หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
 

ประชากร

 
 

      ประชากรจังหวัดลำปาง (31 ธันวาคม 2548) มีจำนวนทั้งสิ้น 781,260 คน เป็นชาย 386,151 คน หญิง 395,109 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง (รวมเขตเทศบาลนครฯ) มีจำนวน 229,947 คน 

ที่

อำเภอ/เทศบาล (พื้นที่ ตร.กม.)

จำนวนราษฎร

ชาย หญิง รวม
1 อำเภอเมืองลำปาง (1,156.623 ตร.กม.)

111,567

118,380

229,947

2 อำเภอเกาะคา (551.152 ตร.กม.)

31,218

32,763

63,981

3 อำเภอแจ้ห่ม (1,349.121 ตร.กม.)

21,276

21,383

42,659

4 อำเภอเถิน (1,634.763 ตร.กม.)

31,085

31,843

62,928

5 อำเภอห้างฉัตร (684.757 ตร.กม.)

25,195

26,192

51,387

6 อำเภอแม่ทะ (914.650 ตร.กม.)

35,003

35,031

70,034

7 อำเภองาว (1,815.313 ตร.กม.)

29,455

29,488

58,943

8 อำเภอวังเหนือ (1,034.323 ตร.กม.)

23,017

22,309

45,326

9 อำเภอสบปราบ (502.464 ตร.กม.)

14,167

14,358

28,525

10 อำเภอแม่พริก (538.921 ตร.กม.)

10,561

10,907

21,468

11 อำเภอเสริมงาม (631.727 ตร.กม.)

16,601

16,156

32,757

12 อำเภอแม่เมาะ (855,044 ตร.กม.)

19,592

19,128

38,720

13 อำเภอเมืองปาน (865.103 ตร.กม.)

17,414

17,171

34,585

รวม

386,151

395,109

781,260

  

 

 
     
     
        
ที่มา : http://www.lampang.go.th/informal/data5.htm
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
Programmer : burin_ruj@nation.ac.th โทรศัพท์.08-1992-7223