บิดาอีเลินนิ่งไทย
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 57 บิดาอีเลินนิ่งไทย
30 ตุลาคม 2549 – 5 พฤศจิกายน 2549

    อ่านจากวารสารศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทำให้ทราบว่าศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (Prof.Dr.Srisakdi Charmonman) เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในฐานะ “บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)” จึงได้รับการยกย่องจากศูนย์ชีวประวัตินานาชาติ ที่ม.เคมบริดจ์ เมื่อ17 กรกฎาคม 2549 และยังได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาอินเทอร์เน็ตไทย จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เมื่อปี 2541 เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท KSC Internet นำอินเทอร์เน็ตมาสู่ผู้ใช้ตามบ้านเป็นรายแรก มีงานเขียนด้านไอทีมากมาย ผู้เขียนเองก็รู้จักการเขียนโฮมเพจ เปิดอีเมล ในขณะเป็นลูกศิษย์ของท่านที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี 2538 และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชาวลำปางน่าจะรู้ว่าทำไมท่านจึงได้รับการยกย่องจากองค์กรที่น่าเชื่อถือระดับโลก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.thaiall.com/e-learning

    อีเลินนิ่ง (e-Learning : electronic-Learning) คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่ส่วนที่เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีการพัฒนาตลอดเวลาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงให้ความหมายของคำนี้ได้ว่า "การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล" สำหรับคำว่า E นั้นย่อมาจาก Electronic ส่วนคำว่า Learning มีความหมายว่าการเรียนรู้ เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงการเรียนรู้โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ คำที่มีความหมายใกล้เคียงเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การสอนบนเว็บ (WBI = Web-based Instruction)

    เมื่อ 27 ตุลาคม 2548 ได้มีประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา รับรองวิทยฐานะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาด้วยอีเลินนิ่ง และมกราคม 2549 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่สอนด้วยอีเลินนิ่งเต็มรูปแบบในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลายสาขา ในส่วนของการสอบนั้นผู้เรียนต้องเข้าสอบที่สถาบัน หรือที่สถาบันจัดให้ตามที่ผู้เรียนสะดวก เช่น ในมหาวิทยาลัย ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ด หรือศูนย์สอบในต่างประเทศ สำหรับจังหวัดลำปางมีโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเป็นแห่งแรกเพียงแห่งเดียว ที่เปิดสอนด้วยอีเลินนิ่งเต็มรูปแบบระดับปวส.ภาคสมทบ คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และการตลาด เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเยาวชนที่อยากเรียน แต่ไม่สะดวกเรื่องเวลา และสถานที่

    ได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลินนิ่งระดับโลกไปแล้ว สำหรับในลำปางต้องยกนิ้วให้รุ่นน้องของผู้เขียนที่มหาวิทยาลัยโยนก ปัจจุบันรุ่นน้องท่านนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ท่านคืออาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี ได้พัฒนาผลงานร่วมกับทีมงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน จนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าประกวด ในปี 2547 ได้รับเหรียญทองจาก “โปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย” ในการประกวดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (OSOI = One School One Innovation) ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และในปี 2549 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก “โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติในโรงเรียน” สำหรับรายละเอียดสามารถสืบค้น ได้ที่ www.ksp.or.th
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
63. ร่วมประชุมเรื่องไอซีทีและชุมชนบ้านสามขา
62. อย่าให้คอมพิวเตอร์คิดเองได้
61. ภาระหนักกับเว็บบอร์ด
60. สิทธิ์การปกป้องข้อมูล
59. ไมค์ไร้สายกับทีวีออนไลน์
58. ม้าโทรจันในเครื่องบริการ
57. บิดาอีเลินนิ่งไทย
56. งานสัมมนาโดย กสท.ภาคเหนือ 2006
55. ย้ายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เจ้านาย
54. อยาก11ฮกเครื่องลูกคนเก่ง
53. สามเอในวารสารบัวบาน
52. บันเทิง และการศึกษาในซีดีจันทรา
46. เบาหวาน ความดัน มะเร็ง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC