ดีเอฟดี (DFD = Data Flow Diagram)

ปรับปรุง : 2552-01-06 (เพิ่มตัวอย่าง)

ตัวอย่างกระบวนการ
- บันทึกข้อมูล
- คำนวณค่าหน่วยกิต
- เลือกข้อมูลจากแฟ้ม
- ประมวลผลเพื่อแสดงผล
- เลือกรูปแบบรายงาน
ดีเอฟดี (DFD = Data Flow Diagrams) คืออะไร
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเข้ามาในระบบ เพื่อสแดงวิธีการไหลของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งมีสัญลักษณ์ 4 แบบคือ สี่เหลี่ยม สีเหลี่ยมมุมมน ลูกศร และสี่เหลี่ยมปลายเปิดข้างหนึ่ง
Introduction [ #1 :: #2 :: wikipedia.org ]
In the late 1970s data-flow diagrams (DFDs) were introduced and popularized for structured analysis and design (Gane and Sarson 1979). DFDs show the flow of data from external entities into the system, showed how the data moved from one process to another, as well as its logical storage. There are only four symbols:
1. Squares representing external entities, which are sources or destinations of data.
2. Rounded rectangles representing processes, which take data as input, do something to it, and output it.
3. Arrows representing the data flows, which can either be electronic data or physical items.
4. Open-ended rectangles representing data stores, including electronic stores such as databases or XML files and physical stores such as or filing cabinets or stacks of paper.

ตัวอย่าง : Context Diagram
คำอธิบาย
ระบบนี้อาจมีผู้เกี่ยวข้อง 2 คน คือ นักศึกษา และอาจารย์ ส่วนชื่อระบบคือ ระบบส่งโครงงานประจำวิชาแบบออนไลน์
- น.ศ.ส่งรายงาน และรับคะแนน
- อาจารย์รับรายงานแล้วส่ง

ตัวอย่าง : DFD 0 : Level 1 ระบบส่งโครงงานประจำวิชาแบบออนไลน์กระบวนการ
- รับโครงงาน
- ตรวจ และบันทึกคะแนน
- พิมพ์รายงาน
# แฟ้มโครงงาน
# แฟ้มนักศึกษา
@ นักศึกษา
@ อาจารย์

ตัวอย่าง 1 : DFD ของ 2 กระบวนการ
ที่มีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น พนักงาน สมัครงานใหม่ และลงเวลาทำงาน เป็นต้น
ไม่ถูกต้อง
- ต้องผ่านการสมัครก่อน
- จึงไปลงเวลาทำงานได้

กระบวนการ
- สมัครงานใหม่
- ลงเวลาทำงาน
# แฟ้มพนักงาน
# แฟ้มลงเวลาทำงาน
@ พนักงาน

ตัวอย่าง 2 : DFD ของ 3 กระบวนการ
ระบบลงทะเบียนเรียนอย่างง่าย

กระบวนการ
- รับข้อมูลการลงทะเบียน
- ลงทะเบียนรายวิชา
: อ่านแฟ้มวิชา นักเรียน ผลการเรียน
: ถ้าผลการเรียนต่ำ ลงเกิน 18 หน่วยกิตไม่ได้
: อ่าน-เขียน แฟ้มลงทะเบียน
- พิมพ์ใบเสร็จให้นักศึกษา
: อ่านทุกแฟ้มที่เกี่ยวข้องมาทำรายงาน

ภาพสำหรับนำไปใช้
เมื่อสีแดงหมายถึงคำอธิบาย กระบวนการ (Process) และสีน้ำเงินหมายถึงคำอธิบายการไหลของข้อมูล (Data Flow) และสีดำแสดงถึงชื่อแฟ้ม หรือชื่อสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือเลขของกระบวนการ

ตัวอย่าง : ระบบสั่งซื้อหนังสือ

http://www.yourdon.com/imgs/strucanalysis/ch9/SA.9.1.gif
กระบวนการ
- Receive Order
- Ship Books
- Collect Payments
# Orders File ใบสั่งซื้อ
# Invoices File ใบส่งของ
# Customers File
@ Customers
@ Warehouse

ตัวอย่าง DFD จากบอร์ดของนักศึกษาdfd_sale_p10.doc

แนะนำเว็บ (Web Guides)
- http://www.agilemodeling.com/artifacts/dataFlowDiagram.htm (Introduction)
- http://www.smartdraw.com/tutorials/software-dfd/dfd.htm
- http://web.schq.mi.th/~suriyon/rong2/coul-4.htm
- http://www.thaiall.com/learn/sader.htm (เน้นออกแบบฐานข้อมูล)
- http://www.thaiall.com/project/dfd_mny.htm (ตัวอย่างของคุณ วุฒิชัย วิสุทธิพรต)
- http://infoarchgroup.com/qrdfd.htm
- http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/dfd/dfd_intro.html (แตก Level ได้ชัดเจน)
- http://www.cems.uwe.ac.uk/~tdrewry/dfds.htm (ภาพเข้าใจง่าย)
- http://spot.colorado.edu/~kozar/DFD.html

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223