเลือกผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาที่ดีที่สุดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กสท.จัดเตรียมไว้ และประกาศผลอย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คือ gprocument.go.th นี่เป็นวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ เป็นตัวอย่างการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแบบภาครัฐถึงภาคธุรกิจ (G-to-B) ที่จำกัดวงการใช้บริการเพียงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องบนระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม หากนักศึกษาฝึกงานเข้าใจในระบบและกลไกก็สามารถนำหลักการไปปรับใช้กับธุรกรรมในลักษณะใดก็ย่อมได้ กรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาฝึกงานได้รับประสบการณ์และนำกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจนเกิดการพัฒนาคนแบบต่อยอดต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC