งานมอบหมาย ตรรกะดิจิทัล
งานมอบหมาย 1 : โครงงานกลางภาค (Midterm Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีทำของ Canonical Form เป็น Minterm และ Maxterm โดยมีตัวแปร 3 ตัวแปร และเขียนตารางค่าความจริงประกอบทุกข้อ จำนวน 5 ข้อ (SOP, POS)
 2. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Truth Table โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 3. จงสร้างโจทย์สมการและแสดงวิธีการลดรูปสมการด้วย Boolean Algebra Theory โดยมีการเชื่อมแบบ OR อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ของ 3 ตัวแปร จำนวน 5 ข้อ
 4. จงสร้างโจทย์สมการและแสดง Gate ของสมการที่สร้างขึ้น โดยมี Gate อย่างน้อยข้อละ 6 Gate จำนวน 5 ข้อ
 5. จงสร้างโจทย์การลบเลขฐาน 2 ที่มี 8 หลัก ด้วย 1'complement และ 2'complement จำนวน 5 ข้อ
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
งานมอบหมาย 2 : โครงงานปลายภาค (Final Project)
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
  จงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพด้วยมือทั้งหมด
 1. Truth Table + Venn Diagram
 2. Equation or Function with Boolean algebra
 3. Gate Diagram
 4. Timing Diagram
 5. Karnaugh Map + Hazard Logic
 6. NAND + NOR
 7. State Diagram + State Table
 8. Flip Flop
รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหา และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ รวมจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 24 หน้า หรือไม่ต่ำกว่าเรื่องละ 3 หน้า
งานมอบหมาย 3 : จัดทำคลิ๊ปนำเสนอหัวข้อที่สนใจ
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มา 1 หัวข้อ
แล้วนำเสนอหัวข้อนั้นแก่ผู้สอน เพื่อขออนุมัติในการจัดทำคลิ๊ป (Clip Video) มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที โดยมีการเกริ่นนำก่อน เริ่มต้น capture screen และต้องเห็นภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นผู้กล่าวเกริ่นนำ และก่อนจบคลิ๊ปต้องมีการอธิบายเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้ credit แก่ software โดยซอฟต์แวร์ที่เลือกมานำเสนอต้องเป็น shareware, freeware หรือ opensource เช่น อธิบายเรื่อง Truth Table, Gate Diagram, Venn Diagram, Boolean algebra, Timing diagram, Karnaugh map, Flip Flop เป็นต้น
http://goo.gl/72BPC