การรักษาพยาบาลโรค thairheumatology90
<
♥ โรคข้ออักเสบไรเตอร์
โรคข้ออักเสบไรเตอร์หรือรีแอคตีฟคืออะไร ?
โรคข้ออักเสบไรเตอร์หรือรีแอคตีฟคือโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดตามหลังการติดเชื้อบางอย่างในร่างกาย โดยไม่ได้มีการติดเชื้อเข้าไปในข้อโดยตรง สาเหตุของโรคผิวหนังแข็งคืออะไร ?

สาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โรคนี้เป็นกับใครบ้าง ?
โรคนี้พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่พบได้บ่อยในเพศหญิงและเพศชายวัยเจริญพันธุ์ ในวัยสูงอายุพบว่าอุบัติการของโรคนี้ลดลง

ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งจะมีอาการอย่างไรบ้าง ?
ผู้ป่วยจะมีอาการข้ออักเสบภายหลังการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงเวลา 1 - 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการข้ออักเสบแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน ข้อที่พบบ่อยมักเป็นกับข้อเข่า ข้อเท้า และข้อนิ้วหัวแม่เท้า ทำให้ดูคล้ายโรคเก๊าท์ บางรายอาจมีการอักเสบของข้อมือและข้อนิ้วมือ อาจพบเอ็นอักเสบร่วมด้วยได้ ในบางรายอาจพบแผลในปาก ตาแดง แผลที่อวัยวะเพศ หรือผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้า หรืออาจมีท่อปัสสาวะอักเสบหรือลำไส้อักเสบร่วมได้ ในบางรายที่เป็นมานานอาจมีอาการปวดกระดูกสันหลังร่วมด้วยได้ อนึ่ง ในระยะหลังนี้ได้มีการพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์สามารถมีอาการและอาการแสดงเหมือนกับโรคข้ออักเสบไรเตอร์หรือรีแอคตีฟได้ ซึ่งการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรัก
ข้อมูลจาก : http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=90
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : โรคผิวหนังแข็ง
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC