เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 120 เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
21 มกราคม – 27 มกราคม 2551

    มีโอกาสเข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรับเกียรติจากนายสือ ล้ออุทัย รักษาการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้เปิดศูนย์การเรียนรู้ และเป็น 1 ใน 20 ศูนย์นำร่องของปี 2550 ส่วนปี 2551 กระทรวงมีแผนเปิดบริการอีก 40 ศูนย์ โดยรับการสนับสนุนอุปกรณ์และดูแลในปีแรก ส่วนปีต่อไปเป็นการบริหารจัดการและดูแลรักษาโดยเทศบาลนครลำปาง ซึ่งปีนี้จังหวัดลำปางมีความพร้อม และได้รับเลือกให้ตั้งศูนย์ดังกล่าว เป็นความภูมิใจที่ต้องบอกต่อกันไปให้รับรู้รับทราบทั่วกัน และจากการเข้าใช้บริการพบว่ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงมากถึง 20 ชุด พร้อมหูฟัง และเครื่องเขียนซีดีที่ใช้งานได้โดยสะดวก

    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศโดยตรง ผลงานของกระทรวงมีมากมาย อาทิ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC = Thailand Knowledge Center) ทำหน้าที่รวมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งของไทยและต่างประเทศ บริการพื้นที่เสมือนแก่หน่วยงานที่ยังไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ของตน บริการเวทีเสมือนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคน หรือชุมชน จัดตั้งเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วยไอซีที เป็นต้น

    ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างผู้ชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สนับสนุนสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชน ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-Services)

    ขอเชิญชวนให้ชาวลำปางเข้าไปใช้บริการ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมกลุ่มผู้ใช้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความชำนาญที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัด และประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรือง โดยผู้ที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง หาแหล่งทดสอบโปรแกรมด้านความปลอดภัย หรือหาแหล่งศึกษาโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งใหม่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนความสมเหตุสมผล เพื่อความเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
126. เมื่อถูกละเมิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
125. รับข้อความด้วยเสียง
124. นักคอมพิวเตอร์เดียวดายที่ทุ่มเท
123. ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักคอมพิวเตอร์
122. รักง่ายหน่ายเร็ว
121. ถึงเวลาเรียนรู้การใช้ LiveCD
120. เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
119. ทางเลือกของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
118. การแสดงตนผ่านการสื่อสารทางเดียว
117. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
116. เลือกนำเสนอด้วย .ppt หรือ .pdf หรือ .doc
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC