งานประชุมวิชาการด้านไอที

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 91 งานประชุมวิชาการด้านไอที
18 มิถุนายน 2550 – 24 มิถุนายน 2550
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT07 = The National Conference on Computing and Information Technology 2007) ครั้งที่ 3 ถูกจัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ ในปีนี้มหาวิทยาลัยโยนกเข้าร่วมเป็นปีแรก ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสเก็บข้อมูลจากการร่วมประชุมมาเล่าต่อ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.nccit.net
สุดยอดวิทยากรรับเชิญ 4 ท่านจากประเทศอเมริกา ประเทศออสเตเรีย และประเทศไทย ท่านแรกคือ Dr.Arkady Zaslavsky จาก Monash University บรรยายเรื่อง Agent Technology in Pervasive Computing Systems ท่านที่สองคือ Dr.Gary G. Yen จาก Oklahoma State University บรรยายเรื่อง Computational Intelligence and Evolutionary Computation: Fundamentals and Applications ท่านที่สามคือ ดร.ภาสกร ประถมบุตร จาก NECTEC บรรยายเรื่อง Intelligent Transportation System ท่านที่สี่คือ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง Data Mining
ภาคบ่ายของทั้ง 2 วันจะแบ่งกลุ่มย่อยเข้าแต่ละห้อง เพื่อรับฟังการนำเสนองานวิจัยของผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานของตนจากสถาบันต่าง ๆ ที่ส่งเข้าไป แต่ละห้องดูแลโดย Chair Session และ Co-Chair Session เป้าหมายของผู้นำเสนอมีหลากหลาย เช่น อาจารย์รับฟังเพื่อนำไปพัฒนาการสอน ผู้ประกอบการหาข้อมูลไปพัฒนาองค์กร อาจารย์นำเสนอเพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต เป็นต้น ตัวอย่างกลุ่มนำเสนอเช่น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แต่ละคนมีเวลานำเสนอเพียง 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับผู้นำเสนอ เพราะทุกงานใช้เวลาพัฒนาหลายเดือนด้วยความทุ่มเท เรียนรู้เรื่องใหม่ ลองผิดลองถูก พิสูจน์สมมติฐาน บันทึกผลการดำเนินงาน เขียนรายงานการทดลอง เขียนบทข้อสรุป และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ผู้นำเสนอทุกคนเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จึงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาพัฒนาโลกของเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223