บันทึกลูก ลูกรัก รักลูก : ความสุขของพ่อแม่ คือ ได้เห็นเด็กค่อย ๆ เติบโต เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

ปรับปรุง : 2561-01-07 (ครอบครองลูก)

บันทึกชุดนี้เป็นเรื่องราวของเด็ก 3 คนกับคนในครอบครัว หวังใจว่าเมื่อพวกเขาเติบใหญ่ จะเป็นร่องรอยที่ทำให้พวกเขาได้หวนรำลึก ถึงคืนวันที่แสนอบอุ่น ครั้งที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย อันเป็นที่รัก แม้เวลาผ่านไปอาจมีบางท่านไม่ได้อยู่ชื่นชมพวกเขาเมื่อเติบใหญ่ แต่ความทรงจำจะยังตราตรึงตลอดไป
Gallery thaiabc.com 1,558 Photos
Wallpaper : 3 สาวกับปลาในตู้ + 150Photos
e-mail ของพวกเขา คือ thaigirls3@gmail.com

คุณพ่อสอาด รุจจนพันธุ์
จากพวกเราเมื่อ ปี 12 ก.ค.39
มะเร็งลำใส้ใหญ่ หลังทราบผล 1ปี

คุณยายพรรณี ดวงไชย . . . .
จากพวกเราเมื่อ 2 พ.ย.2550
มะเร็งถุงน้ำดี หลังทราบผล 1ด.
เปิดบันทึกลูกสาวทั้ง 179 บันทึก
เหตุที่ไม่เปิดทันที เพราะเว็บของเราพบปัญหา Data Transfer

ชื่อ : ฝนดาว รุจจนพันธุ์
ชื่อเล่น : รีม, พี่เบิ้ม, บุษราคัม
เกิด : 2541-11-17 18.26น.
 
เดิม 44 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56
การคลอด :
คลอดเอง
น้ำหนัก : 2700 กรัม
ความสูง : 51 ซม.
รอบศีรษะ : 33 ซม.
รอบอก : 32 ซม.
หมู่เลือด : A
thaigirls3@yahoo.com
ภาพ ป.6 (1 2)
ก่อนนอนติด : หมอนข้าง
ศัพท์ของฉัน
Pinocchio : 1 - 7
9รัชกาล
ชื่อใหม่ : พีรยา รุจจนพันธุ์
ชื่อเดิม : สารดารา รุจจนพันธุ์
ชื่อเล่น : พีพี, พี, เจ้าน้อย, ไข่มุก
เกิด : 2542-11-18 11.03น.
เดิม 44 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56
การคลอด :
ผ่าตัดหน้าท้อง
น้ำหนัก : 2250 กรัม
ความสูง : 50 ซม.
รอบศีรษะ : 32 ซม.
รอบอก : 29 ซม.
หมู่เลือด : O
thaigirls3@gmail.com
ก่อนนอนติด : ตุ๊กตา
วาดภาพ : tree
ศัพท์ของฉัน
ชื่อใหม่ : มายาวี รุจจนพันธุ์
ชื่อเดิม : ดาราชนก รุจจนพันธุ์
ชื่อเล่น : มาหยา, น้องหนู, พิมพ์, โอปอล
เกิด : 2542-11-18 11.05น.
เดิม 44 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56
การคลอด :
ผ่าตัดหน้าท้อง
น้ำหนัก : 2350 กรัม
ความสูง : 51 ซม.
รอบศีรษะ : 32 ซม.
รอบอก : 31 ซม.
หมู่เลือด : A
thaigirls3@hotmail.com
ก่อนนอนติด : ผ้าย่อ (ผ้าขนหนู)
วาดภาพ : fish
ศัพท์ของฉัน ครน+หรม ภาษาอังกฤษ
e3.ครูประจำชั้น
- ม.6/3 ครูพิชญา สิงห์หล้า
- ม.5/3 ครูวิจิตรา ทรงศรีสกุล
- ม.5/3 ครูรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกา
- ม.4/3 ครูศิริวรรณ ชมภูแก้ว
- ม.3/6 ครูชลัณรัศม์ ต้นกล
- ม.3/6 ครูเรณู ตั้งตระกูล *
- ม.2/6 ครูนารี ใจดี
- ม.2/6 ครูแสงเทียน งามชมภู
- ม.1/6 ครูชัยศิริ ช่างสกล
- ม.1/6 ครูปิลันธา สายคำฟู
- ป.6/6 ครูนราพร ชัยมงคล
- ป.5/8 ครูอำพัน วงศ์ชัย
- ป.4/6 ครูปิ่นฟ้า ปาโกวงค์
- ป.3/8 ครูมาริษา ฮันยะลา 3.24:24
- ป.2/9 ครูดวงรัตน์ มณีจันทรา 3.56:21
- ป.1/1 ครูเกษสุดา วัฒนจิตรานนท์ 3.75
- อ.1,2/1 ครูเพ็ญศรี เชื้อสิงห์
e2.เข้าอนุบาลลำปาง :
- 2549-05-16 เปิดเรียนประถม 2
- 2548-05-16 เปิดเรียนประถม 1
- 2546-11-03 เปิดภาค 2
- 2546-10-10 ปิดภาค 1 อนุบาล 1
- 2546-05-12 ดูห้องอนุบาล 1/1
e1.เข้าโรงเรียนครั้งแรก :
- 2543-07-13
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่หิน
เดือนละ 300 บาท ค่าข้าววันละ 2 บาท
ครูชื่อครูสาย มีเพื่อนนักเรียน 13 คน
โรงเรียนห่างบ้าน ประมาณ 500 เมตร
e3.ครูประจำชั้น
- ม.5/9 ครู
- ม.4/9 ครูจิตตรี ฤทธิ์เนติกุล
- ม.3/1 ครูพรรณี อุ่นศรีเพ็ง *
- ม.3/1 ครูสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์
- ม.2/1 ครูอรวรรณ ชัยทนุวงศ์
- ม.2/1 ครูอรพิน วิจิตรโสภา
- ม.1/1 ครูณัฐสิรี สุวรรณวงค์
- ม.1/1 ครูสุมีนา ทิพย์แสงทอง
- ป.6/3 ครูบุญทิวา เวียงชัย
- ป.6/3 ครูทองพูล ศรีนวลไชย
- ป.5/6 ครูพรพิมล กิตติพีรเดช
- ป.4/1 ครูวันวิไล ทิมคล้าย
- ป.3/7 ครูจงกลนี มณฑาทอง
- ป.2/4 ครูกุหลาบ ลิ้มสินธโรภาค์ 3.94:5
- ป.1/7 ครูชฎาภา วงษ์มณี 3.89:9
- อ.1,2/9 ครูสมพิศ สิทธิมณฑล
e2.เข้าอนุบาลลำปาง :
- 2549-05-16 เปิดเรียนประถม 1
- 2548-05-16 เปิดเรียนอนุบาล 2
e1.เข้าโรงเรียนรักลูกวันแรก
- 2545-02-21
e3.ครูประจำชั้น
- ม.5/4 ครูอัฐสิทธิ์ ศรีแก้ว
- ม.4/4 ครูศิริพร แพงสวัสดิ์
- ม.4/4 ครูสุภาภรณ์ สุวรรณจักร์
- ม.3/14 ครูผกามาส มณีวรรณ
- ม.3/14 ครูอิสระ ศรีแก้ว
- ม.2/14 ครูอัญชลี อำนาจกิติกร
- ม.2/14 ครูถนอมศักดิ์ ทองอำไพ
- ม.1/14 ครูสัณหภาส มาเชื้อ
- ม.1/14 ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คำเงิน
- ป.6/5 ครูธัญสุตา ทาฟู
- ป.5/6 ครูพรพิมล กิตติพีรเดช
- ป.4/5 ครูวราภรณ์ บัวโทน
- ป.3/4 ครูทวิกา ตุลาพันธ์
- ป.2/9 ครูดวงรัตน์ มณีจันทรา 3.39:27
- ป.1/8 ครูพิงพร เกตุมณี 3.83:10
- อ.1,2/9 ครูสมพิศ สิทธิมณฑล
e2.เข้าอนุบาลลำปาง :
- 2549-05-16 เปิดเรียนประถม 1
- 2548-05-16 เปิดเรียนอนุบาล 2
e1.เข้าโรงเรียนรักลูกวันแรก
- 2545-02-21

คุณครูผู้มีพระคุณต่อลูกทั้งสาม

ครูกุหลาบ ลิ้มสินธโรภาค์

ครูมาริษา ฮันยะลา

ครูเพ็ญศรี เชื้อสิงห์

ครูสมพิศ สิทธิมณฑล

ครูแขไข

ครูอำพัน วงศ์ชัย

ครูเกษสุดา วัฒนจิตรานนท์

ครูชฎาภา วงษ์มณี

ครูดวงรัตน์ มณีจันทรา

ครูปิ่นฟ้า ปาโกวงค์

ครูอารีย

ครูวราภรณ์ บัวโทน์

ครูจงกลณี มณฑาทอง

ครูทวิกา ตุลาพันธุ์

พี่เลี้ยงพิกุล

พี่เลี้ยงสมศรี

ครูสาย

พรพิมล กิตติพีรเดช

ครูนราพร ชัยมงคล

ประวัตินางแบบ 3 สาว
- นางแบบทั้ง 3 มีพ่อ และแม่เดียวกันคือ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และขวัญชนก ดวงไชย
- ทุกคนคลอดที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปาง
- ทุกคนเกิดในวันที่มีฝนดาวตก แต่คนละปีเท่านั้น ชื่อจึงมีดาวอยู่ด้วย
- แพทย์ผู้ทำคลอดทุกคนเป็นคนเดียวกันคือ น.พ.นพดล ยิ่งชาญกุล
- แพทย์ผู้ดูแลเด็กทุกคนเป็นคนเดียวกันคือ พ.ญ.พัชราภรณ์ ชัยชนะมงคล

บันทึกลูกสาว
179. 2561-01-07

เย็นนี้ฝนดาวจับรถบัสกลับหัวเฉียว ไปเรียนต่อภาค 2 ปีแรก กลับมาอยู่บ้านประมาณ 3 สัปดาห์ กลับมาเกาะคาหลายครั้ง ฝนดาวพูดคุยผ่านแชทกันในครอบครัวมากมาย ทำให้นึกถึง long leg daddy จึงเขียน blog เรื่อง จดหมายจากลูกถึงพ่อแม่ ฉบับที่ 1 จะกดละนะ แต่เขียนจากมุมมองของลูกสาวคนโต ก็คุยกันว่าถ้ามีโอกาสฝนดาวจะเขียนเรื่อง แล้วส่งมาให้ลงบล็อก ก็จะรอนะลูกสาว

อาทิตย์ที่แล้ว พีพี มาหยา แม่ตุ๊ก ตาจง และพี่รีม มาทำปิ้งย่างกินบ้านย่าลัดดา มีความสุขกันอีกครั้ง พีพี แอบไปนั่งดูหนัง บอกว่าที่บ้านไม่มีเน็ต มาหยา ก็อยู่ในมุมของเค้า เพราะมีไวไฟให้เล่น ฝนดาวกับแม่ก็เข้าครัว ทำย่างปลาหมึก ทอดไก่แสนอร่อย ยำปลาหมึกด้วย ก่อนหน้านี้ ม.6 ทั้งรุ่นไปเข้าค่ายที่แจ้ซ้อน เห็นว่าไปกันสิบกว่าคัน เพราะมีสิบกว่าห้อง ก็คงเป็นกิจกรรมใหญ่ครั้งสุดท้ายในชีวิต ม.6 ของคู่แฝด วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ก็จะพากันมา ก่อนที่ตอนเย็นฝนดาวจะกลับบางกอก ไปเรียนเทอม 2 ส่วนพีหยา ที่ผ่านมาก็สมัครโควตาทั้งมน. และมช. ของมน.สมัครทันตะ ไม่รู้จะได้รึเปล่า ของ มช.สมัครแพทย์ ก็ต้องสมัครให้สูงไว้ เพราะปีนี้สอบครั้งเดียว แล้วใช้คะแนนยื่นไปทุกรอบได้ ก็ต้องดูคะแนนหลังสอบ เพราะมีหลายมุมให้ตัดสินใจ ลุ่นกันต่อไปอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า

178. 2560-11-08

ตัดเน็ตบ้าน เป็นหัวข้อที่พูดคุยกันที่บ้านเรื่อง disconnect to connect หรือแปลเป็นไทยว่า ตัดเพื่อต่อ แล้วนึกถึง คลิ๊ปโฆษณาของ DTAC เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตแต่พอดี เพราะการใช้ Fiber optic หรือ FTTx เข้าบ้าน มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 700 บาท พูดคุยกันในครอบครัวว่า ต้องตัดแล้ว แม้จะขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่า มีอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้การเรียนดีขึ้น ช่วยให้เรียนแบบ MOOC สะดวก ก็จริงส่วนหนึ่ง และขึ้นกับว่า ความจริง กับความเชื่อ ตรงกันหรือไม่

ตัดเน็ตบ้านแล้วเสียอะไร ก็ไม่ได้ดูหนังฟังเพลง ไม่ได้อ่านการ์ตูน ไม่ได้เล่นเกม แต่ยังมี sim net ของม๊ะมาไว้แชทไลน์กันในครอบครัว ถ้าไม่ได้สูญเวลาไปกับการทำสิ่งเหล่านี้แล้ว จะเอาเวลาที่ว่างไปทำอะไร ในบทบาทของนักเรียน ม.6 ก็คงมีหลายอย่าง อาทิ เอาเวลาไปทำการบ้าน อ่านหนังสือ เป็นต้น การตัดเน็ตบ้าน ก็เพียงแต่ถอดอุปกรณ์ที่บ้านไปคืนผู้ให้บริการ แล้วเจ้าบ้าน หรือผู้ขอการเชื่อมต่อ ก็เตรียมสำเนาบัตรไปด้วยเท่านั้นเอง ที่บ้านใช้การหักบัญชี จึงไม่ต้องเตรียมตังไปจ่ายสำหรับค่าบริการค้างจ่าย

ช่วงนี้ แม่ย่าปล่อยโฮบ่อยขึ้น เช่นเดียวกับป๊ะป๋าที่มักแอบปล่อยโฮเวลาดูภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวที่มีคนล้มป่วย ระยะนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย. ตอนเช้ามาก็ดูไม่มีความสุข เพราะกลางคืนคุมการขับถ่ายไม่ได้ ท่านคงรู้สึกไม่สบายตัว ไม่สบายใจ อ่อนแอขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ในภาพรวมแล้ว ยังแข็งแรง ทานข้าวเก่งขึ้นมาก นี่ก็จะครบ 1 ปีในวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 พ.ย.60 ก็เป็นวันครบรอบวันล้ม แล้วข้อสะโพกของแม่ย่าหัก จนต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ก็ดีใจที่ได้ดูแลท่าน เพราะท่านแข็งแรงกว่าตอนล้มใหม่ ๆ อย่างเห็นได้ชัด

177. 2560-09-20 ฝนดาวจากบ้านไปเรียนพยาบาลก็หลายเดือนแล้ว ปรับตัวได้ เพราะมีเพื่อน มีพี่ มีป้า มีย่าด้วย จะพาเข้ากลุ่ม ต้องร้องเพลง เต้นรำ ทำคลิ๊ปแชร์เข้าเฟส แล้วพี่เขาจะรับเข้ากลุ่ม (โหดนะ) การเป็นนักศึกษาปี 1 ที่บางกอก ก็มีเรื่องให้ปรับตัวเยอะ โชคดีว่าอยู่หอใน เดินไปเรียนก็สะดวกเรื่องกการเดินทาง ที่พัก ซักรีด และอาหารการกิน ทุกวัน ทุกเย็น ก็จะแชทคุยกันในครอบครัว ก็ใช้กลุ่มเฟสเมสเซนเจอร์ มี call group บ้างเป็นบางวัน เล่าอะไรให้ฟังสนุก ๆ ตลอด อัพเข้า face group บ้าง ก็มีกลุ่มป๊ะป๋ากับกลุ่มน้องหนู (ขนาดกลุ่มยังมี 2 กลุ่มเลย แยกระหว่างภาพเด็ก ๆ กับข้อมูลข่าวสาร) พี่เค้าแสดงความห่วงใยน้องอยู่เสมอ แลกเปลี่ยนกันเรื่องเรียนในมหาวิทยาลัยกับตอน ม.6 ด้วย เพราะปีหน้าน้องก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว กว่าจะสอบก็มีนาคม 2561
การเรียนหนังสือปีหนึ่ง เค้าก็เล่าว่าต้องไปเรียน ไปรับน้อง ไปตามหาอาจารย์ที่ปรึกษา ประชุมเชียร์ ไปทำกิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลา เรียนไท้เก็ก ไปห้องสมุด (ใหญ่มาก) ไปวิ่ง ไปห้าง ไปตลาด เช้ามาทานข้าว ก็จะส่งภาพอาหารมาให้ดูว่าทานอะไร ช่วงนี้ทำเรื่องกู้ กยศ. ก็คุยกันเรื่องเอกสาร เรื่องค้ำประกัน ขลุกขลักนิดหน่อย ต้องเข้าระบบไปเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ แล้ว studentloan ก็ใช้ระบบ one time password อีก แต่ฝั่งของพี่รีม ทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี มีฝั่งป๊ะป๋านี่หละที่ใจละลาย ส่วนม๊ะม๋าเห็นว่าทำบ้านใหม่ ซ่อมบ้านกันหลายอย่าง ย้ายตู้ ทาสี ซ่อมห้องน้ำ เจาะกำแพง ใส่หน้าต่าง ให้แสง ให้ลมเข้า
น้อง ๆ เรียนภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนกับ อ.ยอดยิ่ง เห็นบ่นว่ายาก ต้องหาที่เรียนเพิ่มเติม เพราะอาจารย์ท่านสอนเรื่องโหด ๆ และสอบวัดความรู้บ่อย ผลสอบก็ทำให้ใจน้อง ๆ ไม่ค่อยดี เพราะน้องทั้งสอง ก็น่าจะเห็นตัวอย่างของพี่รีม พอบอกว่าจะให้ไปเรียนด้วย สงสัยจะไม่เอาเป็นแน่ ก็อีกไม่กี่เดือน คงต้องรอลุ่นกันต่อไปว่าจะสมหวังกันรึเปล่า ที่เล่าไปก็อ่านมาจากที่ลูกโพสต์บ้าง ฟังม๊ะม๋าบ้าง ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไรช่วงนี้ เป็นช่วยใจละลายน่ะ
176. 2560-07-24 ฝนดาวไปเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ฤดูร้อนก่อนเข้าปี 1 ที่ผ่านมาไปกลับกรุงเทพ-ลำปางเองสบายล่ะ อาอิ๋ว อาอ้อย อาแชมป็พาไปทานข้าว รับเป็นสมาชิกชาวกรุงไปเรียบร้อย เมื่อวานวันอาทิตย์กลับมาทานข้าวบ้านย่าลัดดา แต่คุณย่านอนไม่รู้เรื่อง คงง่วงด้วย ก็มาทานข้าวกัน 5 พ่อแม่ลูก หมูหมักทอด หอมอร่อยมาก ทานกับข้าวเหนียว แต่เห็นว่ามาหยาเจ็บท้องตอนกลางคืน กินยาธาตุตอนตีสองแล้วดีขึ้น
เพื่อนพี่รีมให้มะม่วงแผ่นพี่รีมมาด้วย ผมก็เอามาทานเล่นยามว่าง แต่อยากบอกว่าเหนียวมาก ต้องใช้กามข้างซ้าย เพราะกามข้างขวาเคี้ยวไม่ลง เป็นอีกรสชาติของชีวิตก็ว่าได้เลย ทานแล้วต้องรีบไปแปรงฟัน กลัวฟันเป็นแมง เดี๋ยวจะเสียฟันให้กับแมงก่อนวัยอันควร เมื่อกี้ดูหนังเรื่อง your lie in april ก็เลยเล่าเรื่องมะม่วงแผ่นน่ะครับ
วันที่ 6 ก.ค. ฝนดาวก็จะเดินทางไปเรียนปี 1 คงไปหลายเดือนล่ะทีนี้ ส่วนน้อง ๆ ก็ลุ้น และตั้งใจเรียนกับ ม.6 หรือปีสุดท้ายของ ม.ปลาย และเป็นปีแรกที่เปลี่ยนระบบสอบเข้า ไม่มีสอบเดือนธันวาคม เห็นทางการบอกว่าสอบรอบเดียว ป้องกันเด็กวิ่งรอกสอบ และเลือกได้หลาย ๆ ที่ เข้าระบบ clearing house เป็นระบบใหม่ที่ปรับจากระบบเก่า ที่รอให้เด็กเรียนจนจบ ม.6 ที่ผ่านมาเรียนไม่ทันจบก็ทราบที่เรียนต่อ ทำให้ไม่ตั้งใจเรียนจนจบกัน
มาอยู่ดูแลย่า ม๊ะมาถามว่าชินรึยัง ไม่ชินหรอก ปรับตัวกันทุกวัน เพราะอาการย่าเดี๋ยวดีขึ้น เดี๋ยวทรุด ใจคนดูแลก็ห่วงไปหมด ไหนจะห่วงใกล้ ไหนจะห่วงไกล แต่ the show must go on ชีวีตยังต้องดำเนินต่อไป เดือนหน้าก็จะเปิดเรียนแล้ว ผมก็ต้องไปสอน อังคาร และพฤหัสบดี ก็พาย่าลัดดาไปฝากย่าปุ๊เหมือนเทอมที่ผ่านมา และคิดว่าน่าจะดีขึ้น เพราะดูย่าลัดดาแข็งแรงขึ้นเยอะ
ลูก ๆ จะรู้มาตลอดว่าผมเขียนคอลัม ไอทีในชีวิตประจำวัน ลงหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ แล้วงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลา ผมตัดสินใจเขียนคอลัมสุดท้ายที่ 611 เรื่อง เมื่อเพื่อนขอใช้โทรศัพท์เข้าสื่อสังคม หลังเขียนต่อเนื่องมา 12 ปี มีหลายเหตุผลนะครับ
175. 2560-06-05 เมื่อวานวันอาทิตย์ ไปร่วมพิธีรับเกียรติบัติของน้องพีพีที่ ม.5 ได้เกรดเฉลี่ย 3.98 เป็นคนที่ 15 คนสุดท้ายพอดี ปีที่แล้วได้ 4.0 ก็ได้มา ถือเป็นครั้งที่ 2 ของพีพี ปีนี้รับจากท่านบุญชู ตรีทอง ปีที่แล้วรับกับผอ.โรงเรียน แล้วสิ้นปีการศึกษาก็ลุ้นว่าจะเรียนอะไรต่อไป
ครบ 1 สัปดาห์ที่ส่งพี่รีมไปเข้าหอในหัวเฉียว ผ่านปฐมนิเทศน์หอพัก ปฐมนิเทศนักศึกษาฤดูร้อน และเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษสองเดือน วันนี้ไปย้ายทะเบียนบ้าน และส่งเอกสารไปทางอีเอ็มเอสเรียบร้อย มีเพื่อนร่วมหอเป็นคนพะเยา กับเชียงราย คุยกันในเมสเซนเจอร์ก็รู้ว่าไม่เหงา เพราะมีเพื่อน มีกิจกรรมเยอะ
เช้าวันนี้ ได้ข่าวร้ายว่าสุนัขที่บ้านถูกรถชนเสียชีวิต ก็ไปฝัง ๆ ไว้ข้างทางที่เค้าเสียชีวิต คาดว่าโดนชนเมื่อวานเย็น เพราะวันนี้ 10 โมง เจ้าหลงเริ่มมีกลิ่นแล้ว และแมลงวันก็เริ่มมาก คาดว่ารถชนเพราะมีเลือดออกปาก พอลากลงหลุม เห็นไส้ออกมา และนอนจมกองเลือดมากเลย ก็ต้องทำใจว่าหลงไปดีแล้ว คงทรมานไม่นาน ซึ่งก่อนจากไปเค้าก็มีความสุขนอกบ้าน ใช้ชีวิตอิสระกับเพื่อนมาหลายคืนเลย ไม่ยอมนอนในบ้าน จนน้องสุดท้องถามเสมอว่าหลงเป็นอะไรรึเปล่า ไม่กลับบ้าน ที่ทราบเพราะหนุ่มหลังบ้านเห็นในตอนเช้า แล้วมาถามว่าใช่หมาที่บ้านไหม
174. 2560-04-14 ตอนเริ่มเขียนบันทึกนี้ เมื่อปี 2543 ก็ไม่คิดว่าจะหยุดเขียนบันทึกลูกสาวนี้ แต่พอได้อ่านบทความเรื่อง คุณครอบครองลูกได้กี่ปี ใน นุสนธิ์บุคส์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2014 ก็ทำให้รู้ว่าบันทึกที่ 174 นี้ใกล้ถึงทางตัน เพราะเด็กแรกเกิดเมื่อ 17 ปีก่อน กำลังจะโบยบินไปเรียนต่อ ไปใช้ชีวิตในเส้นทางของเค้าในรั้วอุดมศึกษา ที่สำคัญความเป็นผู้ครอบครองในตัวลูก ลดน้อยถอยลงทุกขณะ
ฝนดาวกำลังจะไปเรียนต่อพยาบาลที่กรุงเทพฯ จากที่เคยเห็นหน้าทุกวัน ทานข้าวด้วยกัน 2 มื้อกับคุณแม่ ก็คงไม่ได้ทาน สำหรับการทานข้าวกับผม ก็ห่างมาได้หลายเดือนแล้ว เพราะมีภารกิจที่ต้องห่างกัน ลูก ๆ ก็เหมือนลูกนก เริ่มแข็งแรง และจะแข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถออกไปใช้ชีวิตโดยลำพัง ต่อไปก็คงต้องไปเรียน ไปทำการทำงาน และมีครอบครัวใหม่ เค้าก็คงต้องดูแลครอบครัวใหม่ ดูแลลูก ๆ และสามี ในครอบครัวใหม่ ก็จริงอย่างที่ในบทความที่ Nuson Books ว่าไว้ ครั้งจะครอบครองลูกต่อไป ไม่ให้ลูกไปไหน ไม่ให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง ก็ออกจะใจร้ายเกินไปในความคิดของครอบครัวเรา .. โชคดี และใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูก ๆ
173. 2560-03-18 วันนี้ เด็กมาเยี่ยมย่าที่บ้าน พูดคุยกันหลายเรื่อง ตามประสาคนป่วยกับหลานสาว ท่าทางคุณย่าจะมีความสุข เห็นหลาน และคนเต็มบ้าน แม้จะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง และมีคำถามอยู่ในใจเยอะแน่ การมาครั้งนี้ คุณย่ามีความสุขแน่ เพราะใกล้ชิดหลาน ได้ทานข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นร่วมกัน ทำสังขยาฟักทอง กับผัดต้นหอมแสนอร่อย คุณย่าทานได้แต่สังขยาฟักทอง มีข้าวเหนียวมะม่วงของย่าน้อย ก็อิ้มครบไปอีกหนึ่งมื้อ และแม่เด็กทำหน้าที่ไปหาหมอ แล้วก็เอายามาส่ง 2900 เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนจากพาคุณย่าไปหาหมอ เป็นการไปซื้อยาแทน
มาดูตารางของรีม พบว่าเดือนหน้าไปสอบภาษา หากไม่ผ่าน เดือนต่อไปก็ต้องเข้าหอ ทำให้แผนที่คิดว่าอีกหลายเดือนรีมก็จะต้องออกบ้านไปอยู่ต่างแดน ย่นเข้ามามากจนน่าใจหาย ตอนที่ไปส่งเข้าหอ ครอบครัววางแผนว่าจะพากันไปส่งกันหมด เป็นช่วงสุดสัปดาห์ เปิดเรียนแล้ว และแฝดก็สามารถไปด้วยได้ แล้วเลยไปเที่ยวทะเล นอนบนรถขาไป นอนที่ทะเล 1 คืน แล้วกลับไปส่งพี่รีมเข้าหอ แล้วก็กลับบ้านกัน เป็นแผน 1 ที่วางไว้ในระยะนี้ หากแผน 2 คือ การได้ทางเลือกที่ดีกว่าเป็นจริงขึ้นมา ก็รอลุ้นกัน 20 เมษา ว่าคะแนนจะมาเยอะรึเปล่า
172. 2560-02-14 วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ ที่บ้านก็รักกันเหมือนเดิม แต่วิถีการดำเนินชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือน 18 ปีที่ผ่านมา ทีแรกคิดว่าที่บ้านจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ใน 2 ปีข้างหน้า ที่เด็ก ๆ ไปเรียนต่อ ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบตนเอง ในรั้วอุดมศึกษา แต่ต้นปีนี้กลับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่แพ้กันเกิดขึ้นกระทันหัน คือ พ่อต้องไปดูแลย่า ส่วนแม่ต้องดูแลรับส่งลูกเรียนหนังสือ ส่วนพี่รีมตอนนี้ติดพยาบาลหัวเฉียว เมษาไปสอบภาษา วัดระดับ กำลังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเตรียมสอบเยอะเลย คู่แฝดก็ตั้งใจเรียนทุ่มเทมากขึ้น เห็นบอกแม่ว่าอย่างนั้น
ในวันพรุ่งนี้ อนาคตจะเป็นอย่างไร ยากที่จะคาดเดา การล้มป่วยของย่าครั้งนี้ ทำให้วิถีชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนครั้งใหญ่จริง ๆ ส่วนลูก ๆ เองก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พี่รีมไปตามเส้นทางชีวิตของตนก่อนเลย ปีหน้าก็จะเป็นของพีพี กับมาหยา ปีต่อไปแม่ กับพ่อก็ต้องวางแผนกันใหม่ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาให้เหมาะสม ปรับกันตลอดเวลา เพราะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า อนิจจัง
171. 2560-01-11 ช่วงที่ผ่านมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะต้องอยู่ดูแลย่าลัดดา 24 ชั่วโมง แม้ขาจะแข็งแรงขึ้นหลังผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหัก แต่อาการอื่น คือ อัลไซเมอร์ กับ พาร์กินสัน กลับมีอาการน่าเป็นห่วง เหมือนในภาพยนตร์พรจากฟ้า ตอนที่ 2 เลย เพราะช็อคตอนอยู่โรงพยาบาล ต่อมาก็เขียน blog เล่าปัญหาที่เป็นบทเรียนจากการดูแลย่าลัดดา ไว้ที่ http://article-thaiall.blogspot.com เพราะเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักให้มาก ๆ กับสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ
แต่ในขณะที่ชีวิตกำลังมีวิกฤต ก็ทราบข่าวดีเมื่อ 2 วันก่อนว่า ฝนดาว สอบโควตา ม.ช. ได้มหาวิทยาลัยพ่วง ในหลักสูตรที่ถูกใจ คือ พยาบาล ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แต่ก็รู้สึกไกลบ้านไปนิดนึง ก็ได้แต่ภวนาว่าจะได้อยู่ใกล้กัน และสำเร็จการศึกษาตามกำหนดในอีก 4 ปีข้างหน้า ส่วนพีพี กับมาหยา รอลุ้นปีหน้า วันที่ไปสอบสัมภาษณ์ฝนดาว คือ 28 ม.ค.60 เห็นว่าพีพีไปทัศนศึกษาที่พัทยา เราก็คงไปกัน 4 คน คือ ป๊ะป๋า มะม๊า ฝนดาว และมาหยา
170. 2559-12-11 วันนี้ฝนดาวสอบ โควตา มช. วันที่สองจากทั้งหมดสองวัน ก็ต้องลุ่นกัน ว่าจะเป็น 1 ใน 2300 ที่สมหวังในคณะที่เลือกหรือไม่ ช่วงที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมาย แต่หลังสอบเสร็จ ฝนดาวและน้อง ๆ คงมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ย่า เพราะช่วงนี้ท่านป่วยเป็น โรคอัลไซเมอร์ ก็เป็นหนักจนต้องมีคนดูแล และท่านมีบุตรคนเดียว ก็คงเป็นหน้าที่ของบุตรที่ต้องดูแลไปตามอาการอย่างใกล้ชิด สืบเนื่องจากกระดูกข้อสะโพกหักเมื่อ 9 พ.ย.59 ส่งผลให้เปลี่ยนสถานะเป็นอาจารย์พิเศษเริ่ม 1 ก.พ.59
หลังเปิดภาคเรียนที่ 2 เราก็ทราบเกรด GPA ของทั้ง 3 คน ฝนดาว ม.6 เทอม 1 ได้ 2.85 พีพี ม.5 เทอม 1 ได้ 3.95 มาหยา ม.5 เทอม 1 ได้ 3.65 ในการสมัครเรียนของฝนดาวใช้เกรด 5 เทอม โชคดีว่า CGPA ยังเกิน 3.00 ก็ต้องลุ้นในอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้าว่าจะไปเรียนต่อที่ไหน
169. 2559-10-06 ปิดเทอม 1/59 เมื่อศุกร์ 23 ก.ย.59 เปิด 2/59 เรียน 25 ต.ค.59 ก็ปิดกันเกือบเดือน ปิดเทอมครั้งนี้ยังไม่ได้ไปไหนไกล มีความสุขกับการอ่านหนังสือการ์ตูน ดูคลิ๊ปอยู่บ้าน พีพี กับมาหยาเรียนพิเศษทั้งวัน ช่วงเช้าเรียนเคมีกับครูเบญ ช่วงบ่ายเรียน bio กับครูอุ๊ ส่วนรีมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 5 ต.ค. แล้วเรียน bio กับครูทวีวัฒน์หลังโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม ของชั้นม.5 ลง 21 ต.ค. และชั้นม.6 ลง 22 ต.ค. แล้ว 6 พ.ย. รับสมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) ทั้งระดับ ม.5 และ ม.6 ซึ่ง ผอ.โรงเรียน นายสาโรจน์ แก้วอรุณ เกษียณราชการตุลาคมแล้ว ที่โรงเรียนรอผู้อำนวยการคนใหม่มาเซ็นสมุดพก ปิดเทอมนี้ส่งฝนดาวไปอยู่บ้านย่าลัดดา และไปทานข้าวร้าน Log-in ที่เกาะคา แต่กลับมาได้วันเดียวแม่ย่าก็ล้มจนกระดูกนิ้วหัก ส่วนคุณย่าหกล้ม แล้วเอามือลง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. จนกระดูกมือร้าว เขียวและบวม พี่รีมพาไปหาหมอวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. แต่ 6 ต.ค.พ่อพาแม่ย่าไปพันผ้าใหม่เพื่อความสบายใจ สรุปว่านิ้วร้าว 3 นิ้วและดูดีขึ้น นัดเข้าเฝือกแข็งอังคาร 11 ต.ค. ช่วงนี้ต้องรอให้ลดบวมก่อน พี่รีมจะจบม.6 กำลังหาหลักสูตรที่จะต้องเรียนต่อ ก็สนใจ nurse , food science กับ environment science โควตา ม.พ่วงเลือกพายัพกับหัวเฉียว ตอนนี้ลุ้นกันว่าจะไปทางไหนต่อ แต่แนวที่สนใจ คือ สายวิทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม
168. 2559-06-25 อาแป๊ด ย่าวัน และชานนท์ ไปเยี่ยมย่าลัดดา อังคารที่ 21 ที่บ้าน ไปรับอาแป๊ดที่สนามบินแล้วไปเกาะคาเลย กลับก็ประมาณสี่โมงแล้ว อาแป๊ดอยู่เยี่ยมญาติประมาณ 3 วัน ท่านอยู่ประชาชื่น เล่าเรื่องอดีตสมัยพ่ออาดไปเยี่ยมบ้านกับย่าต๋อย เรื่องยาวมาก
วันนี้ไปสมัคร enconcept ภาษาอังกฤษให้พีพี self @ home วิชาศัพท์อังกฤษ กับคณิตของพี่รีม จ่ายไปหลายตัง หลังส่งพีเรียน giftmatch กับฝนดาวเรียนเคมี tutor แล้ว
ฟันของพีพียังไม่เรียบร้อย เห็นเลือกฝังหมุดแทนการถอน เพราะจะจัดได้เร็วกว่าก็บ่นเจ็บ ทานข้าวต้มคืนเดียว ส่วนฝนดาวก็ให้ซื้อน้ำหวานไว้ดื่มจะได้นอนกันดึก ๆ เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ โตแล้วก็จะพูดคุยกัน ต้องคอยสอนว่ามีคำที่ไม่ควรพูดหลายคำ อาทิ รำคาญพูดไม่รู้เรื่อง แล้วไงต่อ ว่าเค้ารึป่ะ ไม่รู้จะมาทำไม ก็คุยกันแบบผู้ใหญ่กันแล้ว ไม่เหมือนตอนเด็ก ๆ
167. 2559-06-11 เมื่อ 29 พ.ค.59 พีรยา กับมาหยา ให้ไปประชุมผู้ปกครอง และจ่ายค่าเทอมขึ้น ม.5 ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง เพราะตอน ม.4 น้องพีเรียนได้ 4.00 ทั้ง 2 เทอม คุณครูจึงเรียกขึ้นไปรับเกียรติบัตรว่าได้ผลการเรียนดี คือ 4.00 ทีละครอบครัว พอไปประชุมแต่ละห้องพ่อก็ไปของน้องพี แม่ก็ไปของมาหยา เค้าเลือกประธาน กับเลขาฯ ให้ไปประชุมคัดเลือกประธานสายชั้น กับกรรมการ สรุปว่า พ่อได้เป็นประธานห้องพีพี แต่แม่ได้เป็นเลขาห้องมาหยา ไปพบกันในประชุมสายชั้น แล้วพอได้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสายชั้น ก็เป็นโดยตำแหน่ง มีอะไรโรงเรียนก็จะติดต่อมา ส่วนประธานสายชั้นเป็นผู้ปกครองของนักเรียนห้องซาย ท่านทำงานสาธารณะสุข เข้าโรงเรียนประจำ เหมาะสมมากครับ
นี่ก็จะกลางเดือน ซ่อมรถหลายครั้งแล้วใหญ่ ๆ ทั้งนั้นทั้งกันชน ทั้งเปลี่ยนล้อแม็กคือสอง เพราะบดล้อมาทำให้ยางเดิมเสีย สัปดาห์นี้ฝนดาวสมัคร กยศ. ขอกู้ ม.6 จะได้กู้ต่อเนื่อง เห็นว่าไปยื่น กยศ. แล้ว และจะให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็น ส่วนการเตรียมสอบของ ม.6 ตอนนี้สมัคร TU Star เลือก Star 5 จะไปสอบรอบแรก เห็นว่าจะไปกับเพื่อน ก็เป็นกำลังใจให้ เรื่องเรียนพิเศษ ช่วงนี้เริ่มอยู่ตัวแล้ว ฝนดาวเรียนถึง 2 ทุ่ม 3 วันคือ อาทิตย์ (phy) จันทร์ (eng) พฤหัสบดี(phy) ศุกร์(bio) ถึงทุ่มก็มี อังคาร(soc) และพุธ (tutor) พีพีมาหยา ถึงทุ่ม อังคาร-ศุกร์ (ครูเบญ) ถึงทุ่มครึ่งพฤหัสบดี (phy) เสาร์ (englครูดาว) จันทร์กับพุธกับอาทิตย์ตอนนี้ว่าง
166. 2559-05-21 ก่อนเปิดเรียนวันที่ 16 พค ไปรับย่าลัดดามาอยู่ด้วยตั้งแต่ 15พค ถึง 21 พค วันนี้ไปหาหมอกนกศรี แล้วย่าก็กลับไปดูแลบ้าน ไปแวะทานตำซั่วตามเคย ชอบมาก ครั้งนี้บ่นนิดนึงเรื่องส้มตำติดฟัน ส่วนคุณหมอก็ตรวจได้ไม่กี่คนเอง เพราะย่าลัดดาชวนหมอคุยใหญ่เลย ครั้งนี้คุยเก่งอารมณ์ดี การเรียนพิเศษของเด็ก ๆ ก็ยังไม่ลงตัว พีพีและมาหยา ยังมีเฉพาะครูเบญวันอังคารกับศุกร์ ส่วนฝนดาวน่าจะเต็มแล้ว เพราะเรียน on demand เยอะ นี่ก็ขอค่าเรียนอีก 5000 บาทสำหรับ 2 วิชา
วันศุกร์ 20 วิสาขบูชา พาเด็ก ๆ ไปสอบ TOEIC กับครูเอ๋ และครูนก ที่ Toeic Lampang แถวพิชัย ผลสอบคือ ป๊ะป๋า 335 + 165 = 500 พีพี 210 + 75 = 285 มาหยา 185 + 95 = 280 ฝนดาว 205 + 55 = 260 ถ้าตารางลงตัว คงพาเด็ก ๆ ไปเรียนกับคุณครูสักวัน หลังสอบ TOEIC พาเด็ก ๆ ไปเก็บภาพที่บ้านป่องนัก มาหยานำภาพมาทำคลิ๊ปได้สวยงามตามเคย
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.59 มาหยาเล่าให้ฟังว่าช่วงบ่าย เป็นวันนั้นของเดือน แล้วเป็นลมในห้องเรียน ยืนขึ้นยกมือจะบอกครูว่าของไปห้องพยาบาล จากนั้นก็วูบไป รู้ตัวอีกทีนั่งอยู่หลังห้อง เพื่อน ๆ ก็มาช่วยปฐมพยาบาล ครูก็มาดูแลรอเปลหามไปห้องพยาบาล นอนพักที่ห้องพยาบาล คาบกว่า ๆ แล้วก็กลับไปเรียนต่อ พี่ที่ห้องพยาบาลบอกว่าน้ำหนักน้อยไป ต้องทานยาบำรุง จากนั้นก็ให้ยาบำรุงเม็ดสีน้ำเงินมา 1ถุงใหญ่ ทานวันละเม็ด
165. 2559-04-30 เย็นพฤหัสบดีที่ 28 มีพายุฤดูร้อนเข้าลำปาง เป็นพายุใหญ่ บางหมู่บ้านไฟดับ 24 ชั่วโมง ที่หมู่บ้านผมดับเพียง 12 ชั่วโมง พบความเสียหายมากมาย กิ่งไม้ ต้นไม้หักโค้นทับสายไฟ ทับถนน ระหว่างเกิดพายุ มาหยา พีพี อยู่ในห้องจัดฟันก็ลุ่นว่าเสร็จไม่เสร็จ เพราะหยาถอดเหล็ก ส่วนพีพีไปดึงเหล็กตามหมอนัด เมื่อกลับถึงบ้านพบว่าไฟฟ้าดับ และน้ำที่หมู่บ้านก็จะไหลช่วงแรกหลังไฟดับ ถ้าดับนานน้ำก็จะไม่ไหล
คืนที่ไฟฟ้าดับนอนที่บ้าน แต่น้ำไม่ไหล พอเช้ามาก็ไปอาบน้ำบ้านย่า ทราบภายหลังว่าออกไปแล้ว ไฟฟ้าก็มา หลังอาบน้ำเสร็จไปทานบะหมี่ฮ่องกง พบท่านอธิการ พูดคุยกันเรื่องไปกรุงเทพฯ เพราะผมขึ้นเครื่องไปกับท่านวันที่ 27 แล้วผมกลับเย็นนั้น ส่วนท่านกลับอีกวันหนึ่ง สรุปว่าเช้านั้น ท่านเลี้ยงบะหมี่ฮ่องกงครอบครัวของเรา อิ่มอร่อยกันทุกคน
164. 2559-04-24 ช่วงสงกรานต์ปีนี้ เราก็ไม่ได้ไปไหนไกล วันที่ 13 ไปกิ่วลมกับครอบครัวดวงไชย 15 ไปดำหัวครบทั้งไหล่หิน บ้านผึ้ง บ้านปู่น้อย บ้านย่าศรี บ้านย่าอี๊ด บ้านย่าปุ๊ หลังสงกรานต์เด็ก ๆ ไปเรียนพิเศษตามปกติที่ครูอุ๊ คือสมัครใหม่คณิตซุปเคเรียนเช้า ส่วนบ่ายก็เรียนชีวผ่านวิดีโอแบบกลุ่มของ ม.5 ส่วนฝนดาวไม่ได้จ่ายเพิ่ม เรียนอังกฤษ แต่มีแถมประวัติศาสตร์ และเรียนฟิสิกส์กับพี่มด ปีนี้ร้อนเป็นพิเศษไม่ค่อยได้ออกบ้านไปไหน อุณภูมิสูงขึ้นถึง 44 องศาทีเดียว
ย่าลัดดาไปหาหมอกนกศรีเหมือนเดิม พาไปทานขนมที่ร้าน doumo ร้านกาแฟข้างคลินิก กับร้านอาหารเจกับฝนดาว เมื่อ 23 พามาปรับสมุดของกรุงไทย มีเงินเข้าเดือนละ 700 ของผู้สูงอายุ แล้วพาไปทานส้มตำใส่ขนมจีนที่ Lotus อร่อยมาก บัญชีออมสินที่ใช้ตัดน้ำตัดไฟของบ้านผึ้งเติมเงินไป 8000 จะได้ไม่โดนเรียกไปจ่ายกระทันหันอีก หากเงินในแบงค์หมด
163. 2559-03-27 ฝนดาวตาแดง เป็นกุ้งยิงอีกแล้ว ไปหาหมอคลินิกเย็นวันพุธที่ 23 หยอดแล้วแสบ แล้วพบว่ายาหยอดหมดอายุ ไปโรงพยาบาล เค้าบอกไม่รักษาให้กลับไปหาหมอที่คลินิกเมื่อเย็นวันที่ 25 หมอก็บอกว่าเป็นความผิดหมอเองที่ให้ยาหมดอายุไป เพราะพึ่งซื้อยาใหม่ ก็จะติดต่อคืนยาทั้งหมด และเปลี่ยนยาให้ใหม่ ให้ยาเพิ่มมาตั้งเยอะ และไม่คิดตังในรอบสองนี้ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ต่อไปได้ยากจากคลินิกต้องระวังเรื่องวันหมดอายุ เพราะหมดตั้งแต่ปี 2557 แล้ว
เด็ก ๆ ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ต่อมาพีรยาไปดูงานสายคณิตทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ที่ทะเล ระหว่าง 7 - 10 มีนาคม แล้วไปรับเกรด 14 มีนาคม ผลสอบของเด็ก ๆ เป็นที่น่าพอใจ พีรยาได้ 4.00 มายาวีได้ 3.79 ฝนดาวได้ 3.24 ช่วงก่อนนี้ฝนดาวไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพราะตั้งใจจะกู้ กยศ. จึงต้องมีประวัติช่วยชุมชน ช่วงปิดเทอมนี้เด็กเรียนพิเศษกันตลอด เรียนกันหนัก พีพีมาหยา 10.30 - 12.00 เคมีครูเบญ ส่วนครูอุ๊ก็เรียนชีวะกับครูบีมแบบเรียนรวม ส่วนฝนดาวเรียนฟิสิกส์ 15.30 - 17.30 พี่มด แล้วไปเรียนภาษาอังกฤษ enconcept ได้เรียนฟรีประวัติศาสตร์ กับเตรียม toefl ซึ่งเลือกเวลาเองได้ กว่าจะไปรับก็เย็น ๆ กันทุกคน
162. 2559-01-25 การเรียนพิเศษช่วงเย็น ๆ ของฝนดาว ค่อนข้างหนัก เลิก 2 ทุ่มวันจันทร์[ตลาด] อังคาร[ข้างดรงเรียน] พฤหัส[หลังโรงเรียน] ศุกร์[สีแยกศรีชุม] และน้องก็เรียนเลิกประมาณ 6 โมงกว่า ๆ จึงต้องกลับไปส่งน้อง แล้วกลับมารับฝนดาว เป็นอย่างนี้ทุกวันในภาคเรียนที่สอง การเรียนกวดวิชา ฝนดาวก็สมัครเรียนหลัก ๆ ไว้คืออังกฤษกับสังคม ยังไม่มีตัวหลักอื่น ช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหน ทั้งบ้านก็พักอยู่ที่บ้าน อ่านหนังสือการ์ตูน กับดูการ์ตูนผ่าน device เป็นหลัก ไปเยี่ยมย่าลัดดา กับบ้านไหล่หินวันนึง ดูทุกคนจะมีความสุขอยู่ที่บ้าน ชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไป ติดบ้านกันหมด ประกาศผลสอบโควตาเมื่อ 15 มกราคม 2559 หลังสอบเมื่อ 12 - 13 ธันวคม 2558 ลองคำนวณดู ฝนดาวก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ 300 กว่าวัน ที่จะต้องสอบโควตา และน้องพีพี มาหยา ก็เหลือเวลาอีก 600 กว่าวัน ช่วงปีใหม่พีพีจับของขวัญแลกปีใหม่ได้ Bluetooth speaker ของคุณครูจิตตรี ทรงศรีสกุล มาด้วย ขอบคุณครับ ส่วนมาหยา กับฝนดาวก็ได้ปากกากับตุ๊กตาน่ารักเป็นของแลกปีใหม่
161. 2558-12-04 ต้นพ.ย. ฝนดาวสมัครเรียนวิชาสังคม กับ tutor และสมัคร enconcept เรียนถึงปีหน้าเลย 4 พ.ย. พีพีทำคลิ๊ป e-book วิชาสุขศึกษา การใช้ยา 5 พ.ย. ฝนดาวแพ้บุ้งผื่นขึ้น 6-8 พ.ย. พีพีไปเรียนคณิตเชียงใหม่กลับมาเล่าเรื่องตื่นเต้น 14 พ.ย. พีพีต้องไปสอบ 8.30-9.30 ทีแรกหยาจะออกไปถ่ายเซรามิก ว่าจะออกไปพร้อมกัน แต่ช้าจนต้องแยกกันไป แล้วอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.ก็พากันไปเที่ยวงานแม่เมาะ นั่งรถฟรีของแม่เมาะไปกว่าจะถึงบ้านก็ดึงแล้ว ไม่ได้แวะดูดารา กังวลเรื่องเวลารถออก ทุกอย่างเรียบร้อยดี
160. 2558-10-23 Jod 8riew ถูกกดไลค์ 108223 likes + เปิดเรียนเทอม 2 แล้ว แม่ไปรับสมุดพกของลูก ๆ พ่อก็ตามไปทีหลัง 18 ต.ค.58 ติดงาน บ้านไร่ศิลาทอง ผลสอบ ฝนดาว ม.5 ได้ 2.87 มาหยา ม.4 ได้ 3.86 พีพี ม.4 ได้ 4.00 ของมาหยาที่ไม่ได้ 4 ก็มี ฟิสิกส์ เคมี และอังกฤษ ค่าเล่าเรียนก็ไปโอนที่แบงค์หลังจากเรียนได้ไม่กี่วัน ช่วงปิดเรียน เด็ก ๆ ก็ไปเรียน tutor บ้าง แต่อยู่บ้านจะเน้นอ่านการ์ตูน กับดูคลิ๊ปบนอุปกรณ์เป็นหลัก ปิดเรียน 3 สัปดาห์ไม่ได้ไปไหนเลย พักผ่อนที่บ้านอย่างเดียว
+ เปิดเรียนมาได้ 1 สัปดาห์แล้ว ก็เริ่มหาที่เรียนพิเศษกันที่ติวเตอร์ ก็ลงไว้คนละตัว ฝนดาว กับมาหยาเรียนคณิต พีพีเรียนอังกฤษ วันธรรมดาพีพี มาหยา เรียนเคมีกับครูเบญวันจันทร์ กับพฤหัสบดีเหมือนเดิม เลิกทุ่ม ฝนดาวได้อังคารเป็นคณิตที่ DMC 2 ทุ่ม ฟิสิกส์ที่เดิมหลังโรงเรียนเลิกทุ่มครึ่ง ศุกร์เป็นเคมีเลิกทุ่มครึ่ง เรียนกันหนัก เพราะอีก 1 ปี ฝนดาวก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
+ การ์ตูนของ จ๊อด 8 ริ้ว
159. 2558-09-08 + พีพีไปเชียงใหม่ 4 ครั้ง คุณครูพาไปกับเพื่อน แล้วพักที่เชียงใหม่ภูคำ และก็ดูแลตนเองไปตามวัย มาหยาไปเรียนพิเศษช่วงบ่ายวันเสาร์กับครูดาว พีพีก็เรียนที่โรงเรียน ฝนดาวก็เรียน EnConcept วันอาทิตย์ก็จะไปเรียนฟิสิกส์กับครูอุ๊ สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็ก ๆ มีป่วยกันตามฤดูกาล คือ พีพีเจ็บคอเป็นหวัดลงคอเสียงแหบครั้งแรก ส่วนฝนดาวเจ็บตาจนคุณครูต้องให้ยาหยอดตา สัปดาห์ที่แล้วพี่รีมไปงานเลี้ยงส่งเพื่อนไปโครงการ AFS พร้อมเพื่อนในห้อง อยู่แถววัดพระเจ้าทันใจ กลับบ้านตั้งดึก ก็เป็นวัยรุ่นแล้ว มีสังคมกับเขาบ้าง
+ วันนี้พีพีได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม "รักการอ่าน สร้างจินตนาการ สร้างความรู้" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 ได้รางวัลเป็นหนังสือ Dictionary Asean 1+10 ภาษาอาเซียน ของ อ.วรันธร ทองบ่อ และคณะ ราคา 400 บาท 978-616-7045-98-6 ลงนามในเกียรติบัตรโดย นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผอ.โรงเรียน ที่ได้รางวัลเพราะสรุปการอ่านหนังสือในบ้าน 20 เล่ม แล้วก็ตั้งใจวาดรูปประกอบอย่างสวยงาม ตอนทำก็ไม่รู้ว่ามีประกวด พอได้มาก็ดีใจ
+ ช่วงนี้พีพีมาหยาเรียน math ที่ tutur จบ course ม.4 เทอม 1 ที่ค้างอยู่คือฟิสิกส์ที่ครูอุ๊ ส่วนฝนดาวเรียน math ที่ tutor ยังไม่จบ เป็นของ ม.5 เทอม 1 กับภาษาอังกฤษที่ enconcept ที่จบไปแล้วของฝนดาวก็มีคณิต ฟิสิกส์ ชีวะ ที่ครูอุ๊ ส่วนมาหยาพีพีเรียนชีวะช่วงปิดเทอมจบไปแล้ว ตอนนี้เหลือฟิสิกส์ที่ครูอุ๊ ส่วนที่เรียนกับครูโรงเรียนก็มีอีกหลายวิชาอยู่ เรียนกันเป็นเทอม ๆ ไป เช่น เคมี อังกฤษ ฟิสิกส์
158. 2558-08-11 + สอบกลางภาคเทอม 1 ของเด็ก ผ่านไปแล้ว ผลสอบของฝนดาวอยู่ปานกลาง แต่ของพีพีกับมาหยาถือว่าดี เพราะมาหยา top วิชาสังคมกับภาษาไทย ส่วนพีพี top วิชาภาษาไทย เด็ก ๆ ดูตื่นเต้นกันมา พอโตขึ้นก็เริ่มมีปากเสียงกัน เช่น เรื่องตื่นสาย เรื่องการออกจากบ้าน ต้องรอกันเป็นประจำ ตักเตือนอะไรกันก็ไม่ค่อยได้ แล้วยังเริ่มติดการ์ตูน ติดนิยาย ติดคลิ๊ปการ์ตูนมากขึ้น เหมือนใน คลิ๊ปพ่อหนูเป็นใบ้ (Silence of Love) ของไทยประกันชีวิต ที่ลูกไม่พอใจที่พ่อพูดไม่ได้ อยากได้พ่อที่สมบูรณ์กว่านี้
+ เมื่อวานเด็ก ๆ พูดคุยเรื่องการกินผัก ซึ่งเดิมผมกินก๊วยเตี๋ยวทุกเย็น ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสลัดทุกเย็น ถ้าทำได้ก็จะดีต่อสุขภาพ ช่วยเรื่องการขับถ่าย เด็ก ๆ ยังเล็กอยู่ก็ยังบ่นกันเรื่องการขับถ่าย ถ้ากินให้ดูน่าจะดี เพราะถูกแล้วก็จะไม่ฟังกันอีก
157. 2558-07-07 + เด็ก ๆ เริ่มโตแล้ว เริ่มมีความเป็นตัวของตนเองสูงขึ้นมาก วันนี้ไปสมัครติวเตอร์พลัส เด็ก ๆ ก็เลือกกันเอง เราเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอยู่ห่างกับเด็ก ๆ พอสมควร พูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูเด็ก ๆ บางทีต้องสงบปาก สงบคำไว้บ้าง เจอมาหลายคนแล้ว ที่เสียงของเราพูดไม่เข้าหูเขา วิธีที่ดีที่สุดคือเงียบไว้
+ ช่วงนี้ย่าลัดดาก็กลับไปอยู่บ้าน ไปถางหญ้า เพราะอยู่บ้านกล้วยไม้แล้วบ่นร้อน พอกลับเกาะคาก็บ่นร้อนเหมือนเดิม เดินเหิรก็ไม่ค่อยไหว อีกหน่อยจะพามาอยู่บ้านกล้วยไม้ เหมือนห่วงอะไรอยู่สักอย่าง ถึงยังไม่ยอมกลับมาอยู่ที่บ้านกล้วยไม้
156. 2558-06-11 + พรุ่งนี้จากศุกร์เย็น ถึงอาทิตย์เย็น พีพีไปเข้าค่ายคณิตกับเพื่อนอีก 20 โรงเรียนที่ มช. เป็นครั้งที่ 2 แพ็คกระเป๋าสีฟ้ามีคุณครูนำไป ครั้งแรกมีกิจกรรมรับน้อง เรียกว่า กิจกรรมค่าย North Gifted Math สัมพันธ์ แต่ครั้งนี้ไปเรียนอย่างเดียว มีข้อมูลจากเว็บ มช. คือ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ที่มีแผนว่า ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 พ.ค.58 ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 มิ.ย.58 ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.58
+ ตอนนี้รู้ชื่อพี่เทคกัน แล้วเมื่อ 8 มิ.ย.58 พีพีไปทานข้าวกับพี่รหัส ป้ารหัส ย่ารหัส ทวดรหัสห้อง Gifted Math ส่วนมาหยาได้ขนมจากพี่รหัสมาหลายถุง และฝนดาวก็จะซื้อคุ๊กช็อกไปให้น้องรหัส ส่วนพีพีซื้อหนังสือหมีพูจาก central plaza ไปให้พี่รหัส ช่วงนี้ย่าลัดดาไม่ค่อยสบาย หมอนัดอีกครั้งวันที่ 20 มิ.ย.58 ก็มักนัดเดือนละ 2 ครั้งไปรับยาบำรุง ไม่ได้กลับเกาะคาแล้ว มาอยู่กับหลานดีกว่า แล้วอังคารประมาณ 2 ทุ่ม น้องเล็กคลอดลูกผู้ชาย ย่าปุ๊บอกว่าจะพายาลัดดาไปเยี่ยม และเราก็จะตามไปเยี่ยมเร็ว ๆ นี้ รอให้น้องกลับบ้าน และแม่เล็กแข็งแรงก่อน เมื่อวานฝนดาวไปหาหมอฟัน ข่าวดีคือจะถอดลวดได้แล้ว ฟังเข้าที่หมด หมอขอ x-ray ดูว่าเรียบร้อยหรือไม่ ส่วนมาหยาก็ไปดึงลวดตามที่หมอนัด ส่วนพีพีถอนไปหลายซี่แล้วยังไม่ค่อยได้ดึงลวดเหมือนพี่รีม จึงไม่ค่อยได้บ่น ที่บ่นคือถอนฟันแล้วเจ็บ
155. 2558-05-21 + วันนี้ 14 พ.ค.58 พาย่าม็อกไปหาหมอที่เชียงใหม่ไม่ค่อยสบาย ไปกันกับย่าปุ๊ กลับมาก็ไปอยู่กับย่าปุ๊ และปู่ตีตามลำดับ ก็ผลัดกันดูแลผู้สูงอายุ ย่าลัดดา ตอนนี้มาอยู่บ้านกล้วยไม้แล้ว หมอนัดทุก 2 สัปดาห์ไปรับยา ไปดูอาการ ก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดตามประสาโรคผู้สูงอายุ
+ สัปดาห์นี้เปิดเรียนม.ปลายของเด็กทั้ง 3 มาตั้งแต่ 18 พ.ค.58 เด็ก ๆ ตื่นเต้น เพราะมีอะไรใหม่ ๆ เข้ามา ห้องของพีพี gift math มีเพื่อนในห้องรวม 19 คน คงเพราะการเรียนห้องนี้จะไม่มีเวลามากนักเรียนหนัก ทุกวันอังคารก็จะเรียนถึง 17.00 แล้วทุกเดือนในภาคนี้ก็จะไปเข้าค่ายนอนที่โรงแรมภูคำ ไปติวคณิตศาสตร์ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ ม.ช.กับเพื่อนอีก 22 โรงเรียน วันนี้พีพีก็เครียดเรื่องต้องออกไปพูดหน้าห้อง 2.30 นาที เรื่องเรียนคณิตดีอย่างไร เพื่อนพี่รีมช่วยติวการพูดด้วย
+ มาหยา ฝนดาว และพีพี ช่วงแรกก็จะตื่นเต้นหลายเรื่อง มีเพื่อนใหม่ มีครูใหม่ โดยเฉพาะเรื่องพี่รหัส น้องรหัสที่ได้มาจากการจับฉลาก มีการให้คำใบ้ว่าใครเป็นใคร ก่อนจะเฉลยเมื่อถึงเวลา น้องต้องตามหาพี่เอาเอง มีการซื้อของฝากเตรียมไว้ให้น้องรหัส ปีที่แล้วพี่พาฝนดาวไปดูหนังกันด้วย ก็เป็นอีกวัฒนธรรมระดับม.ปลาย ของโรงเรียนนี้ ซึ่งสมัยผมเมื่อ 30 ปีก่อน ยังไม่มีพี่น้องรหัสนะครับ
+ เรื่องเรียนพิเศษ อาทิตย์นี้ กำลังดูว่าครูคนไหนสอนวันไหน ส่วนที่ครูอุ๊ของแฝด กับ enconcept ภาษาอังกฤษของพี่รีมพักไว้ก่อน เด็ก ๆ จะชวนกันไปเรียน และชวนกันไม่ไปเรียน คือฝนดาวอยากไป แต่แฝดไม่อยาก ติดธุระ ก็จะพากันไม่ไปทั้งหมด สงสัยต้องไปเสาร์อาทิตย์เป็นแน่ นี่ถ้า course ฟิสิกส์จบลง ก็ต้องลุ้นว่าแฝดจะเลือกเรียนอะไร ส่วนของฝนดาวของอีกหลายเดือนกว่าจะจบ course อังกฤษ
155. 2558-05-01 + วันนี้ 1 พ.ค.58 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง นางเอกของเรื่องคงเป็นย่าลัดดา วันนี้ฝนดาว กับพ่อ พายาลัดดาไฟฟังผลเลือดที่ตรวจไว้เมื่อวันอังคาร แม้วันนี้เป็นวันแรงงาน แต่พ่อก็ต้องลางาน และโรงพยาบาลเกาะคาก็เปิดทำการปกติ ไปกันแต่เช้าคุณหมอพัณณิตา วินิจฉัยตามผลแล็บว่าทุกอย่างปกติทั้งความดัน เบาหวาน ไขมัน ไทรอยด์ แล้วก็ขอใบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จะไปตรวจ CT เมื่อไปถึงได้ตรวจกับคุณหมอชัชชัย ท่านให้เจาะเลือด ดูตับเพิ่ม เอ็กซเรย์อก และนัดมาตรวจ CT ฉีดสีสมองวันพุธที่ 6 พ.ค.58 อาการสำคัญ คือ ท่านหลับง่าย ลืมกุญแจต้องงัดบ้านสองครั้งแล้วเดือนนี้ ลืมอีกหลายอย่างเช่น ลืมทานข้าว และไม่ดูทีวีแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนติดทีวี ห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง ตกเย็นราว 3 โมงออกจากโรงพยาบาล ก็ไปรับพีพีกับมาหยา ที่ร้านหนังสือดวงกมล เพราะเป็นวันสุดท้ายในการเรียนฤดูร้อนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนก่อนขึ้น ม.4 แล้วไปแวะทานข้าวเย็นที่ Lotus ใหญ่ของลำปาง ก่อนพาพีพีไปถอดไหมที่ได้ถอนฟันคุดครั้งที่สอง ที่ฉัตรไชยคลินิก ได้นัดมาใส่ที่จัดฟันวันที่ 15 พ.ค.58 หมอให้เซ็นยินยอม และรู้ว่าต้องจ่าย 4000 * 3 ครั้ง โดยแบ่งจ่าย 3 ครั้งนั่นเอง
+ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 พายาลัดดาไปตรวจกับหมอกนกศรี โรงพยาบาลศูนย์ ที่ชำนาญเรื่องประสาทวิทยา หรือโรงอัลไซเมอร์ จากคำแนะนำของย่าอี๊ดที่ไปถามคนข้างบ้านมา คลินิกอยู่ตรงข้ามวัดเชียงราย จากการประเมินด้วยการถามได้คะแนนมา 24 แต่ถ้าได้ 23 ถือว่าเป็นแล้ว แล้วหมอก็ให้ยามาทาน 20 วัน แต่ให้ไปตรวจ CT แล้วกลับไปพบหมอ 23 พ.ค.58 เพื่อความรวดเร็วจึงไปหาหมอที่เกาะคาเช้าวันจันทร์เลย โดยมีฝนดาวไปเป็นเพื่อน แต่พลาดไปทานข้าว หมอพัณณิตา จึงนัดมาตรวจเลือดในวันรุ่งขึ้น
+ ช่วงนี้เด็ก ๆ ดูมั่นใจมากขึ้น เถียงพ่อ แต่คล้อยตามแม่อยู่เสมอ ในวันปกติฝนดาวจะไปเรียนฟิสิกส์คนเดียว แล้วพีพี มาหยา จะเลิกเรียน summer 15.30 ก็จะเดินทางไปที่ครูอุ๊ต่อ แล้วลงเรียนฟิสิกส์ต่อประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วรอพ่อแม่มารับราว 6 โมง เป็นฝนดาวบอกว่าถ้าจบฟิสิกส์แล้ว ก็อยากเรียนชีวะ ม.5 ต่อ ส่วนมาหยาบอกว่าจะเลือกเอง เป็นวิชาอะไรก็ยังไม่ทราบ ต้องติดตามตอนต่อไป เด็ก ๆ บอกว่าขอให้เตรียมตังไว้จ่ายค่าเรียนก็พอ ไม่ต้องช่วยเลือกวิชาที่จะเรียนให้ ตอนไปโรงเรียน พีพี มาหยาได้ หนังสือรุ่น ม.3 ก็เหมือนพี่ฝนดาวที่ได้ หนังสือรุ่น ม.3 มาเช่นกัน มีรูปคุณครูทุกคนในโรงเรียนด้วย
คำถาม .. จะมีพ่อแบบที่ google ฉายภาพออกมา มีจริงอ่ะ
คำตอบ .. มีจริงครับ เช่น คุณพ่อน้องเป๊ป กับ คุณพ่อน้องเอมิจัง
ที่ http://www.thaiall.com/blogacla/burin/4490/
154. 2558-04-19 + ตั้งแต่วันที่ 5 ที่เป็นวันเซ็งเม้ง พาหลาน ๆ ไปนอนบ้านย่าลัดดา กลับเช้าวันที่ 16 เมษายน ซึ่งก่อนหน้านี้พาเด็ก ๆ ไปสมัครเรียนฟิสิกส์ที่เคมีอาจารย์อุ๊ ช่วงไปอยู่บ้านย่า ไปเรียนครั้งเดียวจากนั้นก็จบเล่ม แต่เล่มใหม่อยู่บ้านกล้วยไม้จึงไม่ได้ไปเรียนอีก วันที่ 15 ไปดำหัวกันหลายบ้าน เช้าไปไหล่หิน สายย่าต๋อยมาบ้านผึ้ง แล้วพากันไปบ้านศรีเกิด ก่อนกลับรถไฟแบตเตอรี่หมด เพราะเปิดไฟทิ้งไว้ จากนั้นไปบ้านย่าอี๊ด กลับไปดำหัวย่าเหรียญบ้านไหล่หิน ก่อนกลับไปนอนบ้านผึ้ง
+ เด็ก ๆ ไปมอบตัวเมื่อวันที่ 9 เมษายน ผมไปประชุมที่ มจร. ไม่ได้ไปฟัง ผอ.พูดที่อาคารบุญชูด้วย มอบตัว มาหยา สรุปว่ามาหยาได้อยู่ห้อง 4 ส่วนพีพีอยู่ห้อง 9 มีเพื่อนห้อง math รวม 19 คน ฝนดาวอยู่ห้อง 3 เหมือนเดิม วันก่อนไปเดินเซ็นทรัล พีพีอยากได้กระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบละ 1500 บาท เพราะจะต้องใส่ของเดินทางไปเรียนพิเศษ ทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมห้องบ่อย ๆ พรุ่งนี้วันที่ 20 จะเริ่มเรียน summer กับโรงเรียนแล้ว ใกล้เปิดเรียน ม.4 ของแฝด กับ ม.5 ของพี่รีมเข้ามาทุกขณะจิต อีกหน่อยก็คงไปเรียนต่อกันหมด
153. 2558-04-04 + พรุ่งนี้เป็นวันเซ็งเม้ง ย่าอี๊ดแจ้งว่าทำสุสานใหม่ 3000 บาทหารกับเอ๋ แล้วบ่ายเราจะไปนอนที่เกาะคา ไปหลายวัน เพราะยาลัดดาเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืม ประกอบกับช่วงนี้ปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 กับพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. ก็จะไปรายงานตัว กับมอบตัว แล้วช่วงพฤษภาคมก็จะเข้าค่ายฤดูร้อน แล้วเข้าค่ายธรรมมะที่วัดบรรพตสถิต ซึ่งปีนี้จะไม่นอนค้างเหมือนฝนดาวเมื่อปีที่แล้ว แต่พีพีขอไม่ไปเรียนเพราะจะถอนฟันคุดซี่ที่ 3 หลังจากถอนฟันคุดไป 2 ซี่ที่ขึ้นซ้อนกันข้างล่างขวา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. หมอบอกว่าพีพีต้องถอนฟันคุดทั้ง 5 ซี่ ซึ่งแม่ตุ๊กเคยคาดว่าจะไม่ต้องถอนเหมือนฝนดาว แต่ผิดคาด พอไปหาหมออีกครั้งหมอบอกว่าไม่ต้องถอนครบสี่ซี่ก็ได้ ถอนแค่ 3 ซี่ก็พอคือข้างล่างซ้าย สรุปว่าทั้ง 3 คนจะจัดฟันแล้ว
+ วันนี้เป็นวันแรกที่ไปเรียนฟิสิกส์ของ aurum ที่โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ เดิมฝนดาวเรียนคณิตไม่เคยเต็มห้อง วันนี้แต่ละคนต้องแยกห้อง เพราะมี 2 ห้องที่เหลือห้องละ 1 ที่ ส่วนห้องที่ 3 เปิดให้กับพีพี หัวข้อเดียวเรียนกัน 50 กว่าชั่วโมง มีระยะเวลาเรียน 1 ปี ถ้าวิชาอื่นให้เรียนกัน 6 เดือน
152. 2558-03-20 + ทราบผลสอบ o-net ม.3 เต็ม 800 ของพีพีได้ 516.10 คะแนนเทียบเป็นเกรดได้ 3.16 ของมาหยาได้ 484.90 คะแนน เทียบเป็นเกรดได้ 2.86 แต่ละวิชาเต็ม 100 มีผลสอบ 8 วิชา ของพีพี คือ 1)ไทย 54.30 2)คณิต 72.80 3)วิทย์ 62.00 4)สังคม 66.00 5)สุขศึกษา 87.50 6)ศิลปะ 57.50 7)อาชีพ 58.00 8)อังกฤษ 58.00 ของมาหยา คือ 1)ไทย 42.00 2)คณิต 82.40 3)วิทย์ 74.00 4)สังคม 58.00 5)สุขศึกษา 80.00 6)ศิลปะ 62.50 7)อาชีพ 52.00 8)อังกฤษ 34.00
+ ผลสอบของพีพีกับมาหยา ในการสอบเข้าห้อง Gifted Math สรุปได้ว่า พีพีติดสำรองอันดับที่ 6 หรืออันดับที่ 36 จากจำนวนรับ 30 คน แล้วในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.58 รับโทรศัพท์จากคุณครูว่าให้ไปรายงานตัว และมอบตัว พร้อมจ่ายค่าเทอม 14000 กว่าบาท รวมค่าเรียนเสาร์อาทิตย์ ค่าค่ายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะเพื่อนห้อง math ในห้องเดิมที่ติดกว่า 20 คน สละสิทธิกัน ทำให้น้องพีพีถูกเรียกตัวเข้าห้อง Gifted Math
+ ก่อนหน้านี้ ฝนดาวกับมาหยา ทำฟันก่อนพีพี ตอนนี้พีพีจะทำ แล้ววันพุธที่ 18 มี.ค. ก็ไปหาหมอฟัน x-ray พบฟันครุต 5 ซี่ ซึ่งคนปกติจะมีเพียง 4 ซี่ และรวมกับซี่อื่นก็จะต้องถอนทั้งหมด 9 ซึ่ ตอนมาหยาถอนฟันไป 6 ซี่ นั่นก็ว่ามากแล้ว แม่ตุ๊กยังนึกไม่ถึง เพราะคิดว่าจะเหมือนพี่รีมที่ไม่ต้องถอนเลย จัดได้เลย แต่พีพีที่ฟันดูดีกลับต้องถอนไปถึง 9 ซี่ วันนี้ (20 มี.ค.) หลังเรียนพิเศษกับครูยอดกับครูซูซี่แล้ว ก็พาพีพีไปอุดฟัน กับขูดหินปูน เสียตังไป 1200 บาท เพราะงานใหญ่คือการผ่าฟันครุต 5 ซี่ ซึ่งพีพีก็หวันใจอยู่เหมือนกัน ตอนไปตรวจครั้งแรกเห็นพีพีบอกว่า น้ำตาหยด 2 แหมะ
151. 2558-03-08 + ปิดเทอมใหญ่มาได้สักพักแล้ว แฝดไปสอบเข้าห้อง math ผลออกมาว่า ติดสำรองคนที่ 6 ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในประกาศ จากที่รับจริง 30 คน และคาดว่าคงไม่มีการสละสิทธิถึง 6 คนเป็นแน่ สรุปว่าเรียนสายคณิต-วิทย์ กันต่อไป และลุ่นว่ามาหยาจะได้อยู่ห้องเดียวกับพีพีรึเปล่าต่อไป หลังปิดเทอมก็ส่งเด็ก ๆ ไปใช้ชีวิตกับย่าลัดดา 3 คืน กลับมาเล่าว่าย่าชวนไปทานข้าวนอกบ้าน แต่เด็ก ๆ ไม่ชอบไปไหน คงเพราะไม่ได้เตรียมชุดออกบ้านไปด้วย
+ ปิดเทอมมีเวลาเกือบ 3 เดือน คือ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ตอนนี้วางแผนกันว่า 9 -31 มีนาคม จะไปเรียนพิเศษช่วง Summer ช่วงบ่ายไป เรียนคณิต-อังกฤษกับครูยอด ส่วนช่วงเช้าไปเรียนชีววิทยา เนื้อหา ม.4 เทอม 1 แบบ lock เวลา ที่โรงเรียนกวดวิชาเคมีอาจารย์อุ๊ ส่วนแผนช่วงเมษา น่าจะไปเรียน คณิต กับ ฟิสิกส์ กับอาจารย์อุ๊อีก แต่รอดูผลประเมินของเด็ก ๆ ว่าชอบหรือไม่อย่างไรก่อน หนังสือของเด็ก ๆ ที่ดี ๆ เยอะเลยอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก็มีประเด็นน่าสนใจ เช่น ภาพแสดงระบบของกระบวนการทางเทคโนโลยี ในหน้า 104 ของ ม.3 เป็นต้น
150. 2558-02-15 วันที่ 3 ก.พ.58 เด็ก ๆ ดีใจกันยกใหญ่ เพราะพีพี สอบเข้าม.4 บุญวาทย์ ได้ที่ 40 จาก 695 คน ส่วนน้องหยาได้ที่ 87 สรุปว่าทั้งคู่ได้เรียนสายวิทย์-คณิตที่บ.ว. แต่จะอยู่ห้องเดียวกันรึเปล่าต้องลุ้น ว่าใน 87 คนมีย้ายไปห้องวิทย์ กับห้องภาษากันเยอะหรือไม่ ผลสอบของพีพีคือ GPAX=3.93 GPAX150=147.38 คณิต70=42 วิทย์70=43 อังกฤษ70=36.40 ไทย70=42 สังคม70=32 รวม500=342.78 ผลสอบของพีพีคือ GPAX=3.74 GPAX150=140.25 คณิต70=31.50 วิทย์70=40 อังกฤษ70=36.4 ไทย70=43.75 สังคม70=36 รวม500=327.90 ก่อนการประกาศผล เด็ก ๆ ก็บ่นกันว่าข้อสอบยากมาก ทำไม่ทัน ก็คุยกันว่าสงสัยเด็ก ๆ ไหว้พระไว้เวอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงช่วยเกื้อหนุน เพราะที่บ้านสอนเรื่องพรสวรรค์ กับพรแสวง กับโชค
เมื่อคืนวันวาเรนไทน์ แม่ตุ๊กไม่สบายตั้งแต่ช่วงกลางวัน สงสัยว่ากรดไหลย้อน พอ 3 ทุ่มก็จะไปโรงพยายาล แต่ก่อนจะออกบ้านเป็นลมไป 3 ครั้งแบบไม่รู้สติ ไปอยู่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศูนย์ สามทุ่มครึ่ง แล้วหมอตรวจเลือด ปล่อยกลับถึงบ้านเที่ยวคืนครึ่ง เช้าวันต่อมาก็มีอาการปกติ หมอสงสัยเรื่องเกลือแร่ในเลือดน้อยทำให้เป็นลม แต่ตรวจแล้วทุกอย่างก็ปกติ เพราะตอนไปถึงโรงพยาบาลก็ดีขึ้นมาก ก่อนขึ้นเตียงเข้าห้อง icu
149. 2558-01-29 ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนไกล เด็ก ๆ อยู่บ้านอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 ฝนดาวก็เริ่มเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์กับครูอุ๊ เพราะเหลือเวลาจากนี้ไปไม่ถึง 2 ปีก็จะสอบโควตา ม.ช. แล้ว น้องแฝดสองเข้า ม.4 บ.ว.เมื่อ 26 มกราคมที่ผ่านมา ก็บ่นกันว่าคณิตศาสตร์ยากมาก มี 40 ข้อ ได้ทำราว 20 ข้อ สงสัยต้องดูผลสอบที่จะประกาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ว่าจะได้เรียน บ.ว.หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องสอบแข่งกันภายนอก เหมือนพี่รีมเมื่อปีที่ผ่านมา ช่วงนี้ผ่านในเดือนมกราคมติวกับครูประเสริฐอย่างเข้มเลย บางวัน เรียน 2 รอบ คือ 16.30 - 18.30 แล้วไปเรียนต่อ 18.45 - 20.45น. ก็เป็นการเรียนพิเศษที่หนักที่สุดของเด็ก ๆ จนถึง ม.3 เสาร์ที่ 31 มกราคมนี้ก็จะมีสอบ o-net (การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) อีก เผื่อต้องใช้เป็นคะแนนยื่นประกอบการสอบเข้า ม.4 ในอนาคต ก็เตรียมสอบกันดึก ๆ ดื่น ๆ เหมือนเดิม
ก่อนขึ้นปีใหม่ แม่ตุ๊กก็ไปไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชง ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปนอนบ้านผึ้งเพราะย่าลัดดาไปนอนบ้านปู่ตี แต่ไปนอนหลังจากนั้น แล้วผมหาเวลาไปเดินดอยฮางออกกำลังกาย และเก็บคลิ๊ปได้อีกหนึ่งคลิ๊ป วันที่ 2 มกราคม ก็พากันไปถวายสังฆทานที่วัดสันตินิคม ต.ใหม่พัฒนา ไปกันแต่เช้า รอกันจนเที่ยงเลย สำหรับอาการของย่าลัดดาดีขึ้นมาก แข็งแรงขึ้นหลังไปพักฟื้นบ้านปู่ตี พอกลับมาก็ไปเที่ยวหาทุกวันเสาร์ บางวันก็โทรไปถามสารทุกข์สุกดิบบ้าง ล่าสุดก็เห็นว่าแอบไปเที่ยวในเมืองคนเดียว ซื้อกระเป๋าสตางค์ของ marwell มาฝากให้เปลี่ยนของเก่า แสดงว่าเดินเหิรได้ดีขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าไม่ค่อยมีแรง คงดูทีวีกลางคืน แล้วนอนกลางวันมากไป ถ้าเดินออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็น่าจะทำให้แข็งแรง กินอาหารเสริม เพื่อเสริมอาหารหลักก็น่าจะดีขึ้น แล้ววันที่ 25 มกราคม ก็ไปร่วมกิจกรรมเนชั่นชวนปั่น เหนื่อยมากเพราะไม่เคยปั่น ปล่อยให้แม่ตุ๊กดูแลลูก ๆ พาพี่รีมไปเรียนพิเศษ
148. 2557-12-19 เข้าภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นมา เด็ก ๆ เรียนพิเศษกันหนักพอควร น่าจะหนักที่สุดตั้งแต่เรียนมา แต่ก็ไม่ถึงกับทุกวัน ยังมีเวลาว่างให้หายใจหายคอกันบ้าง เด็กแฝดเรียนคณิตกับครูประเสริฐในวันอังคาร กับศุกร์ ส่วนพุธเรียนวิทย์กับครูประจวบ ส่วนวันเสาร์บ่ายเรียนอังกฤษกับครู พอจะสอบเข้าม.4 มีติวกับครูประเสริญถึงสามทุ่ม 8 วัน พี่รีมเรียนเคมีกับครูเบญวันจันทร์กับพฤหัสบดี วันอังคารเรียนอังกฤษกับครูอนันท์ แล้ววันศุกร์กับอาทิตย์เช้าเรียนฟิสิกส์กับครูอาทิตย์ ส่วนวันเสาร์เช้า กับอาทิตย์สาย ๆ เรียนกับครูยอด พ่อกับแม่ผลัดกันไปส่ง แล้วก็ต้องรอ เพราะเรียนต่อเนื่อง มีเวลาไม่มากพอจะกลับบ้าน
ช่วงนี้ย่าลัดดา กับตาจงสุขภาพไม่เหมือนเดิม ย่าลัดดาล้มเจ็บแขนไม่ยอมอาบน้ำ กลัวแผลเปียกน้ำ กล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยแข็งแรง ไปอยู่กับปู่ตีได้ 2 วัน มีแผนว่าจะอยู่ไปสักเดือนให้แข็งแรงขึ้น เพราะกลางคืนไม่ค่อยนอนหลับ สงสัยเป็นโรคเครียด ปู่ตีให้กินยาสีฟ้า หลับถึงเช้าเลย ส่วนตาจงมีอุบัติเหตุเจ็บตาช่วงต้นพฤศจิกายน หมอบอกมีความดัน และตั้งใจจะเลิกเหล้าเด็ดขาด ไปเที่ยวบ้านปู่ตีมา เห็นว่าเล็กท้องแล้วอีกหน่อยปู่ตีก็จะมีหลานน้อยแล้ว วันมะรืน 21 ธ.ค. จะไปงาน christmas ที่โบสถ์ จัดโดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และชาวโบสถ์แบพตีส เป็นอีกครั้งที่เด็ก ๆ จะได้ไปร่วมงานลักษณะนี้
147. 2557-10-19 ปิดเทอมเล็กภาค 1 ปีนี้ไม่ได้ไปนอนบ้านย่าลัดดา ให้เด็ก ๆ อ่านหนังสือเตรียมสอบ พีพี มาหยา ไปติวสอบ 7 วันกับครูมิตร วิชาสังคม ภาษาไทย ช่วงนี้เด็ก ๆ ติดนิยาย กับการ์ตูน แต่คุยกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอีก 2 เดือนจะไม่อ่านอีก เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 บุญวาทย์ ไม่อยากให้ต้องไปสอบรอบสองอีก พรุ่งนี้ก็จะเปิดเรียนภาคเรียนที่สองของเด็ก ๆ แล้ว
เมื่อวันศุกร์พีพี มาหยา ลงเรียนวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี สำหรับ ม.3 วิชาละ 1 หน่วยกิต คือ ว20211 วิชาการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ กับ ส23242 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ส่วนฝนดาวลงเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชา ก30926 Amazing English มีวิชาละ 0.5 หน่วยกิต แล้ววันศุกร์ที่ 19 ต.ค.57 ทั้งพีพี และมาหยา ก็ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านปู่ตี เตรียมตัว en สะท้านตอน ม.6 ในฐานะคนแม่เมาะ ก่อนปิดภาคเรียน ครูของมายาวี โทรมาสัมภาษณ์คุณแม่ ถือเป็นการเยี่ยมบ้าน เพราะที่บ้านไม่มีใครอยู่ตอนกลางวัน
146. 2557-09-30 ตั้งแต่ central plaza lampang เปิดก็มีบุฟเฟ่ต์สุกี้หัว 3 ร้อยกว่าบาทแล้ว คือ shabushi วันเสาร์ที่ 27 ก.ย.57 ได้ฤกษ์ ย่าลัดดาชวนไปเลี้ยง ไปกัน 6 คน ได้ pro มา 4 จ่าย 3 เท่ากับลดไป 1 คน จ่ายไป 5 คน ในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 ของฝนดาวช่วง ม.4 นี่ก็วางแผนจะย้ายทะเบียนบ้านของพีพีไปอยู่บ้านปู่ตี จะได้สิทธิ์สอบโควตาประจำอำเภอแม่เมาะ คงต้องลุ่นว่าเมื่อถึงเวลาพีพีจะสอบได้หรือไม่ ช่วงปิดภาคเรียนนี้ยังไม่มีแผนไปเรียนพิเศษที่ไหน แต่มีกำหนดให้เด็ก ๆ ได้ทำข้อสอบในคู่มือสอบถึง 12.00น. ทุกวัน แล้วตอนเย็นก็มาสรุปงานกัน ผ่านมา 2 วันแล้ว ก็ถือว่าก้าวหน้าและรับผิดชอบกันดี ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดของฝนดาวแล้ว เพราะ 2 วันนี้ก็ยังไปสอบอยู่ พรุ่งนี้วันพุธแรกที่ไม่ต้องไปรับลูก ๆ คงกลับบ้านเร็ว ถ้ามีโอกาสก็ว่าจะไปเดินคลองถมที่น้ำโท้ง เป็นการออกกำลังกาย เคยไปเดินเมื่อเดือนก่อนแล้วรู้สึกดี ปลายปีจะสอบเข้า ม.4 ของพีพี กับมาหยา ก็คงเริ่มเตรียมตัวกับคู่มือสอบกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย
เสาร์ที่ผ่านมา กลับไปบ้านไหล่หิน เตรียมเตียงเด็กให้กับปู่สุพนน์ เพราะมีลูกวัย 2 เดือน เตียงนี้ใช้มากันหลายรุ่น ตั้งแต่น้องแชมป์ของปู่น้อย ฝนดาวกับปุยฝ้ายของปู่บูรณ์ และเด็กทั้ง 3 ของบ้านนี้ ดีใจที่สืบทอด และได้ใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อ ๆ ไป ไม่แน่นะว่าหลานของผมอาจได้ใช้บริการเตียงเด็กตกทอดอีก อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เห็นเด็ก ๆ บอกว่าพีพีสอบคณิตได้ 26 จาก 30 และมาหยาได้ 18 ยังอยู่ในบอร์ดประกาศผลสอบชั้น ม.3 ของโรงเรียน ก็ยินดีกับเด็ก ๆ ด้วย เพราะที่โรงเรียนมีการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กด้วยการสอบ หากสอบผ่านก็จะมีการติดชื่อที่บอร์ดของโรงเรียน
145. 2557-08-04 วันนี้ครูของพีพี มาเยี่ยมบ้าน พร้อมเพื่อน ๆ อีก 3 คน ออกโรงเรียนตั้งแต่ 4 โมง คุณครูพรรณี อุ่นศรีเพ็ง เป็นครูประจำชั้นม.3/1 ต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ครูอีกท่านของพีพีชื่อ ครูสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์ เหมือนครูเรณู ตั้งตระกูล ของฝนดาว ที่มาเยี่ยมบ้านเมื่อปีที่แล้ว ส่วนครูชลัณรัศม์ ต้นกล ก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคนอื่น ไม่ได้มาบ้านฝนดาว ส่วนปีนี้ครูมาหยาที่น่าจะมาเยี่ยมบ้าน แต่ยังไม่มาคือ ครูผกามาส มณีวรรณ และครูอิสระ
ภาคเรียนที่ 1/2557 การเรียนพิเศษของเด็ก ๆ เปลี่ยนไป โดยเลือกเรียนเฉพาะวิชา แทนการเรียนหลายวิชาในที่เดียว คู่แฝดเรียนคณิตศาสตร์วันอังคารกับศุกร์ แล้วเสาร์เรียนอังกฤษ อาทิตย์เรียนไทย ส่วนฝนดาวเรียนเคมีครูเบญจันทร์กับพฤหัสบดี ส่วนอังคารเรียนอังกฤษ แล้ววันพุธก็ไม่มีเรียน ปีนี้ที่บ้านเริ่มหาคลิ๊ปติวของคุณครูมาให้เด็กเรียนด้วยตนเอง อาทิ ครูกอล์ฟสอนอังกฤษ แบบเป็นชุด ซึ่งหาได้จากการ download
144. 2557-05-13 ตอนนี้สรุปได้ว่าฝนดาวเรียนสายวิทย์ เพราะสอบรอบทั่วไปแล้วติดอันดับที่ 34 จาก 40 คน ครั้งนี้ไปติวเข้มที่อัจฉริยะวิทย์ ทำให้ความรู้แน่นขึ้น และได้เตรียมตัวอย่างจริงจัง ช่วงเมษายน ทั้ง 3 คนก็เข้า course summer ที่โรงเรียน ตกเย็นก็ไปรับที่ร้านหนังสือดวงกมล เด็กไม่ค่อยบ่น เพราะชอบไปหมกตัวที่ชั้นหนังสือนิยายวัยรุ่น ตอนนี้ฝนดาวติดเหล็กดัดครอบฟันแล้ว ส่วนน้องหนูรอขลิบลิ้นก่อนแล้วค่อยใส่เหล็กดัด ทั้งสองไปทำฟันที่ร้านฉัตรชัยทันตกรรมอยู่แถวมัธยมวิทยา ช่วงปิดเทอมนี้เด็ก ๆ อ่านหนังสือนิทานของ se-ed และให้สรุปมาคนละหน้า ก็ได้กันหลายเรื่อง เป็นการฝึกทั้งอ่าน เขียนสรุปความไปพร้อมกัน เมื่อวานฝนดาวไปหาหมอประธานเจาะกุ้งยิงที่สุกเต็มที่ หลังจากเป็นกุ้งยิงมานับเดือน
ปีนี้ ไปนำเสนอผลงานที่ โรงแรมอังสนาลากูน่า ภูเก็ต 7 - 10 พ.ค.57 พาครอบครัวไปด้วย มีเรื่องเล่ามากมายเป็นบทเรียนสำหรับนักเดินทาง เราพักที่ the belle resort 3 คืน และเช่ารถ vios ป้ายแดง 3 วันเศษ มีเรื่องที่จะแบ่งปันคือ ขึ้นเครื่อง ลงเครื่อง เช่ารถ ที่พัก แหลมพรหมเทพ ทานข้าว หาดบางเทา sizzler เกาะพีพี bannzaan จังซีลอน thaihua ครัวคุณน้อย supercheap และสะพานสารสิน
143. 2557-03-15 ฝนดาวอาจได้เรียนสายศิลป์-คำนวณ ที่บุญวาทย์ หรือสายวิทย์ที่กัลยาณีก็ต้องลุ้นกัน แต่หลังสอบเสร็จ ไปไหว้ทำบุญวันเกิดภรรยาที่วัดสันตินิคม และไปทานไข่น้ำแร่ แล้วตกเย็นก็ไปทานข้าว และค้างคืนบ้านย่าลัดดาตั้งแต่คืนที่ 9 มี.ค - คืนที่ 12 มี.ค. เพราะวันที่ 15 ไปรับสมุดพกที่บุญวาทย์ ผลสอบก็เป็นที่น่าพอใจของคุณแม่ ฝนดาว 3.32 ที่ 17 พีรยา 3.94 ที่ 16 มายาวี 3.81 ที่ 3 ก็คุยกันว่า central เปิดมาหลายปี ว่าจะไปฉลองสักครั้งกับบุฟเฟ่ต์สุกี้ เพราะไม่เคยไปกันเลย เสียดายตัง
142. 2556-12-07 ปิดภาคเรียนเทอมแรก 2556 พาเด็ก ๆ เราไปดอยอินทนนท์ แวะน้ำตกที่สวยที่สุดมาด้วย ขาลงพบว่าน้ำมันเครื่องแห้ง เครื่องร้อน จึงแวะป้ำน้ำมัน ก่อนเข้าโรงแรมที่จองผ่าน agoda แล้วก็ไปทานข้าวเย็นที่ห้าง Promenada ในเชียงใหม่ วันรุ่งขึ้นก็ไปเยี่ยม พี่แอม พี่บาส แสดงความยินดีมีตัวเล็กชื่อ chopper น่ารักน่าชังมาก จากนั้นในวันคล้ายวันเกิดของเด็ก ๆ ปีนี้ พาไปนอนบ้านคุณย่า ทานมื้อเย็นที่เฮือนงิ้วแดง แล้วกลับมาซื้อเค้กของเซเวนเซ่น ทานกันหลายวัน สำหรับผมรู้สึกว่าเค้กไอติมเย็นมากจนประสาทรับรสหวานลดลง วันพ่อไม่ได้บริจาคโลหิตตามแผน เพราะพาเด็กไปเที่ยว Central festival เชียงใหม่ ระหว่างทางลงดอยขุนตาลใกล้กาดแม่ทาแวะฟาร์มสวย Delizia garden สไตล์ยุโรปมีเมลอนญี่ปุ่นด้วย เพราะอากาศเย็นแม้เป็นตอนเที่ยงก็รู้สึกดี เก็บภาพสวยกับสวนผักกางมุ้งได้หลายใบ ที่ห้างทานข้าวสายหน่อยที่ชั้น 4 แต่ก่อนนั่งพบว่ารองเท้าใหม่ที่พื้นนูนขาด ต้องเดินกลับไปเอาของเก่าที่รถ เห็นมีสเก็ตน้ำแข็งจาก food park ในชั้น 3 ก็ไม่ได้ใช้บริการ เห็นว่าคน 200 บาท ขากลับแวะบึงขุนตาน เข้าไปเขาบอกว่าปิดปรับปรุง ต้องเข้าเกาะคาแวะร้านริมวังที่ปรับปรุงใหม่ ราคาก็ปรับใหม่ สมัยนี้มี่ไหนก็แพงยกเว้นปลูกผักทานเองที่บ้าน ก่อนกลับเอาสตอเบอรี่กับส้มสายน้ำผึ้ง ไปฝากคุณย่าก่อนกลับบ้านกล้วยไม้
141. 2556-10-01 สอบวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 คือ ศุกร์ที่ 20 ก.ย.56 แล้วก็ไปค้างที่บ้านย่าลัดดาวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย.56 เพราะเตรียมก๋วยฉลากวันศุกร์ ให้ตาไปวัดไหล่หินหลวง แม่ตุ๊กเขียนชื่อในใบลาน สงสัยจะแพ้มีผื่นขึ้นหลายวัน ระหว่างอยู่บ้านย่า ทำข้าวต้มกับยำไข่ดาว มีเรื่องเล่ากันสนุก เพราะข้าวต้มซองต้องมีเทคนิคในการต้มจึงจะทานได้ ไปรับทั้งตา และหลานเย็นวันอังคารที่ 1 ต.ค.56 กลับถึงบ้านได้ข่าวดีว่า พายุหวู่ติ๊บ หรือพายุผีเสื้อ อ่อนตัวลงแล้วก่อนเข้าไทย มีกำหนดไปดูร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.56 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพิราลัย ของ พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
140. 2556-08-12 วันนี้วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม เมื่อคืนพาพีพี กับมาหยา มานอนบ้านเกาะคา ส่วนฝนดาวกับแม่ตุ๊กไปนอนบ้านไหล่หิน เย็นวานทำสุกี้ทานกัน ฝนดาวหั่นหมูชิ้นใหญ่ไปหน่อย เหนียวด้วย ย่าลัดดาบ่นติดฟัน 2 - 3 สัปดาห์ วันเข้าพรรษาก็มานอน และพาย่าลัดดาไปทานข้าวเย็นร้านดอกงิ้วแดง หลังคลองถมเกาะคา ก็เป็นร้านโลกกว้าง สบาย ๆ ระยะนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนอกจาก central plaza lampang เพราะเด็ก ๆ ติดเรียนพิเศษตอน 8.30 - 10.00 และ 15.00 - 16.30 ทั้งเสาร์-อาทิตย์ ทำให้ตอนที่คอยต้องหาที่อยู่ ซึ่งใกล้นั้นก็มีห้างต่าง ๆ ของลำปางตั้งอยู่นั่นเอง
139. 2556-04-08 ศิลปะบนปกสมุด .. วันนี้นักเรียน ม.2 และ ม.3 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปรับเงินอุดหนุน 660 บาทจากรัฐบาล และซื้อสมุดของโรงเรียน 210 บาท จากนั้นก็ไปจ่ายค่าเล่าเรียน 3,700 บาท โดยสมุดที่ได้รับมาแต่ละปีก็จะมีปกที่สวยงาม เป็นงานศิลปะจากการวาดของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี งานศิลปะมีความหลากหลายอาจใช้มือวาด ใช้ภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นความหลากหลายที่งดงาม
เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เด็ก ๆ ไปรับเงินอุดหนุนจากคุณครู และเข้าแถวซื้อสมุดจากผู้ประกอบธุรกิจโดยระบุลำดับที่ในห้องเรียน ส่วนผู้ปกครองก็จ่ายค่าเล่าเรียนโดยมีธนาคารมาตั้งโต๊ะ โดยผู้ปกครองกรอกชื่อ สกุล ห้อง ชั้น และเลขประชำตัว 5 หลัก ลงในใบนำฝากของธนาคาร ชำระเงิน แล้วรับหลักฐานเป็นสำเนาใบนำฝากของธนาคาร
พรุ่งนี้ก็จะเปิดเรียน summer ซึ่งเด็ก ๆ ก็เข้า summer กับโรงเรียนในช่วงเดือนเมษายน 2556 ปกติซัมเมอร์ก็จะเข้าค่ายกับโรงเรียน เพราะสะดวก และตรงสาย และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครูและโรงเรียน #
138. 2556-03-18 เด็ก ๆ ขอหยุดเรียนกับ ALEK ก็ตามใจ โดยคิดว่าแผนสองคือการซื้อหนังสือให้อ่านน่าจะคุยกันได้ ประกอบกับปิดภาคเรียน และจะเรียน summer กับ บ.ว. ทีแรกจะฝากผีฝากไข้ไว้กับ soundcloud แต่พบว่าจำกัดเวลาบันทึกไว้ที่ 2 ชั่วโมง จึงต้องคิดแผนใหม่กับ 4shared แทน แล้ววันนี้ก็ไปรับผลการเรียนของทั้ง 3 คนในภาคเรียนที่ 2 นี้ เกรดเฉลี่ยม.2 ของฝนดาว คือ 3.22 อันดับที่ 19 # # # # เกรดเฉลี่ยม.1 ของพีพี คือ 4.00 อันดับที่ 1 # # เกรดเฉลี่ยม.1 ของมาหยา คือ 3.68 อันดับที่ 4 # # หลังรับเกรดกันเสร็จก็พาไปส่งบ้านย่าลัดดา มีแผนว่าจะเรียนรู้ชีวิตบ้านสวนสัก 3 คืน แล้วพฤหัสบดีก็ไปรับกลับบ้าน
137. 2556-03-03 ก่อนหน้านี้ สมัยฝนดาวอยู่ ป.6 ที่อนุบาลลำปาง บอกว่าจะไปทำงานที่สวนสาธารณะ โดยให้เพื่อนถ่ายคลิ๊ปให้ แล้วเอาคลิ๊ปไปเรียนตัดต่อด้วย Windows Movie Maker ก็ทำให้ฉงนมาแล้ว ปีต่อมาพีพี มาหยา ขึ้น ป.6 ก็ไปบันทึกคลิ๊ปทำอาหารไทย โดยใช้กล้องของเพื่อนที่บ้านเพื่อน ก็ไม่ได้ถามอะไรผม แล้วปีต่อมา พีพีกับมาหยาเข้าบุญวาทย์ ม.1 ได้ไม่กี่เดือน ต้องทำคลิ๊ป โฆษณาสินค้า รอบแรกไม่พอใจ ก็มาบันทึกรอบสองจนผ่าน แล้วเมื่อวานฝนดาว ม.2 บอกว่าไปสอบพละเป็นกลุ่ม แต่ครูให้บันทึกคลิ๊ปการทำกิจกรรมไปส่ง กระโดดกันตั้งแต่ 10 โมงถึงบ่ายกว่า (ไปนั่งรอตอนเที่ยงยังเห็นกระโดดไม่เสร็จ) แล้วเอาไปส่งครูว่ากลุ่มของเขาทำกิจกรรมตามที่กำหนดแล้วนะ ใช้กล้องใครก็ไม่ทราบ เพราะไม่เห็นถามผม แสดงว่าใช้กล้องของเพื่อนในกลุ่ม แล้วก็คงเขียนลง CD ส่งคุณครูกันเอง สมัยนี้ new media เข้ามาใกล้ตัวมากจริง ๆ
136. 2556-03-02 ตรุษจีนที่ผ่านมา 10 ก.พ. ไปนอนบ้านย่าลัดดา ตื่นเช้ามาก็ไปต้มไก่ แต่หนาวมาก เด็ก ๆ นอนห้องย่า เพราะมีเตียงที่ย้ายจากบ้านไหล่หิน มาประกบเตียงคุณย่า หลังต้มไก่ก็เข้านอน เพราะย่าปุ๊มา และหนาวมาก (ยังจำได้) ไหว้เจ้าตอนเช้า และถวายปิ่นโตให้กับพระวัดน้ำผึ้งเช่นเคย จากนั้นเราก็ออกมาไหว้เจ้าที่บ้านย่าเล็กหลังเดิมเป็นปีสุดท้าย ปีต่อไปจะเป็นบ้านใหม่ เพราะมีแผนรื้อและสร้างใหม่ ได้เก็บภาพครอบครัว และภาพเก่า ๆ ไว้หลายใบ จากนั้นก็ทานข้าวร่วมกัน เป็นปีแรกที่พร้อมหน้ากับเด็ก ๆ เพราะปกติจะเป็นวันเปิดเรียน มีย่าเล็ก ย่าอีด ย่าเจียม ย่าน้อย และพี่แชมป์ ตกเย็นไปค้างบ้านแม่ย่าอีกคืน คล้ายทุกปี แล้วตื่นเช้าพาเด็กไปเรียนพิเศษกับ ALEK เช่นเคย
135. 2556-01-29 เด็ก ๆ ไปดูงานพืชสวนโลกนำ tab 10.1 ไปเก็บภาพมาได้มากโข เริ่มใช้กล้องกันเป็นแล้ว ก็อัพเข้าเฟซบุ๊คเป็นที่สะสมในบัญชีของเสื้อดำ แล้ววันอาทิตย์ 27 มกราคม 2556 ครอบครัวก็ไปเดินในกิจกรรมของโรงเรียนชื่อ "สานสัมพันธ์ ครอบครัวบุญวาทย์ 2556" สมทบทุนของโรงเรียน ผู้ปกครอง 100 บาท นักเรียน 30 บาท ไปตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงบ้าน 10 โมงกว่า
เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน คงเป็นเรื่องของเข้าอาเซียน แต่การสอบต้องไปสอบเสาร์อาทิตย์ มีกิจกรรมกับเพื่อนบ้าง ก็ได้ผมเป็นตัวหนักไปส่ง และนั่งรอ แล้วนานทีจะเป็นภรรยาไปส่ง ถ้าผมติดภารกิจอื่น
134. 2555-12-18 เริ่ม พ.ย.55 เด็ก ๆ ก็ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับ alex ทำให้เสาร์-อาทิตย์ ต้องไปส่ง 9.00 และ 16.00 วันละ 2 รอบ เดือนหนึ่งเรียนไม่เกิน 12 ครั้ง ประกอบกับปลาย 30 พ.ย.55 มี central plaza มาเปิดที่ลำปาง ผมจึงไปนั่งรอที่ร้านกาแฟ Hug you ชมแกะทุกสัปดาห์ ช่วงนี้ภรรยาเริ่มใช้ tab 10.1 หลังจากซื้อมา 1 ปี เพราะชอบฟังเสียงจาก mv เวลาเปิดในห้องน้ำ (ฆ่าเวลาเหมือนผมที่ติดมานานแล้ว) ส่วนวันที่ 6 ธ.ค.55 ช่วงเช้าภรรยาไปรับฝนดาวที่กลับจากเข้าค่ายพักแรมครั้งแรกในชีวิตที่สวนป่าทุ่งเกวียน เพราะผมติดบริการวิชาการที่บ้านดง ส่วนแฝดก็จะไปเดินทางไกลหนองกระทิงพรุ่งนี้ เห็นห่อข้าวและขนมพรั่งพร้อม และยังเตรียมซื้อของขวัญไปแลกคริสมาสต์กับเพื่อน ๆ มูลค่า 50 บาทด้วย
ภรรยาสำเร็จการศึกษา MBA ที่ ม.เนชั่น ตามโครงการให้ทุนบุคลากรแล้ว จะเข้ารับปริญญาในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 55 และซ้อมในวันที่ 20 โดยมีแผนจะรับเด็ก ๆ ไปถ่ายรูปในวันซ้อม ส่วนวันจริงคงไม่สะดวก และเป็นวันเดียวกับที่มีคำทำนายของปฏิทินมายาว่าเป็นวันสิ้นโลก การปล่อยข่าวนี้ของคนจีนทำให้มีคนถูกจับไปกว่า 400 คน เพราะเป็นการทำให้ตื่นตระหนก ก่อนหน้านี้พี่แอมแต่งงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.55 กับพี่บาสที่โรงแรมลำปางเวียงทอง ชั้น 2 มีนายอำเภอมากันหลายสิบคน เพราะพ่อบาสเป็นนายอำเภอที่นครสวรรค์ ครอบครัวของเราก็ไปทั้งงานเลี้ยงที่บ้านไหล่หิน และโรงแรม ใช้บริการโต๊จีนของแม่ประจีน เป็นวันที่โต๊ะจีนขายดีทำให้ลุ้นตัวโกร่งว่าร้านจะมาตั้งโต๊ะก่อนวันงาน เพราะร้านบอกว่าต้องแบ่งคนไปหลายงานในวันฤกษ์ดีนี้
133. 2555-10-26 ผลสอบของเด็ก ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2555 ออกแล้ว ฝนดาวได้เกรดเฉลี่ย 3.03 อันดับที่ 16 ของห้อง มาหยาได้เกรดเฉลี่ย 3.68 อันดับที่ 3 ของห้อง ส่วนพีพีได้เกรดเฉลี่ย 3.86 อันดับที่ 22 ของห้อง พรุ่งนี้แม่ตุ๊กบอกว่าจะพาลูก ๆ ไปหาที่เรียนพิเศษเฉพาะวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ผลเป็นอย่างไรคาดว่าเดือนหน้าจะมา update ครับ
132. 2555-10-18 เด็ก ๆ จะเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.55 แต่วันนี้ให้พวกเขาเขียน blog ซึ่งใช้บริการของ facebook page พบว่าง่ายกว่าบริการแนวเดียวกันคือ wordpress.com หรือ gotoknow.org หรือ blogger.com เพราะเป็นอะไรที่เด็ก ๆ คุ้นเคย แค่คลิ๊กคำว่า note แล้วก็ไหลไปตามขั้นตอน เท่านี้ก็บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ได้แล้ว ที่ย้ำ คือ ให้เลือกบันทึกร่าง ก่อนเผยแพร่เท่านั้นเอง ใน blog แรกของแต่ละคนให้เขียน 1) งานบ้านของพวกเราช่วงปิดเทอม 2) ปิดเทอม 1 ม1ของมาหยา 3) วิชาเพิ่มเติมของน้องพีพีตอน ม.1 เทอม 2 หลังจากเขียนบล็อกเสร็จก็เป็นหน้าที่ของระบบในการเชื่อมเข้า twitter ของ nationretweet แล้วเชื่อมไปยัง webpage ของ thainame.net ซึ่งพบลิงค์ที่เชื่อมไปยังบันทึกได้ทันที สำหรับเว็บไซต์นี้ได้เปิดเป็นระบบให้เด็ก ๆ สร้างข้อสอบกันเองผ่านแฟ้มประเภท csv ตอนนี้ก็ได้คนละเกือบ 2 ร้อยข้อกันแล้ว ทำกันว่าง ๆ ช่วงปิดเทอม 1 แล้วให้ฝึกทำกันเองโดยกำชับว่าต้องได้คะแนนเต็มนะ เพราะออกโจทย์กันเองก็ต้องเต็มสิ จากนี้ก็คงให้เขียน blog กันต่อเนื่องต่อไป
พีพีไปถอนฟัน สำหรับฟันที่โยก ก็ง่าย ๆ ไม่ต้องฉีดยา พบน้องแป้งร่ำด้วย ส่วนมาหยาทำเยอะหน่อย คือ ขูดหินปูนด้วย ถอนฟันด้วย อุดฟันด้วย แต่ก็ไม่เจ็บเท่าใด ทำช่วงหลังเที่ยง พอตกเย็นก็ทานข้าวได้ปกติ อีก 2 วันก็พาหลงไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ตัวก็โตขึ้นมาก และซน ต้องใช้ขาหนีบคอ จึงจะฉีดยาได้ ก็เรียบร้อยด้วยดี
131. 2555-10-09 ผมได้เปลี่ยนนโยบาย thainame.net (อีกครั้ง) จาก "โฮมเพจฟรี และสคริปต์สำหรับสร้างบริการนี้" เป็น "ศูนย์สอบออนไลน์แห่งใหม่" โดยอาศัยเด็ก ๆ 3 คน สร้างข้อสอบ 3 ชุด คือ ชุดฝนดาวตก ชุดเกาะพีพี และชุดอ่าวมาหยา ส่วนชุดที่แถมเข้าไปคือ ชุดป๊ะป๋าม๊ะม๋า งานนี้เริ่มดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ของม.1 น้องแฝด และม.2 ของพี่คนโต แทนที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เฉย ๆ ก็นำความรู้มาเรียบเรียง และเผยแพร่ในรูปของข้อสอบออนไลน์ โดยใช้การสร้างข้อสอบที่มีเด็ก ๆ เป็นกลไก และคาดว่าผมจะทิ้งไม้ปล่อยให้พวกเขาเข้าควบคุมระบบในเร็ววันนี้
ซึ่งช่วงนี้ผมใช้กระบวนการดังนี้ 1) เด็ก ๆ พิมพ์ข้อสอบใน word ในชื่อแฟ้มที่ตนถนัด 2) ทำความเข้าใจเรื่องกฎการตั้งชื่อ และรูปแบบการพิมพ์ 3) ผมเตรียมเครื่อง แก้ไขจาก test10.php มาเป็น test3.php และทดสอบ 4) ให้พวกเขาเปลี่ยนจาก word มาเป็น php โดยใช้ excel แบบ csv 5) เลือกสี และภาพประกอบชุดข้อสอบของตน 6) ตรวจทานผ่านระบบออนไลน์ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
130. 2555-07-05 พอจำได้ว่าราวปี 2540 ภรรยาไปดูงาน ผมไปส่งขึ้นรถ แต่สบโอกาสจึงขึ้นรถตามไปดูงานด้วย ตอนที่ภรรยาจะจบตรี มาเย็นวันพุธที่ 1 ส.ค.2555 ภรรยาไปดูงานที่เมืองหลวง ผมจะกระโดดขึ้นรถตามไปด้วยก็ไม่ได้ ทำให้นึกถึง พระราหุล ซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนนั้นท่านสละห่วงทางโลกแล้วออกบวช ซึ่งผมเองทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะจะขึ้นรถไปดูงานในวาระจะจบโทของภรรยาไม่ได้ เพราะมีลูก 3 คนที่ยังเล็กอยู่ที่บ้าน กับสุนัขที่ยังไม่รู้ประสาอีก 1 ตัว แล้วก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย ซื้อเสื้อผ้ามาฝากลูก และได้เสื้อแจ็คเก็ตแจกฟรีของ S/P มาฝากผม 1 ตัวด้วย
เมื่อวานวันเสาร์ที่ 4 ส.ค.2555 ไปส่งฝนดาวทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน เสร็จแล้วก็ได้บอร์ดเกี่ยวกับธงชาติ AEC ระยะนี้มีงานเกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื่อง อันที่จริงก็ไปส่งมาหลายครั้งแล้ว ที่ต้องทำงานกันวันเสาร์อาทิตย์ คงดูแลเด็ก ๆ อย่างนี้ไปอีก 5 - 6 ปี เพราะตอนที่ทุกคนเข้ามหาวิทยาลัย ก็คงไปใช้ชีวิตตามทางของแต่ละคน เห็นหลายครอบครัว พอลูกออกบ้านไปเรียนต่อตรี ก็ไม่กลับมาอีกเลย เพราะเปลี่ยนภูมิลำเนาตามหน้าที่การงาน นั่นเป็นอนาคตที่คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
129. 2555-05-13 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.55 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง จัดพิธีมอบตัว และพบปะผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โดยผู้บริหาร 5 ท่าน อธิบายเชิงนโยบายโดย ผอ.เบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ตามด้วยวิชาการ การเงิน กิจกรรม และบริหารทั่วไป ท่านจะเกษียณเดือนกันยายน 2555 แล้ว มีนักเรียนประมาณ 650 คน เตรียมเก้าอีไว้ 900 ตัว ไม่พอครับ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐอีก 2,700 บาท โดยโอนตังผ่านธนาคาร แล้วนำหลักฐานมาแสดง ท่านรองผอ.ชี้แจงเรื่องซีดีเพลงใหม่ของโรงเรียน แผ่นละ 100 บาท มีเพลง มาร์ชสุดดีบุญวาทย์ :: จุดไฟแห่งฝัน :: มาร์ชศักดิ์ศรีบุญวาทย์ :: บุญวาทย์เอ๋ย :: ลูกพ่อเจ้าบุญวาทย์ :: บุญวาทย์ก้าวหน้า :: ไหว้สาบารมีพ่อเจ้า :: ลูกพ่อขอเป็นคนดี :: เส้นทางชีวิต :: เพื่อนเอ๋ย .. เราเคยรักกัน :: ฟ้อนปูจาไหว้สาพ่อเจ้าบุญวาทย์ :: บุญวาทย์รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน วันรุ่งขึ้น ฝนดาว ก็เข้าเว็บ bwc.ac.th เพื่อเข้าไปลงวิชาเลือกเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2555 ที่ http://58.137.128.196/register55/index.php ของ ม.2 มีให้เลือกกว่า 153 รายการ และต้องเลือกให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์ (วิชาละประมาณ 2 คาบ)เช่น กระบี่ กรีฑา การเข้าใจแผนที่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การจัดสวนถาด การดำเนินงานร้านขายปลีก การบัญชีครอบครัว การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ การปลูกพืชผักทั่วไป 2 การปลูกพืชไร้ดิน 2 การปลูกพืชสมุนไพร 2 การผสมดินปลูก การพิมพ์สร้างสรรค์ การวาดภาพตัวละคร การออกแบบตัวอักษร การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อชีวิตประจำวัน เขียนแบบ 1 การโปรแกรมเบื้องต้น การพัฒนาเว็บเพจ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชั้น องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานบัญชีกิจการบริการ งานใบตอง งานพิมพ์ดีดภาษาไทย ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างปะยางรถยนต์และรถจักร์ยานยนต์ ตุ๊กตาแสนสวย นิทานพื้นบ้าน เปตอง ผ้ามัดย้อม พันธุกรรมและการอยู่รอด ฟุตบอล ภาษาฝรั่งเศษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด มวยไทย วาดเส้นสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ศิลปะป้องกันตัว สารเคมีในชีวิตประจำวัน สีน้ำแสนสนุก สีไม้กระดาษสา เสริมทักษะภาษาไทย หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ออกแบบเบื้องต้น อาเซียนศึกษา อาหารไทย (นี่เป็นรายวิชาของ ม.2 จริง ๆ ครับ เทอมแรกเคยเลือกคณิตเพิ่มเติม กับอังกฤษเพิ่มเติม ผลออกมาชุดเกรด พอเทอมต่อมาก็เลยเลือกวิชาปลูกผัก กับปลูกพืชไร้ดิน ใน ม.2 เลือกอาเซียนศึกษา กับวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา:)
128. 2555-05-05 วันนี้มีเหตุการณ์น่าสนใจ 4 อย่าง เริ่มจากวันนี้ฝาแฝดสอบเข้าโรงเรียนบุญวาทย์ เห็นบ่นว่าคณิตยาก แต่วิชาอื่นพอทำได้ เป็นการสอบพร้อมกับหลายโรงเรียนในประเทศไทย วันนี้เป็นวันฉัตรมงคล ทำให้วันจันทร์ที่จะถึงเป็นวันหยุดชดเชย วันนี้เป็นวันที่ 5 เดือน 5 ปี 55 และเป็นวันเสาร์ 5 วันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จะเกิดปรากฏการณ์ "ซุปเปอร์มูน" (Super Moon) หรือปรากฏการณ์ที่พระจันทร์เคลื่อนตัวเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี ทำให้พระจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ในวันที่ 5 พ.ค. นี้ เวลาประมาณ 23:35 น. ตามเวลาของแถบอเมริกา ซึ่งจะตรงกับวันที่ 6 พ.ค.55 ของแถบยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย แต่ที่บ้านผมฟ้าปิด และฝนตก
ช่วงเย็นของวันที่ 7 พ.ค.55 บว.ประกาศผลสอบ ม.1 สรุปว่าพีพีติดที่ 26 และมาหยาติดที่ 218 ในรายชื่อประเภทนักเรียนทั่วไป ส่วนรายชื่อทั้ง 3 ผม up เข้า scribd.com และเผยแพร่ผ่าน lampang.net
กำลังเคลียร์ handy drive ของคุณแม่ ก็พบงานของพีพีทำ powerpoint เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เห็นว่าเป็นงานกลุ่ม คงทำกับเพื่อน 2 คน โดยพีพีรับนำมา print แล้วก็คงให้คุณแม่ นำไป print กับเครื่องพิมพ์ของเราที่ยกไปใช้ที่ทำงาน เพราะช่วงหนึ่งที่ผมนำเครื่องพิมพ์ที่บ้านไปใช้ สำหรับการจัดเก็บแฟ้มนี้ ก็คิดว่า social media ที่น่าจะประยุกต์ใช้ได้ จึงเก็บไว้ที่ scribd.com กับ 4shared.com
127. 2555-03-10 ย่าศรีวัน อายุ 80 ปี จัดงานวันเกิด หลังป่วยหนักครั้งแรก (เพราะท่านไม่เคยป่วยหนัก) เชิญเพื่อนและญาตพี่น้องไปร่วมงานที่ ภัตตาคาร north seafood ตรงข้ามโรงเรียนประชาวิทย์ เลี้ยงโต๊ะจีนประมาณ 85 ที่ มีเต้าหู้ทอด ผัดเปรียวหวานปลาทอด สลัดกุ้งชุบแป้งทอด ผัดตะกูลถั่ว ต้มยำทะเล ปลาทับทิมนึ่งมะนาว กะเพาะปลา ข้าวผัด และผลไม้
คุณย่ามีลูก 5 คน อาเล็ก อากุหลาบแดง อาพวงชมพู อาพวงแสด และพี่โอ แล้วมีพิธีมอบแหวน ให้กับลูก ๆ ซึ่งลูกของคุณย่า ออกมาเปิดเผยความในใจอย่างน่าประทับใจ เพราะคุณย่าเป็นช่างตัดเสื้อ และเลี้ยงลูกจนได้ดีทุกคน .. จากนั้นก็ร้องเพลง happy birthday เป่าเค้กวันเกิด ส้ม กับเค็กมะพร้าว แล้วจับฉลากแจก lotto ต่อด้วยร้องคาราโอเกะอีกครู่หนึ่ง .. ผม ย่าลัดดา และลูก ๆ ไปร่วมงานในฐานะเครือญาติ ทราบจากอาตุ๊กตา ที่เป็นลูกของย่าศรี และผมได้พบกับย่าศรีบุศ สามสาวใหญ่ของตะกูลเรา .. เสร็จกิจกรรมประมาณ 15.00 น. .. คาดว่าสงกรานต์ปีหน้าจะไปดำหัวคุณย่าทั้ง 3 เช่นเดียวกับทุกปี #
126. 2555-03-01 พรุ่งนี้ก็จะปิดภาคเรียน ป.6 แล้วปีหน้าก็จะย้ายโรงเรียนของแฝดแล้ว ก็คาดว่าจะตามฝนดาวไป โดยสอบเข้าบ.ว. วันนี้ได้รับไปรษณียบัตรของ พีพี กับมาหยา จากดิวดรอบ เป็นผลสอบ ป.6 เดือน ก.พ.55 พีพีได้ที่ 32 จาก 488 (math27,sci31,soc30,thai28:40) มาหยาได้ที่ 63 จาก 488 (math24,sci28,soc26,thai30:40) ก็เป็นคะแนนที่ไม่ต่างจากช่วงเรียนพิเศษก่อนปีใหม่
แม่ตุ๊กไปหาหมอเนื่องจากหน้ามืดเป็นลม อีกวันก็รู้สึกไม่ดี แต่หมอโรงพยาบาลศูนย์ฯ ตรวจเลือดและคลื่นหัวใจ ก็บอกว่าสงสัยไฟฟ้าวิ่งเข้าหัวใจชั่วขณะ พักผ่อนมาก ๆ และออกกำลังกายก็จะดีขึ้น หลังจากพบหมอก็สบายใจแล้วก็ไม่มีอาการอีก สงสัยจะเข้าวัยทองซะละมัง ส่วนหนังสือบริจาคร่างกายได้มาแล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าอย่างไร สงสัยจะลืมซะละมัง เดือนนี้เป็นเดือนเกิดแม่ตุ๊กพอดี ไปวันเกิดร้านไหนดีนะ สงสัยไป pizza อีกแน่ ๆ เลย ชอบตรง ซื้อ 1 แถม 1 นี่หละ
125. 2555-02-10 ผลสอบเรียนพิเศษประจำเดือน (จ-ศ) ที่โรงเรียน น้องพี สอบได้คะแนน 46 จาก 50 จากการสอบ ส่วนมาหยาได้ 33 คะแนน วันนี้ฝนดาวบอกว่าเก็บโทรศัพท์ นาฬิกาได้ ก็เอาไปคืนที่คุณครู วันรุ่งขึ้นพี่ก็ซื้อขนม Lay มาให้ 5 ถุงเป็นการขอบคุณ แต่มีตัวแทนเพื่อนออกไป เพราะวันนั้นไปรอรับเสื้อที่ฝากรีดถึง 8 โมงเศษ ไปโรงเรียนสายจึงไม่ได้ออกไปรับรางวัลเด็กดีพร้อมเพื่อน ส่วนเดือนก่อนมาหยาเป็นตัวแทนเพื่อนออกไปอธิบายเรื่องธนาคารโรงเรียน และรำไทยต่อหน้ากรรมการประเมิน ของ สมศ. ซึ่งมีทั้งระดับภาค และประจำปี เป็นงานใหญ่ที่ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญ
124. 2554-12-31 ภาคเรียนที่ 2/54 ครูม.1 ของฝนดาว คือ ครูชัยศิริ ช่างสกล ครูป.6 ของพีรยา คือ ครูบุญทิวา เวียงชัย มาแทน ครูทองพูล ศรีนวลไชยที่เกษียณอายุราชการ ของมายาวี คือ ครูธัญสุตา ทาฟู ปีนี้เด็ก ๆ ไปดูทัศนศึกษาที่งานราชพฤกษ์ 2011 เหมือนกัน ฝนดาวไป 16 ธ.ค.54 แต่แฝดไป 30 ธ.ค.54 และครัวหลังบ้านสร้างเสร็จให้เราเข้าไปทำครัวได้วันที่ 31 ธ.ค.54 เป็นมือแรกของครัว และมื้อสุดท้ายของปี เสมือนเลี้ยงขอบคุณย่าลัดดาที่มาช่วยดูแลระหว่างมีช่างมาทำครัวใช้เวลากว่า 3 สัปดาห์ (ช่างเขารับหลายงาน)
ครอบครัวรุจจนพันธุ์มีเรื่องให้เสียใจ คือ ปู่วัลลภจากพวกเราไปด้วยโรคมะเร็งตับ ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2554 แล้วนำศพมาทำพิธีที่วัดคะตึกเชียงมั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 21 - 25 ธ.ค.54 โดยฌาปนกิจที่สุสานไตรลักษณ์ แล้วไปลอยอังคารที่เขื่อนกิ่วลม วันที่ 26 ธ.ค.54 ครอบครัวของเราส่ง ย่าลัดดา กับผมไปร่วมพิธีลอยอังคาร บริเวณเกาะชวนฝัน ปูวัลลภเกิด 14 มกราคม 2485 ส่วนปู่สอาดเกิด 26 มิถุนายน 2481 ห่างกันประมาณ 4 ปีครึ่ง แต่ปู่สอาดเสียตอนอายุ 58 ปี ส่วนปู่วัลลภเสียตอนอายุ 69 ปี http://www.youtube.com/watch?v=LxuvVOColCs
123. 2554-11-26 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ฝนดาวเรียนพิเศษทุกวัน แต่แฝดหยุดวันอาทิตย์เพราะติดเรื่องกิจกรรมที่บ้าน คาดว่าเดือนหน้าคงได้เริ่มเรียน เดือนนี้เราย้ายบ้านแล้ว เป็นเดือนเกิดของเด็ก ๆ เราย้ายบ้านมาบ้านกล้วยไม้วันที่ 6 พ.ย.54 แต่โอนบ้านกับเจ้าของเดิมวันที่ 11 พ.ย.54 หลังอยู่มาหลายสัปดาห์ก็ยังเรียนรู้บ้านนี้ไม่หมดเลย หลังบ้านก็ติดต่อช่างไว้ 3 รายแต่ยังไม่ได้ติดต่อให้มาทำ
ผลสอบของเทอม 1 ทราบหมดแล้ว ฝนดาวได้ที่ 24 จาก 49 คน พีพีได้ที่ 4 จาก 46 คน ส่วนมาหยาได้ที่ 8 จาก 48 คน เป็นช่วงย้ายบ้าน และปรับตัว ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกันที่บ้าน ที่บ้านใหม่มีที่อ่านหนังสือเป็นส่วนตัวกันทุกคน แต่ยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นระบบเท่านั้นเอง
122. 2554-10-12 ปิดภาคเรียนที่ 1 แล้ว แต่วันที่ 6 ต.ต พีพีไปแข่งทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งกับอีก 4 โรงเรียน ผลคือได้ที่สอง แล้ววันที่ 9 ต.ค. เราก็ไปดูบ้านใหม่ ที่เพื่อนบ้านถามแลกกับบ้านอัศวิน สรุปว่าวันที่ 9 พ.ย.จะไปโอนบ้านกัน บ้านใหม่ของเราคือบ้านกล้วยไม้ ภาคเรียนนี้พีพีได้รางวัลคะแนนสูงสุดตอนเย็น หรือเสาร์อาทิตย์ รวม 3 ครั้ง ส่วนโครงงานวิทย์ที่ได้ไอเดียจากผมเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแผงโซล่าเซล ได้อันดับ 3 จากโครงงานวิทย์ 15 โครงงาน สำหรับงานตัดต่อวิดีโอของกลุ่มมาหยาถ่ายทำเรื่องสปาเก็ตตี้หมู ส่วนกลุ่มพีพีก็ทำไก่ทอดสมุนไพร และน้ำมะนาว
121. 2554-08-05 วันนี้เจ็บคอ อักเสบ จนมีผลต่อสมอง ทำให้มือไม้ช้า เป็นรุนแรงครั้งแรก พอรับยาแก้อักเสบก็ดีขึ้น และหยุดงานพักผ่านอยู่บ้าน .. ช่วงนี้รู้สึกค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของลูกสูงมาก ฝนดาวเรียนวันเสาร์ที่อัจฉริยวิทย์ และตอนเย็นก็เรียนถึงทุ่มที่ณัฐอร ส่วนพีพี มาหยาเรียนตอนเย็นที่โรงเรียนเลิกห้าโมง ส่วนวันเสาร์ไปเรียนทโรงเรียน ทีแรกว่าจะให้เรียนเพิ่มวันอาทิตย์ ก็ยังไม่สะดวก เพราะคุณแม่ก็มาเรียนโท MBA การจัดการเรื่องเวลาในวันเสาร์อาทิตย์ จึงเป็นแบบเฉพาะหน้า .. เดือนมิถุนายน 2554 พีพี ได้รางวัลจากครู 100 บาท 2 ซอง คือ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด โครงการฝากลูกไว้กับครูประจำเดือน มิถุนายน 2554 และ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำห้อง โครงการเป็นเลิศทางวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2554 .. พีพี มาหยา ไปเรียนวันเสาร์ก็มักไปว่ายน้ำที่สระของโรงเรียน เพราะเปิดเป็นปีแรกที่เปิดบริการ และเป็นปีสุดท้ายของแฝดกับโรงเรียนนี้ เรื่องอันตรายไม่กังวล เพราะสระตื้นมาก ผู้ใหญ่คงไม่สะดวก ก็โรงเรียนนี้เขาสอนถึง ป.6 ความลึกของสระจึงไม่จำเป็น
120. 2554-06-24 อุทาน ให้ตายสิโรบิ้น เพราะดูคลิ๊ปเรื่อง จากใจพ่อ youtube.com/watch?v=emklHU_DzRw DoHLA4a6qJI เป็นเรื่องราวที่พ่อชื่อ นรินทร์ เขียนอีเมลถึงลูกชื่อ นิม และมีน้องตามมาชื่อ แหนม นั่งดูกันก็นึกอะไรต่อมิอะไร .. เปิดเรียนกันแล้ว ฝนดาวเข้าเรียนบุญวาทย์ชั้น ม.1 ห้อง 6 ส่วนพีพีเรียน ป.6 ห้อง 3 ส่วนมาหยาเรียน ป.6 ห้อง 5 สำหรับคู่แฝดอาจเรียกได้ว่า รุ่นเปิดสระว่ายน้ำ เพราะสระว่ายน้ำของโรงเรียนเปิดให้ใช้บริการเป็นปีแรก แต่มีผู้ใช้บริการกันมาก เด็ก ๆ ไม่ค่อยประทับใจ คนเยอะ และไม่ลึกเท่าใดนัก
ในเดือนแรกของการเปิดเรียน เด็ก ๆ เรียนพิเศษเฉพาะวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์พักผ่าน แต่ตกเย็นพีพี กับมาหยาเลิกเรียน แล้วก็ฝากคุณครูถึงประมาณ 17.00 น. แต่ฝนดาวไปเรียนทำการบ้านกับครูณฐอรต่อจน 19.00 น. ในการสอบเพชรยอดมงกุฎ ลูก 2 คนได้ 27/40 สรุปคือไม่ได้รับการคัดเลือก เพราะสูงสุดได้ 33 คะแนน

119. 2554-04-19
ฝนดาวเรียนปรับพื้นฐานกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลังมอบตัวเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้เป็นวันแรกที่ฝนดาวขึ้นรถสองแถวกลับบ้าน ตกเย็นก็ไปตัดผมสั้นเป็นเด็กโต เพราะนักเรียนหญิงของโรงเรียนนี้จะตัดผมสั้น ส่วนมาหยาขอตัดตามพี่ มีพีพีที่ยังไม่ยอมตัด เมื่อขายผมสองหัวได้เงิน 600 บาท เพราะเป็นคนผมบาง น้ำหนักไม่ดี ทำให้ได้เงินน้อยกว่าที่เคยทราบมา
118. 2554-04-04
วันนี้ไปรับผลการเรียนของพีพี และมาหยา ครูพรพิมล กิตติพีรเดช ติดผลการเรียนไว้บนกระดานดำ ผลคือพีพีได้ที่ 1 และมาหยาได้ที่ 3 คุณครูประจำชั้นยิ้มอย่างมีไมตรี และมอบเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล แล้วกำชับว่านำใบเสร็จรับเงินมาให้คุณครูตอนเปิดภาคเรียน สรุปได้ว่าเงินของพีพีกับมาหยา รับคนละ 555 บาท รวม 1,110 บาท และจ่ายค่าสมุด 2 คนรวม 390 บาท .. ช่วงนี้เด็กฟังเสียงอ่านหนังสือ ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต งานเขียนโดย Lai Dong Jin แปลโดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ เป็นเรื่องที่สอนให้คำนึงถึงความพอเพียง และการกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
117. 2554-03-19
วันนี้ฝนดาวไปสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สอบเสร็จ 13.40น. วิชาที่ยากที่สุดเป็นวิชาคณิตศาสตร์ หลังสอบเสร็จเราก็ไปร้านหนังสือ Se-ed ที่ห้างเสรี ผมซื้อหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่แปลโดย ผศ.ยาใจ ส่วนลูกซื้อหนังสือ 2 เล่มคือ Little Match Girl และ Christmas Stories ของ Hans Christian Andersen ที่ซื้อเพราะก่อนหน้านี้ซื้อ Little Mermaid แล้วเด็ก ๆ โตพอที่จะอ่านได้ และฝึกอ่านกันมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้ง 3 เล่มคงฝึกอ่านสลับกันไปมาอีกเป็นเดือนครับ ส่วน Audio CD ใช้โปรแกรม CDEx แปลงเป็น MP3 เพื่อเปิดฟังโดยง่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
116. 2554-03-13
พาฝนดาวไปสอบ สาธิต ม.ช. วันที่ 6 ก.พ.54 แต่คืนวันที่ 5 ก.พ.54 ไปนอนค้างที่โรงแรมแถวกาดสวนแก้ว ในตอนกลางวันมีงานไม้ดอก ครอบครัวก็ไปนอนรอฝนดาวสอบที่สวนบวกหาด ผลสอบก็ตามคาดคือไม่ได้ เพราะคนเก่งเยอะมาก วันที่ 3 มี.ค.54 ฝนดาวสอบวันนี้วันสุดท้าย สัปดาห์หน้าก็มีงานปัจฉิมนิเทศ ได้ภาพถ่ายมา 3 ใบ แบบนั่ง แบบเต็มหน้า แบบทั้งชั้นประถม 6 ภาพใหญ่ รวมเพื่อนทุกคน ที่ ภาพนั่ง และ ภาพเฉพาะหน้า วันที่ 9 มี.ค.54 มีงานปัจฉิมนิเทศของฝนดาว แม่ก็ไปร่วมพิธีด้วย ซึ่งพิธีการเสร็จก่อนเที่ยงมีประธานคือ ส.ส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ผลสอบของฝนดาวในการสอบไล่ ป.6 ได้ลำดับที่ 9 ของ 49 คน วันที่ 12 มี.ค.54 ต้องยื่นเอกสาร สมัครเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ ช่วงบ่ายหลังสมัครออนไลน์ไปแล้ว แต่พ่อกับแม่ไม่ว่าง ก็ได้ย่าลัดดามารับหลานที่ณฐอร แล้วเดินเข้าประตูหลังมายืนหลักฐาน
115. 2554-01-08
หลังจากผ่านไปประมาณ 1 เดือน จึงหาเวลานั่งเขียนบันทึก ถึงการเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพฯ กับครอบครัวครั้งใหญ่ เดินทางไปด้วยกันกับรถตู้ของคุณชัยคนเมืองปาน มีคนในครอบครัวห้าคน ปู่น้อย ย่าเจียม ย่าอีด อานิด ระยะเวลา 4 คืน 4 วันครั้งนี้ ออกเดินทางจากลำปางเย็นวันที่ 8 ธ.ค.53 - กลับถึงลำปาง เย็น 12 ธ.ค.53 การเดินทางเรียกได้ว่า ต้นร้ายปลายดี เพราะเดินทางถึงเช้าวันที่ 9 แล้วเราก็หลงเข้าไปเกือบถึงอนุสาวรีย์ชัย แต่เป้าหมายเราคือเขตสายไหม อยู่แถวรังสิตนู่น ต้องย้อนกลับมา และใช้ gps บอกทางไปเขตสายไหมบ้านของอาแขก็ไม่ถูกต้องซะด้วย
เป้าหมายวันแรกร่วมพิธี แต่งงานน้องเอ๋ทั้งพิธีเช้าที่เรือนเจ้าสาว และตกเย็นก็ไปที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เป็นงานเลี้ยงแบบคอกเทลแนว Campus เป็นพิธีแต่งงานแรกที่ผมเคยไปที่กรุงเทพฯ และเป็นงานแรกของทุกคนในครอบครัวเช่นกัน จัดพิธีได้ยอดเยี่ยมมาก เพราะเจ้าสาวทำงานเป็นรองผู้จัดการฝ่ายหนึ่งของโรงแรม
วันที่สองเราไปเที่ยว Dream World เป็นครั้งแรกที่เราไปกับตาจง อาแข กับน้องโฟล์คที่ไปเที่ยวด้วยกัน แต่เป็นครั้งที่สองของลูก เพราะเมื่อ 3 ปีก่อนไปกับคุณย่า ตกเย็นเรามาแวะ BigC รังสิต ทาน food center อาจเป็นเพราะเหนื่อยจึงไม่ได้ไปหาร้านอร่อยกัน แล้วเราก็ไปซื้อชุดว่ายน้ำของหยากับพี ของรีมได้ของอาแข
วันที่สามไปสวนสยาม (siamparkcity.com)ไม่ต้องเสียค่าบัตรสำหรับผู้สูงวัย ตาจงจึงเข้าฟรี ส่วนเราเสียค่าตั๋วคนละ 300 บาท จากปกติ 900 บาท ในเทศกาลฉลอง 30 ปีสวนสยาม เข้าตั้งแต่ 10.00-14.00 ย่าเจียมก็โทรตามให้ไปที่ไบหยก2 เพื่อทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ชั้น 76 ทานเสร็จก็ขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 77
วันที่สี่ ขากลับแวะที่ตลาด 100 ปี และบึงฉวาก สุพรรณบุรี ได้ขนมโบราณหลายรายการ ลูกชิ้นยัก และกาแฟจากญี่ปุ่นมา 1 ขวด แวะทานข้าวเย็นที่อำเภอเถิน และกลับถึงลำปางประมาณ 4 ทุ่ม
114. 2553-11-24
ผลสอบ Dewdrop เดือนพฤศจิกายน 2553 ของเด็กออกแล้ว ฝนดาวสอบได้อันดับไม่ต่างจากเดิมมากนัก คือ 308/579 คะแนนแต่ละวิชาเต็ม 40/160 คณิต:15 วิทย์:14 สังคม:23 ภาษาไทย:16 รวม:68 พีรยา อันดับลำดับดีขึ้น ได้ที่ 49/210 คณิต:29 วิทย์:25 สังคม:22 ภาษาไทย:28 รวม:108 มายาวี อันดับลำดับลดลง ได้ที่ 90/210 คณิต:27 วิทย์:25 สังคม:12 ภาษาไทย:26 รวม:90 ส่วนพีรยาแต่คำขวัญวันพ่อว่า "พ่อนี้มีคุณ เกื้อกูลทั้งชาติ พ่อคือนักปราชญ์ ผู้มหาราชไทย"
113. 2553-11-10
ลูกช่วยกันแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่องครอบครัว แล้วน้องพีพีไปส่งครู และมีการเลือกออกมาให้เพื่อนช่วย vote ผลคือได้รับการ vote 44 / 51 คน แล้วครูพรพิมล กิตติพีรเดช ก็นำไปติดหน้าห้อง โดยโครงมีเนื้อหาดังนี้
ถ้าฉันเลือกได้ ฉันจะไปเกิดเป็นคน
แต่คนนั้นต้องทน ถ้าไม่ทนอยู่ไม่ได้
คนเราจะต้องคิด มีชีวิตที่สดใส
เกิดมานั้นเพื่อใคร เพื่อตนเองและครอบครัว

เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 คุณครูก็ประกาศผลสอบ สรุปผลสอบภาคเรียนที่ 1/2553 ของ พีรยา ได้ที่ 1 จาก 51 คน ของ มายาวี ได้ที่ 5 จาก 51 คน ของ ฝนดาว ได้ที่ 7 จาก 49 คน
112. 2553-10-12
ภาคเรียนที่ 1 ของป.5 และ ป.6 เด็กเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์มาประมาณ 4 เดือนแล้ว ผลสอบ dewdroplp.com มีผลไม่ดีนัก เดือนตุลาคม 2553 คือ ฝนดาว 354 ลำดับเท่าครั้งก่อน ของพีพีได้ที่ 88 ลดจากเดิมคือ 57 ส่วนมาหยาได้ที่ 66 ลดจากเดิมคือ 33 .. จำนวนป.5 ทั้งหมดคือ 202 ส่วน ป.6 คือ 545 .. พวกเด็กมักบ่นว่าเรียนหนัก ไม่อยากเรียนวันอาทิตย์ แต่ผลสอบแบบนี้ คงต้องเรียนหนักกันต่อไป .. คงชดเชยด้วยการพาไปทานขนมอร่อย ๆ หลังเลิกเรียน ประมาณนั้น
111. 2553-08-23
วันแม่แห่งชาติปีนี้ ครอบครัวของเรารวมคุณตาและแม่ย่าลัดดา ไปเที่ยวสวนทวีชล แต่มีปัญหายุงเยอะ ส่วนภรรยาและทุกคนประทับใจอาหาร buffet ที่มีหลากหลายดีมาก ปลายก.ค.พีพีและมาหยาไปทัศนศึกษาที่เวียงกุมกาม กับสวนราชพฤกษ์ แล้วก็ทราบข่าวว่า พีพี แข่งคัดไทยเนื่องในงานวันวิชาการ ก็ได้ที่ 1 อีกครั้งในระดับชั้นประถม 5 ช่วงนี้โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าลูก ๆ กันหลายงานสำหรับโครงงานที่ต้องส่งเพื่อนำเสนอในวันวิชาการ โครงงานวิทย์ที่น้องพีพีกับน้องหนูเป็นหัวหน้ากลุ่ม ทำเรื่องเปลือกไข่ทำให้ผ้าสดใสขึ้น ส่วนฝนดาวเริ่มช้าหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันคือ ดินน้ำมันแบบใช้แป้งอเนกประสงค์ ที่มีความปลอดภัยต่อเด็กเล็ก และราคาทุนต่ำกว่าดินน้ำมันจากสารเคมี
เนื่องในงานวันวิชาการ พีพีกับมาหยา เป็นตัวแทนห้อง เข้าร่วมทีมแข่งตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ผลคือไม่ได้ ซึ่งผมก็คาดไว้เช่นนั้น เพราะห้องที่เราเรียนไม่ใช่ห้องวิทย์ ไม่ใช้ห้องคณิต ที่คัดเด็กพิเศษไป ถ้าไปได้รางวัลนั้นมา ผมว่าคงมีอะไรผิดปกติกับห้องทั้ง 2 ข้างต้นเป็นแน่ แต่ก็ยังเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น พีพีดูจะไม่สบายใจนักในวันที่ทราบผล ส่วนผลสอบที่ดิวดรอปของฝนดาวไม่ดีนัก แต่ของพีพีกับมาหยาพอใช้ได้ พีพีที่ 57 มาหยาที่ 33 จาก 217 คน ฝนดาวประมาณที่ 354 จาก 560

110. 2553-07-17
เปิดเรียนมา 2 เดือน ช่วงนี้เด็กไม่ค่อยว่างในวันเสาร์-อาทิตย์เหมือนแต่ก่อน ต้องเรียนวันเสาร์กับครูณฐอร เรียนวันอาทิตย์กับดิวดรอป ผลสอบครั้งแรกกับดิวดรอปของฝนดาวไม่ดีนัก แต่ของพีพีกับมาหยาพอใช้ได้ อยู่ประมาณที่ 40 ทั้งคู่จาก 217 คน แต่ฝนดาวประมาณ 400 กว่าจาก 560 ในการวันสุนทรภู่ คือ 26 มิ.ย.53 พีพีเป็นตัวแทนแข่งคัดไทย และได้ที่ 1 ชั้นประถมปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรหน้าเสาธงเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค.53 ส่วนมาหยาแข่งสืบค้นข้อมูลจากอินทราเน็ต โจทย์คือค้นประวัติสุนทรภู่ และบทกวีเกี่ยวกับยาเสพติดของสุนทรภู่ แต่พลาดอันดับไป ก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็ก .. พีพีและมาหยาย้ายห้องไปอยู่ห้องเดียวกัน คือ 5/6 ห้องครูพรพิมล กิตติพีรเดช เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ

109. 2553-05-15
จะเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 17 นี้ วันนี้ print ตารางเรียนของเด็กจากอินเทอร์เน็ต คือ ฝนดาว 6/6 ห้องครูนราพร ชัยมงคล พีพี 5/3 ห้องครูปัญพร เดชพล มาหยา 5/6 ห้องครูสมพร พรศิริ ข้อมูลของ โรงเรียน ครอบครัวเราตัดสินใจไม่เรียนห้องภาษาอังกฤษที่เด็กประถมเลือกจ่ายเพิ่มได้ เพื่อสมัครเรียนกับครูเจ้าของภาษา เพราะผมสัมผัสภาษาของลูกแล้วคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะฟังการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ถ้าฟังครูไทยน่าจะคุยกันรู้เรื่อง ในภาคเรียนที่ 1/2553 ที่จะถึงทั้ง 3 คนจะเข้ากวดวิชากับ โรงเรียนเสริมวิชาการลำปาง (ดิวดรอป) เฉพาะวันอาทิตย์ (23 คาบ/เดือน) ตั้งแต่ 23 พ.ค.53 ถึงเดือนกันยายน 8.30 - 16.10 ประกอบด้วย วิทย์ สังคม คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วันละ 8 คาบ เฉพาะสังคมกับไทย เรียนวันละ 1 คาบ ที่เหลือเรียน 2 คาบ ค่าเรียนคนละ 2250 บาทต่อเทอม

108. 2553-04-06
วันนี้เป็นวันหยุดวันจักรี ไปทานข้าว bb-coffee.com และ swenzen โดยย่าลัดดาพาฝนดาวไปซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 1950 บาทของ nokia รุ่น 2220 slide เป็นรางวัลที่ฝนดาวได้เกรด 3.5 จำนวน 2 วิชา แม้ผมไม่เห็นด้วยนัก แต่ลูกโตขึ้น และเริ่มยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรกับมาหาบ่อยครั้ง เช่น ลืมงาน ตามไปรับ หรือแจ้งข่าวสาร ก็ต้องปล่อยให้พวกเขาดำเนินชีวิตไปตามกระแสเทคโนโลยีอย่างขัดไม่ได้ .. ผลการเรียนออกแล้วจัดว่าใช้ได้ พีพีที่ 3 ฝนดาวที่ 7 มาหยาที่ 20 ประมาณนั้น ก็ดีขึ้นกว่าทุกปี
ผลสอบ โรงเรียนบุญวาทย์ ออกแล้ว ลูกหลานของคนที่รู้จักหลายคนสอบไม่ติด ทำให้ครอบครัวของเรารู้สึกกังวลใจเช่นกัน เพราะฝนดาวต้องสอบในปีหน้า ปีนี้ขึ้นชั้นป.6 จึงมีแผนไปเรียนพิเศษที่ dewdroplp.com ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8.30น. - 17.00น. ภาคเรียนที่ 1 จ่าย 2250 บาท ส่วนน้องหนูกับพีพี ก็จะไปเรียนกับฝนดาวด้วย แต่ยังไม่ได้สมัคร .. มีแผนไปสมัครเพิ่มของลูกอีก 2 คน .. ส่วนที่บ้านก็ให้ทำคู่มือสอบ ซึ่งซื้อไว้กว่าสิบเล่ม ทำทุกวันก็คิดว่าน่าจะเป็นผลในอนาคต .. ผมย้ำกับลูกว่าแค่ตั้งใจและมุ่งมั่นทุกวันก็พอ เพราะเราไม่ใช่คนเก่า ไม่ใช่คนมีพรสวรรค์ ถึงสอบไม่ติดแต่ก็ได้พยายามแล้ว ดีกว่ามานั่งเสียใจว่าน่าจะพยายามมากกว่านี้

107. 2553-03-06
วันที่ 12 มี.ค.53 เป็นวันศุกร์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ของฝนดาว แต่วันที่พุธที่ 10 เป็นของพีพี และมาหยา ปิดภาคเรียนลูก ๆ ไปจองเรียนพิเศษที่โรงเรียนณฐอร หลังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยคนละ 1,000 บาท ได้ตุ๊กตาเป็นของแถมคนละตัว เริ่มเรียนตั้งแต่ 29 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 53 และส่งรูปเข้า girlenlarge และ facebook ซึ่งต่อไปจะยกเลิกการส่งภาพเข้า gallery แบบเดิมแต่ใช้ระบบ openphotodirectory แทน ทำให้ไม่ต้องสร้าง thumb nail หรือลดขนาดภาพเหมือนแต่ก่อน ทำให้คุณภาพของภาพที่เก็บไว้ สามารถนำไปใช้ต่อในอนาคตได้

106. 2553-01-16
ต้นพฤศจิกายน52 หลังเปิดภาคเรียนที่สอง ครูส่งผลการเรียนมาให้ เป็น เอกสารผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 โดยสรุปแล้วของพีพีกับน้องหนูพอใช้ได้ แต่ของฝนดาวดูไม่ดี สอบถามได้ความว่าแนวโน้มเป็นอย่างนี้กันมากในชั้นประถม 5 และ 6 จน ผอ.ประยูร เรียนปิงวง ต้องทำหนังสือชี้แจง ศธ04131.0175/พิเศษ ให้ทราบ 3 ข้อ สรุปได้ว่า 1) ต้องการผลประเมิน เพื่อนำไปพัฒนานักเรียน 2) ผลครั้งนี้ไม่คิดรวมกับคะแนนปลายปี 3) คะแนนสภาพจริง คุณลักษณะและคิดวิเคราะห์จะแจ้งให้ทราบใหม่ ปี 52 นี้มีเรื่องใหม่ ๆ ให้สังคมได้ถกกันหลายเรื่อง เช่น ผลการเรียนที่ออกมาติด 0 ไม่น้อยแล้วภรรยาก็ถามผมว่าแล้วจะซ่อมอย่างไร หรือเรื่องคุณภาพอาหาร ก็เข้าใจว่าต้องพัฒนากันไป
กีฬาสี 11 ธ.ค.52 พีพีเข้าร่วมแข่งกีฬาวิ่งสามขากับนิดหน่อยได้เหรียญเงินมาหนึ่งเหรียญ ส่วนฝนดาวแข่งวิ่งกระสอบเป็นทีมมี 9 คนได้เหรียญทองมา สรุปว่ากีฬาสีปีนี้บ้านเราได้เหรียญมา 2 เหรียญ
ส่วน countdown วันที่ 31ธ.ค.52 ปีนี้เราไปแจ้ซ้อน 6 คน มีตาไปนอนเต้นท์เสาสีแดง อีก 5 นอนเต้นท์ใหญ่ม่วงเหลือง มีอะไรในแจ้ซ้อนเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จากที่เคยไปค้างก่อนหน้านี้เมื่อเมษายน 49 ซึ่งปีนี้พบว่าผู้คนที่ไปร่วมกางเต้นท์ไม่มากเหมือนหลายปีที่ผ่านมา จากข่าวทางทีวีทำให้เชื่อได้ว่าชาวไทยนิยมไปค้างตามขอบประเทศกันมากกว่า ที่แจ้ซ้อนปีนี้เราเดินทางไกลและมีภาพสวย ๆ เก็บมาได้มาก เช่น ภาพระหว่างเดินจากน้ำพุร้อนไปน้ำตก วิวสวยมาก เดินกันเกือบกิโล ขากลับโบกรถหนุ่มเมืองเพชรกลับมายังน้ำพุร้อน ตกเย็นก็ไปอาบน้ำร้อนในห้อง ปีนี้ลูก ๆ ยอมเข้าห้อง และเป็นครั้งแรกที่เราเข้าห้องอาบน้ำร่วมกันทั้งครอบครัว และคงเป็นปีสุดท้าย เพราะปีต่อไปลูก ๆ คงขี้อายกันแล้ว ก็ขึ้นประถม 6 แล้วนี่ครับ
วันเด็กปี 52 จัดวันศุกร์ที่ 8 ที่โรงเรียน น้องหนูกับพีพี ร่วมกิจกรรมเต้นบนเวทีร่วมกับเพื่อนในห้องของตน โดยพีพีแสดงเต้นประกอบเพลงรู้จักรักรู้จักเธอ (ฉันเดินทางมาไกล .. ) ส่วนน้องหนูเต้นประกอบเพลงมหัศจรรย์ละลาย (ใจมันหายละลายไปกับเธอ ..) มีคุณย่าลัดดาไปร่วมดูแลและพากลับบ้านประมาณ 15.00 น. ปีนี้ให้กล้อง sanyo แก่ลูกไปถ่ายภาพคุณครู ผลคือได้ภาพครูพี่รีม กับครูน้องหนู ส่วนครูพีพีถ่ายไม่ติด เข้าใจว่ากดปุ่มไม่นานพอ ก็จะเข้าไปหาจากอินเทอร์เน็ตหรือให้ลูกเขาไปถ่ายใหม่อีกครั้ง
วิชา2552/2
ฝนดาว ป.5/8 3.85 #7พีพี ป.4/1 3.94 #3มายาวี ป.4/5 3.62 #20
1.ภาษาไทย 864894793.5
2.คณิตศาสตร์ 783.5914874
3.วิทยาศาสตร์ 783.5763.5753.5
4.สังคม ศาสนา.. 834894844
5.สุขศึกษา พลศึกษา 954894884
6.ศิลปะ 874904844
7.งาน อาชีพ เทคโนฯ 864924894
8.ภาษาต่างประเทศ 844954682.5
9.สาระคอมพิวเตอร์ 844954814

วิชา2552/1
ฝนดาว ป.5/8 61.22 #27พีพี ป.4/1 87.89มายาวี ป.4/5 82.17
1.ภาษาไทย 743834783
2.คณิตศาสตร์ 571.5964874
3.วิทยาศาสตร์ 380894753.5
4.สังคม ศาสนา.. 561.5783.5814
5.สุขศึกษา พลศึกษา753.5783.5662.5
6.ศิลปะ 743924904
7.งาน อาชีพ เทคโนฯ773.5964834
8.ภาษาต่างประเทศ 350864652.5
9.สาระคอมพิวเตอร์652.5934874


105. 2552-10-28
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.52 9.00น. สมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง เป็นที่ปิติยินดีของชาวไหล่หินหาที่สุดมิได้ ลูกทั้ง 3 ของผมและพ่อตาบรรจง ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง เป็นครั้งแรกของพวกลูกที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเจ้านายใกล้ชิดเพียงนี้ ครอบครัวของเราก็ยินดีที่ได้รับโอกาสดีเช่นนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้านายท่านจะเสด็จมาหมู่บ้านนี้อีก ถ้ามาโอกาสแบบนี้อีกในครั้งใดก็จะพาลูกเขาไปเฝ้าเช่นนี้ทุกครั้งไป สำหรับตัวแทนชาวไหล่หิน นำโดย นายทรงศักดิ์ แก้วมูล ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ ถวายรายงานใกล้ชิด พบรายละเอียดจากทีวีหลายช่องเป็นที่ประจักษ์


104. 2552-09-28
พวกลูกลูกเติบโตขึ้นผิดหูผิดตา เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นผ่านการเรียนที่ บ่มเพาะโดยกระบวนการกลุ่มที่จัดขึ้นตามกลุ่มสาระในเทอม 1 ของประถม 4 1) มาหยา ต้องค้นเน็ตทำรายงานเรื่องขนมไทย เครื่องดนตรี รายงานภาษาไทย รายงานคณิตศาสตร์ ต้องไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่เหลวบ้านเพื่อนชื่อ milk แถวซอย 11 ทางไปวัดพระเจ้าทันใจ มีทีมชื่อ ขวัญชีวา อรณิชา อนุวัฒน์ รัฐศาสตร์ และธัชพล โครงการนี้ไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้อง แต่โครงการกลุ่มอื่นของ เพื่อนได้รับรางวัลชื่อ ยาฆ่าแมลงสาบ 2) พีรยา ต้องค้นเน็ตทำรายงานเรื่องปริศนาคำทาย คำควบกล้ำ คำพ้องเสียง เป็นตัวแทนของเพื่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาล้างจานจากมะกรูด ทดลองใช้งานที่บ้านด้วย มีทีมชื่อ สุรัตน์วดี อารยา ภาสินี ธัญญาพร ศริญญา โครงการไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้อง แต่โครงการของเพื่อน เรื่องเจลล้างมือได้รับคัดเลือก 3) ฝนดาว ต้องค้นเน็ตทำรายงานเรื่องปริศนาคำทาย วัยรุ่น เครื่องดนตรี ไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่องดักยุง บ้านเพื่อนชื่อพิมลนาฎ ที่สี่แยก เชียงใหม่ มีทีมชื่อ พัชมล หนู หนุน ฝ้าย โครงการไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้อง แต่โครงการของเพื่อน เรื่องเอ็กซเลมหัศจรรย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของห้อง ก่อนปิดภาคเรียนนี้มีกิจกรรมกาดหมั้วคัวอนุบาล หนูจะหามะนาวไร้เมล็ดที่ บ้านไหล่หินไปขายในกาด
ฝนดาวสมัครสอบกับบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เพื่อทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 13 และภาษาไทยครั้งที่ 14 ระดับประถม 5 ผลคือ 1)สังคมศึกษาได้ 70 จาก 125 คะแนน ได้อันดับ 43 จาก 95 ของจังหวัด หรือ 383 จาก 1088 ของภาค หรือ 2348 จาก 6563 ของประเทศ 2)ภาษาไทยได้ 56 จาก 120 คะแนน ได้อันดับ 64 จาก 111 ของจังหวัด หรือ 757 จาก 1426 ของภาค หรือ 4228 จาก 8345 ของประเทศ ให้ไว้ ณ 18 กันยายน 2552
วันนี้เป็นวันจันทร์สุดท้ายของภาค 1 ก็จะปิดภาคเรียนแล้ว กิจกรรมที่บ้านก็มี หลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา เช่น ฝึกร้องเพลงสากล ร้องเพลงธรรมะ ทบทวน Logowriter ทำข้อสอบในคู่มือสอบ ถ้าปิดเทอมว่าจะให้ลูก clear คู่มือสอบที่ มีอยู่ให้เรียบร้อยสักรอบ

103. 2552-04-11
ปิดภาคเรียนแล้ว ลูกได้หยุดเรียนพักผ่อนสิบกว่าวัน พอเริ่มเมษายน ก็ไปเรียนพิเศษที่โรงเรียน ไถ่ถามดูก็เห็นว่าเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวดี ตอนเย็นมีเวลาที่โรงเรียนก็ให้พกคู่มือเตรียมสอบไปทำที่โรงเรียนด้วย นี่หยุดสงกรานต์ก็หยุดอีก 5 วัน เป็นช่วงม็อบเสื้อแดงประท้วงพอดี วันที่ 10 เมษายน 52 เป็นวันหยุดราชการฉุกเฉิน แต่ลูกเขาก็ไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนกันตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน มีโอกาสพาลูก ๆ ไปเที่ยวสวนทวีชล เป็นที่เดียวกับที่มหาวิทยาลัยโยนกพากันไปประชุมแผนฯ สวนนี้เป็นของ อดีตปลัดกระทรวงเกษตร ท่านทวีศักดิ์ เสสะเวช เปิดสวนให้คนทั่วไปเข้าไปตั้งแต่ปี 2549 ชอบในความร่มรื่นกับ ปาล์มกว่า 100 สายพันธ์ สวนพญานาค สวนกระบองเพชร สวนกุหลาบ ต้นไม้ดัดด้วยชาฮกเกี้ยน มีสวนกล มีรถจักรยาน รถกอล์ฟ กวาง อูฐ นกยูง ยังมีนักท่องเที่ยวไม่มาก ทำให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับสัตว์และธรรมชาติ ดูพวกเขาจะชื่นชอบมากกว่าไปสวนสัตว์เชียงใหม่ซะอีก

102. 2552-03-02
อีกไม่กี่วันก็จะปิดภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมาพีพี มาหยา เรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิ่งกาญ กันกา ในเดือนกุมภาพันธ์ เพียง 1 เดือน ครูมีเอกสารให้เยอะทีเดียว วันเด็กพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ไปดู Aquarium ที่เชียงใหม่ถ่ายรูปมาเยอะ แต่ช่วงปิดปีใหม่วันที่ 2 มกราคม ตามพระครูสังฆรักษ์วิชพงษ์ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไหล่หินลุ่ม หรือวัดชัยมงคลธรรมวราราม ไปไหว้พระ 9 วัดเท่านั้น

101. 2551-11-03
เปิดเรียนแล้ว ลูก ๆ ก็มีผลการเรียนมาให้บันทึกไว้ ผลการเรียนของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามศักยภาพ มีอะไรพร่องไปก็ต้องค่อย ๆ พัฒนา ค่อย ๆ เรียนรู้กันไป สำหรับผมก็จะใช้คู่มือเตรียมสอบ ป.3 ป.4 มาเป็นเครื่องมือในการสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากที่รับมาจากโรงเรียน คู่มือเตรียมสอบแต่ละเล่ม ก็นำเสนอในมุมมองของตนเอง ไม่ค่อยจะซ้ำกันซะด้วย
วิชา 2551/12551/2
(เฉลี่ยทั้งปี)
ฝนดาว ป.4/6พีพี ป.3/7มายาวี ป.3/4ฝนดาว ป.4/6พีพี ป.3/7มายาวี ป.3/4
ภาษาไทย818675 808675
คณิตศาสตร์808678 828880
วิทยาศาสตร์648268 747867
สังคม ศาสนา..878186 808481
สุขศึกษา พลศึกษา888376 918481
ศิลปะ859679808487
งาน อาชีพ เทคโนฯ758079 808480
ภาษาต่างประเทศ748875 708970
สาระคอมพิวเตอร์90-- 87
3.77
-
3.96
-
3.65
แนะแนว859590
ลูกเสือ959285
ชุมนุม829676

เปิดบันทึกลูกสาวทั้ง 179 บันทึก
เหตุที่ไม่เปิดทันที เพราะเว็บของเราพบปัญหา Data Transfer

แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ จดหมายจากสามี
+ บันทึกลูก

ภาพนี้มีไว้สอนลูกวาดภาพ และการใช้สีน้ำ .. น่าจะง่าย