หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
 

เขตการปกครอง

 
     
   

     จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 912 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองปาน

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน ตำบล ของจังหวัดลำปาง

ลำดับที่
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
หมายเหตุ
1
เมืองลำปาง
11
141

ตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลเวียงเหนือ และตำบลสบตุ๋ย
ตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู และตำบลพระบาท

2
เกาะคา
9
77
 
3
แจ้ห่ม
7
62
 
4
เถิน
8
93
 
5
ห้างฉัตร
7
73
 
6
แม่ทะ
10
93
 
7
งาว
10
84
 
8
วังเหนือ
8
79
 
9
สบปราบ
4
42
 
10
แม่พริก
4
29
 
11
เสริมงาม
4
42
 
12
แม่เมาะ
5
42
 
13
เมืองปาน
5
55
 
รวม (ยกเว้นเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)
92
912

 

 

 
     
ที่มา : http://www.lampang.go.th/informal/data3.htm
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
Programmer : burin_ruj@nation.ac.th โทรศัพท์.08-1992-7223