พจนานุกรมไอที (IT Dictionary)
ฐานข้อมูลคำศัพท์
ด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำค้น
เช่น dos, lan, windows (read me)
มีศัพท์เทคนิคมากมายด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความหมายเฉพาะ จึงรวบรวมเป็นกลุ่มให้สืบค้นได้โดยง่าย โดยตั้งใจนำเสนอใน 2 ส่วน คือ 1) คำศัพท์ และความหมาย และ 2) รหัสต้นฉบับ (Source code) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้

คำศัพท์วิทยาการคอมพิวเตอร์ความหมาย
Accessibility การเข้าถึง
Acquisition/Sourcing การจัดหา
Activities กิจกรรม
Algorithms ขั้นตอนวิธี
Analytical Tools เครื่องมือวิเคราะห์
Applications การประยุกต์ใช้
Architecture สถาปัตยกรรม
Attacks โจมตี
Binary Tree ไบนารี่ทรี
Client ลูกค้า
Combinational Logic Circuits วงจรลอจิกผสม
Complexity ความซับซ้อน
Compression การบีบอัด
Computer Architecture and Organization โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Networks เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Software Usage Skill ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Concurrency เห็นพ้องด้วย
Data Communications การสื่อสารข้อมูล
Data Modeling แบบจำลองข้อมูล
Data Structures and Algorithms โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Database Query Language ภาษาสอบถามฐานข้อมูล
Database Systems ระบบฐานข้อมูล
Declarations and Types การประกาศและรูปแบบ
Device Management การจัดการอุปกรณ์
Digital Logic ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
Discrete Structures โครงสร้างดิสครีต
Distributed Databases ฐานข้อมูลแบบกระจาย
Domains โดเมน
Electronics อิเล็กทรอนิกส์
Estimation การประเมิน
Event Driven Programming การโปรแกรมแบบใช้เหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน
Evolution Activities กิจกรรมวิวัฒนาการ
Expectation การคาดหวัง
Fault Models and Testing การทดสอบและโมเดลความผิดพลาด
File Systems ระบบแฟ้ม
Forensics เทคนิคการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
Graphs and Trees ต้นไม้และกราฟ
GUI Interfaces การติดต่อกับผู้ใช้แบบจียูไอ
Human-Computer Interaction ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Hypothesis Testing การทดสอบสมมติฐาน
Information Management การจัดการสารสนเทศ
Information Systems Security ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Intellectual Property ทรัพย์สินทางปัญญา
Intelligent Systems ระบบชาญฉลาด
Management Information Systems ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Memory Management การจัดการหน่วยความจำ
Modeling and Simulation การจำลองและโมเดล
Multiprocessing มัลติโปรเซสซิ่ง
Network Architecture สถาปัตยกรรมเครือข่าย
Network Management การจัดการเครือข่าย
Network Security ความปลอดภัยเครือข่าย
Networking เครือข่าย
Object Oriented Programming การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Operating Systems ระบบปฏิบัติการ
Performance ประสิทธิภาพ
Performance Enhancements การปรับปรุงประสิทธิภาพ
Performance Evaluation การประเมินประสิทธิภาพ
Platform Technologies แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
Policy นโยบาย
Problem Solving การแก้ปัญหา
Process Implementation การดำเนินการตามกระบวนการ
Professional Ethics จริยธรรมมืออาชีพ
Professional Practices วิชาชีพภาคปฏิบัติ
Programming การเขียนโปรแกรม
Programming Languages ภาษาการเขียนโปรแกรม
Project Management การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Proof Techniques เทคนิคการพิสูจน์
Recursion การเกิดซ้ำ
Relational Databases ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Requirements ความต้องการ
Reviews ความคิดเห็น
Risks ความเสี่ยง
Science วิทยาศาสตร์
Security ความปลอดภัย
Service Management การจัดการบริการ
Simulation แบบจำลอง
Social and Professional Issues ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
Strategies กลยุทธ์
Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Validation การตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่
Verification การตรวจสอบว่าการพัฒนาสร้างระบบทำอย่างถูกต้องหรือไม่
Virtual Machines เครื่องจักรเสมือน
Vulnerabilities ช่องโหว่
Web Development การพัฒนาเว็บ
Hardware
Tech. Gadget
http://goo.gl/72BPC