การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 162 การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
10 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน 2551

    จากรายงานการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง” ผู้วิจัยคือ อาจารย์ศรีสมพร ทรวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และอาจารย์โสภณ จาเลิศ ครูแกนนำ E-Learning สถาบันพระบรมราชชนก การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม Moodle 1.6.6 Plus เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนของอาจารย์ทั้งก่อนและหลังการอบรมการใช้โปรแกรม ซึ่งผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการอบรมโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ e-learning โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    โปรแกรมมูดเดิ้ล (Moodle) คือ โปรแกรมฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่อาจารย์ และนักเรียน ในการมีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS = Course Management System) คือ ระบบบริการให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสารหรือสื่อมัลติมีเดีย จัดทำแบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ส่วนระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management System) คือ ระบบบริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนได้จัดเตรียมอย่างเป็นระเบียบ หรือวัดผลการเรียนได้อัตโนมัติ ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบซีเอมเอส(ไม่มีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสร้างวัตถุเรียนรู้จากภายนอกแล้วนำเข้าไปใช้งานในระบบซีเอ็มเอสตัวอื่น เช่น สกอร์ม (SCORM = Sharable Content Object Reference Model) ที่สามารถนำไปติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมมูเดิ้ล หรือโปรแกรมเลินสแควร์ (Learnsquare) ได้

    การสอนผ่านระบบอีเลินนิ่งเป็นเรื่องที่ใหม่ ไม่ง่ายในทางปฏิบัติ และมีเงื่อนไขมากมาย เพราะสิ่งที่จะนำเข้าระบบอีเลินนิ่งต้องสร้างขึ้นอย่างมีขั้นตอน ใช้เวลาศึกษา ใช้ทรัพยากร ลงแรง ทดสอบ และอาศัยการมีส่วนร่วม ในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จ 5 ประการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเรียนการสอนโดยใช้อีเลินนิ่ง (NASAM Model) คือ ความตั้งใจ ความพร้อม ความร่วมมือ เวลา และสิ่งแรงจูงใจ หากองค์กรใดจะนำระบบอีเลินนิ่งมาใช้ อย่างน้อยควรเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้อาจารย์สามารถทำงานได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบอีเลินนิ่ง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
168. ลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
166. ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
165. ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
164. โทรศัพท์กับถ่านรุ่นใหม่
163. เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์
162. การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
161. เริ่มต้นและปลายทางของการเรียนเขียนโปรแกรม
160. แนวการสอนของครูที่เปลี่ยนไป
159. เมื่อถูกนักเรียน11ฮกระบบ
158. สิ่งที่ควรกับลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
157. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
156. เกมลิขสิทธิ์กับผู้ปกครองของเด็กติดเกม
155. เครื่องเล่น MP3 และ MP4 จะหายไป
154. จอแอลซีดี 32 นิ้ว
153. เก็บข้อมูลไว้สืบสวนกับความเป็นส่วนตัว
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC