ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
 
# 157 ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (6 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2551)

    กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานด้านการศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพ ที่แสดงหรือสะท้อนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินตามระเบียบ ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดจากหน่วยงานต้นสังกัด เพราะเป็นภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา ส่วนหน่วยงานเอกชนที่ต้องการแข่งขันในระดับสากลมักขอรับการรับรองคุณภาพจากองค์กรรับรองมาตรฐานสากล (ISO = International Organization for Standardization) สรุปได้ว่าองค์กรที่มีคุณภาพย่อมมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI = Key Performance Indicator) และปฏิบัติไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

    การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มักให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูล เพราะระบบที่มีคุณภาพจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อน มีความถูกต้อง มีความปลอดภัย สืบค้นได้ง่าย เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงงานเข้าหากันอัตโนมัติ นำเสนอรายงานช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รายงานในรูปกราฟทำให้เข้าใจได้ง่าย แปลงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแล้วนำเสนอผ่านเว็บไซต์สู่สังคมได้ง่ายและมีประสิทธิผล

    การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development) จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ถ้าหากทีมผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการนำระบบฐานข้อมูลหรือเอ็มไอเอส (MIS = Management Information System) มาใช้ในองค์กรก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ระบบดังกล่างจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ดังคำโบราณที่ว่า “ถ้าหัวไม่ส่าย จะให้หางกระดิกได้อย่างไร” เพราะระบบฐานข้อมูลมีปัจจัยต่อความสำเร็จหลายประการ เช่น ข้อมูลนำเข้าที่ต้องถูกต้องต่อเนื่อง การประมวลผลที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ การนำเสนอผลที่ช่วยการตัดสินใจอย่างถูกเงื่อนไขถูกที่ถูกเวลาและถูกคน และประเมินระบบเพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาระบบต่อไป ดังนั้นองค์กรที่มีคุณภาพย่อมมีบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลในแบบบูรณาการและเสริมรับสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
166. ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
165. ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
164. โทรศัพท์กับถ่านรุ่นใหม่
163. เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์
162. การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
161. เริ่มต้นและปลายทางของการเรียนเขียนโปรแกรม
160. แนวการสอนของครูที่เปลี่ยนไป
159. เมื่อถูกนักเรียน11ฮกระบบ
158. สิ่งที่ควรกับลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
157. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
156. เกมลิขสิทธิ์กับผู้ปกครองของเด็กติดเกม
155. เครื่องเล่น MP3 และ MP4 จะหายไป
154. จอแอลซีดี 32 นิ้ว
153. เก็บข้อมูลไว้สืบสวนกับความเป็นส่วนตัว
152. เกมอันธพาลพ่นพิษ
151. ให้บริการฟรีเน็ตอาจผิดกฎหมาย
150. กล้องจิ๋วถ่ายคลิ๊ปอาจารย์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC