การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 162 การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
10 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน 2551
จากรายงานการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง” ผู้วิจัยคือ อาจารย์ศรีสมพร ทรวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และอาจารย์โสภณ จาเลิศ ครูแกนนำ E-Learning สถาบันพระบรมราชชนก การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม Moodle 1.6.6 Plus เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนของอาจารย์ทั้งก่อนและหลังการอบรมการใช้โปรแกรม ซึ่งผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการอบรมโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ e-learning โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โปรแกรมมูดเดิ้ล (Moodle) คือ โปรแกรมฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่อาจารย์ และนักเรียน ในการมีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS = Course Management System) คือ ระบบบริการให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสารหรือสื่อมัลติมีเดีย จัดทำแบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ส่วนระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management System) คือ ระบบบริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนได้จัดเตรียมอย่างเป็นระเบียบ หรือวัดผลการเรียนได้อัตโนมัติ ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบซีเอมเอส(ไม่มีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสร้างวัตถุเรียนรู้จากภายนอกแล้วนำเข้าไปใช้งานในระบบซีเอ็มเอสตัวอื่น เช่น สกอร์ม (SCORM = Sharable Content Object Reference Model) ที่สามารถนำไปติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมมูเดิ้ล หรือโปรแกรมเลินสแควร์ (Learnsquare) ได้
การสอนผ่านระบบอีเลินนิ่งเป็นเรื่องที่ใหม่ ไม่ง่ายในทางปฏิบัติ และมีเงื่อนไขมากมาย เพราะสิ่งที่จะนำเข้าระบบอีเลินนิ่งต้องสร้างขึ้นอย่างมีขั้นตอน ใช้เวลาศึกษา ใช้ทรัพยากร ลงแรง ทดสอบ และอาศัยการมีส่วนร่วม ในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จ 5 ประการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเรียนการสอนโดยใช้อีเลินนิ่ง (NASAM Model) คือ ความตั้งใจ ความพร้อม ความร่วมมือ เวลา และสิ่งแรงจูงใจ หากองค์กรใดจะนำระบบอีเลินนิ่งมาใช้ อย่างน้อยควรเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้อาจารย์สามารถทำงานได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบอีเลินนิ่ง


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223