งานมอบหมาย ตรรกะดิจิทัล
งานมอบหมาย : โครงงานกลางภาค (Midterm Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีทำของ Canonical Form เป็น Minterm และ Maxterm โดยมีตัวแปร 3 ตัวแปร และเขียนตารางค่าความจริงประกอบทุกข้อ จำนวน 5 ข้อ (SOP, POS)
 2. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Truth Table โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 3. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Boolean Algebra Theory โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 4. จงสร้างโจทย์สมการและแสดง Gate ของสมการที่สร้างขึ้น โดยมี Gate อย่างน้อยข้อละ 6 Gate จำนวน 5 ข้อ
 5. จงสร้างโจทย์การลบเลขฐาน 2 ที่มี 8 หลัก ด้วย 1'complement และ 2'complement จำนวน 5 ข้อ
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
งานมอบหมาย : โครงงานปลายภาค (Final Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. Truth Table
 2. Gate Diagram
 3. Venn Diagram
 4. Equation or Function with Boolean algebra
 5. Timing diagram
 6. Karnaugh map
 7. Flip Flop
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ รวมจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 25 หน้า หรือไม่ต่ำกว่าเรื่องละ 3 หน้า
งานมอบหมาย : จัดทำคลิ๊ปนำเสนอหัวข้อที่สนใจ
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มา 1 หัวข้อ และนำเสนอหัวข้อนั้นแก่ผู้สอน เพื่อขออนุมัติในการจัดทำคลิ๊ป มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที โดยมีการเกริ่นนำก่อน เริ่มต้น capture screen และต้องเห็นภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นผู้กล่าวเกริ่นนำ และก่อนจบคลิ๊ปต้องมีการอธิบายเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้ credit แก่ software โดยซอฟต์แวร์ที่เลือกมานำเสนอต้องเป็น shareware, freeware หรือ opensource เช่น อธิบายเรื่อง Truth Table, Gate Diagram, Venn Diagram, Boolean algebra, Timing diagram, Karnaugh map, Flip Flop เป็นต้น
งานมอบหมาย : สรุปสิ่งที่ได้จากหนังสือ
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกที่จะรับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. จงตั้งคำถาม และคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียน
  - ให้สร้างคำถาม และคำตอบ โดยอ้างอิงจากในหนังสือเรียน บทละ 30 ข้อ
  - ให้คำถามเรียงอยู่ในหน้าคำถาม และคำตอบเรียงอยู่ในหน้าคำตอบ
  - คำตอบทั้งหมด ต้องเขียนไม่น้อยกว่าข้อละ 3 บรรทัด สามารถวาดรูป แผนภาพ หรือตารางแทนได้
 2. รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหาถามตอบ สรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
 3. เนื้อหาคำถามคำตอบ และสรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนด้วยมือ
 4. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาค
 5. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหลัง รวมกับครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนสอบกลางภาค 1 ครั้ง และก่อนสอบปลายภาค 1 ครั้ง
 7. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมส่งรายงานฉบับรวมเล่มก่อนสอบปลายภาค และแนบเอกสารสไลด์
 8. ใช้หนังสือที่อาจารย์แนะนำ อาทิ ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555. 978-974-7434-811
http://goo.gl/72BPC