ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 186 ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2552

    ได้ฟังบรรยายในหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน โดย รศ.สมพงษ์ บุญเลิศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านใช้เทคโนโลยีประกอบการบรรยาย ถ้าเป็นเทคโนโลยีเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้ก็คงต้องใช้แผ่นใส คอยพลิกไปพลิกมาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้ฟังและผู้บรรยาย แต่วิทยากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือในการนำเสนอหัวข้อประกอบการบรรยายแล้ว ปัจจุบันครูอาจารย์ในสถานศึกษาทุกระดับตื่นตัวกับการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิผล ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนเมื่อ 20 ปีก่อน เราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่านวัตกรรม แต่ปัจจุบันเรียกว่าเทคโนโลยี แล้ววิทยากรก็ปรารภว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง อายุมากขึ้นมองอะไรก็ไม่เหมือนสมัยเป็นหนุ่ม ถ้าผู้ที่ยังเป็นหนุ่มก็ควรรีบใช้สังขารให้เต็มที่ เพราะถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปสังขารอาจไม่รองรับกับสิ่งที่ต้องการทำและยังไม่ได้ทำอีกมากมาย

    ความแตกต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมีอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ คือ เวลา และสถานที่ หากสิ่งใดที่ถูกใช้ในสถานที่หนึ่งเป็นเวลานานและเกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย มักเรียกสิ่งนั้นว่าเทคโนโลยี เพราะใช้ประโยชน์ในที่นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งจนทุกคนในกลุ่มรู้สึกคุ้นเคย แต่ถ้านำสิ่งนั้นไปใช้ในพื้นที่ใหม่เป็นครั้งแรกเกิดการเรียนรู้ใหม่ มีการตื่นตัวภายในกลุ่ม และเริ่มยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่านวัตกรรม

    วิทยากรได้ยกตัวอย่างเรื่องการใช้แฮ้วซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับตักน้ำขึ้นจากบ่อน้ำในภาคเหนือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้มานาน แต่เมื่อนำไปใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกก็จะเรียกว่านวัตกรรม จนมีการยอมรับและแพร่หลายเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะเรียกว่าเทคโนโลยี หากจะเรียกการใช้ Microsoft PowerPoint เป็นนวัตกรรมในยุคแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมก็ย่อมได้ เพราะอาจารย์ในอดีตที่ใช้แผ่นใสเป็นเทคโนโลยีประกอบการสอน เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับช่วยสื่อสารในชั้นเรียนก็จะเรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office มีกำเนิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 ถูกใช้มาแล้วกว่า 20 ปี โปรแกรมนี้แพร่หลายไปทุกระดับ และทุกสายงาน จึงสมควรเรียกว่าเทคโนโลยี แต่ถ้าครูอาจารย์ใช้ e-Learning หรือ CAI ในวันนี้ก็จะเรียกว่านวัตกรรม เพราะเป็นเรื่องใหม่ อยู่ระหว่างพัฒนา และยังมีการถกเถียงถึงผลข้างเคียงของการใช้สื่อเหล่านี้ในหลายเวที
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC