งานมอบหมาย ตรรกะดิจิทัล
งานมอบหมาย : โครงงานกลางภาค (Midterm Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีทำของ Canonical Form เป็น Minterm และ Maxterm โดยมีตัวแปร 3 ตัวแปร และเขียนตารางค่าความจริงประกอบทุกข้อ จำนวน 5 ข้อ (SOP, POS)
 2. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Truth Table โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 3. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Boolean Algebra Theory โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 4. จงสร้างโจทย์สมการและแสดง Gate ของสมการที่สร้างขึ้น โดยมี Gate อย่างน้อยข้อละ 6 Gate จำนวน 5 ข้อ
 5. จงสร้างโจทย์การลบเลขฐาน 2 ที่มี 8 หลัก ด้วย 1'complement และ 2'complement จำนวน 5 ข้อ
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
งานมอบหมาย : โครงงานปลายภาค (Final Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. Truth Table + Venn Diagram
 2. Equation or Function with Boolean algebra
 3. Gate Diagram
 4. Timing Diagram
 5. Karnaugh Map + Hazard Logic
 6. NAND + NOR
 7. State Diagram + State Table
 8. Flip Flop
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ รวมจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 24 หน้า หรือไม่ต่ำกว่าเรื่องละ 3 หน้า
งานมอบหมาย : จัดทำคลิ๊ปนำเสนอหัวข้อที่สนใจ
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มา 1 หัวข้อ และนำเสนอหัวข้อนั้นแก่ผู้สอน เพื่อขออนุมัติในการจัดทำคลิ๊ป มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที โดยมีการเกริ่นนำก่อน เริ่มต้น capture screen และต้องเห็นภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นผู้กล่าวเกริ่นนำ และก่อนจบคลิ๊ปต้องมีการอธิบายเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้ credit แก่ software โดยซอฟต์แวร์ที่เลือกมานำเสนอต้องเป็น shareware, freeware หรือ opensource เช่น อธิบายเรื่อง Truth Table, Gate Diagram, Venn Diagram, Boolean algebra, Timing diagram, Karnaugh map, Flip Flop เป็นต้น
งานมอบหมาย : สรุปสิ่งที่ได้จากหนังสือ
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกที่จะรับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. จงตั้งคำถาม และคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียน
  - ให้สร้างคำถาม และคำตอบ โดยอ้างอิงจากในหนังสือเรียน บทละ 30 ข้อ
  - ให้คำถามเรียงอยู่ในหน้าคำถาม และคำตอบเรียงอยู่ในหน้าคำตอบ
  - คำตอบทั้งหมด ต้องเขียนไม่น้อยกว่าข้อละ 3 บรรทัด สามารถวาดรูป แผนภาพ หรือตารางแทนได้
 2. รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหาถามตอบ สรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
 3. เนื้อหาคำถามคำตอบ และสรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนด้วยมือ
 4. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาค
 5. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหลัง รวมกับครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนสอบกลางภาค 1 ครั้ง และก่อนสอบปลายภาค 1 ครั้ง
 7. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมส่งรายงานฉบับรวมเล่มก่อนสอบปลายภาค และแนบเอกสารสไลด์
 8. ใช้หนังสือที่อาจารย์แนะนำ อาทิ ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555. 978-974-7434-811
http://goo.gl/72BPC